Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Září:

Úřad práce umožňuje lidem změnu profese (businessinfo.cz)

Od ledna do srpna 2013 poskytl Úřad práce ČR (ÚP) zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese celkem 194 714 000 Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Laicky řečeno – snahou ÚP je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšení jejich šance na trhu práce.

„Jde o to, aby uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době novou práci. ÚP mu v tomto ohledu pomůže, ale je nutné zvážit všechna pro a proti v každém konkrétním případě. Tak, aby se vynaložená snaha na obou stranách nakonec neminula účinkem,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

V roce 2011 prošlo rekvalifikacemi 45 521 lidí, ÚP vyplatil v rámci tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 316 933 000 Kč. Loni absolvovalo kurzy 25 199 uchazečů. ÚP jim na ně přispěl celkem 146 377 000 Kč.

Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, je třeba, aby byl tzv. ušit na míru konkrétnímu uchazeči. Jeho skladba a zaměření musí odpovídat nejen požadavkům doby, ale také konkrétní situaci na trhu práce. V tomto ohledu trochu komplikuje situaci současný zákon o veřejných zakázkách, podle kterého musí ÚP vždy vysoutěžit dodavatele rekvalifikací.

„Tím pádem bohužel často dochází ke zpoždění a místo, aby kurzy už běžely a operativně odpovídaly na potřeby trhu práce, musíme čekat na jejich otevření, dokud neskončí výběrové řízení. Jsem přesvědčena, že eventuální změna zákona by prospěla všem složkám trhu práce,“ upozorňuje Marie Bílková.

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ÚP, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je zapsán do evidence Úřadu práce ČR. Délka evidence nehraje žádnou roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese. Během doby, kdy rekvalifikace probíhá, a pokud má dotyčný nárok na podporu v nezaměstnanosti, bude pobírat 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu.

Klienti ÚP nejčastěji volí rekvalifikace zaměřené na základní i speciální počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečské kurzy nebo chtějí získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních. Z celkového počtu lidí, kteří během prvních osmi měsíců letošního roku absolvovali rekvalifikaci, bylo 57 % žen. Nejčastěji se rozhodují pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.

Úřad práce ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.

Pokud se člověk rozhodne absolvovat rekvalifikaci zabezpečovanou ÚP, je třeba, aby tuto skutečnost sdělil příslušnému kontaktnímu pracovišti. O tom, zda žadatele úřad do kurzu zařadí, rozhoduje na základě profesně poradenského pohovoru. Během něj zjišťuje pověřený pracovník ÚP, zda absolvování vybraného kurzu skutečně zvýší šance dotyčného na získání nové práce. Podstatné je, zda je po konkrétní profesi poptávka. ÚP také zkoumá, jestli uchazeč splňuje i ostatní podmínky. V případě kladného stanoviska pak uzavře se školícím zařízením i se samotným účastníkem písemnou dohodu. K podpisu musí dojít nejpozději v den zahájení kurzu. ÚP pak uhradí za uchazeče veškeré náklady na rekvalifikaci a může mu poskytnout i příspěvek na výdaje s ní spojené, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Na tyto příspěvky ale nevzniká automaticky nárok. Vše je otázkou individuální domluvy.

Uchazeči/zájemci o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. Stačí oznámit tuto skutečnost svému zprostředkovali na ÚP, vyplnit patřičné formuláře a nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doložit příslušnému pracovišti ÚP. Požadavek posoudí odborná komise úřadu podle podobných kritérií jako v předchozím případě včetně kvality požadovaného kurzu. Pokud jej schválí, vystaví zájemci potvrzení o úhradě kurzovného. Cena takto zvolené rekvalifikace nesmí přesáhnout v období 3 let částku 50 000 Kč. Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci ÚP.

„Využití zvolené rekvalifikace vyžaduje aktivitu a iniciativu ze strany uchazeče, který se nejen rozhoduje o svém dalším profesním směřování, ale zároveň vybírá kurz tak, aby mu co nejvíce pomohl. Uchazeč je tak daleko více motivován k učení i následnému využití nových poznatků a dovedností,“ doplňuje generální ředitelka.

O příspěvek na získání nebo obnovení kvalifikace svých pracovníků mohou ÚP požádat i zaměstnavatelé. Po důkladném posouzení a na základě písemné dohody jim úřad poskytne příspěvek na realizaci kurzu.

V případě, že člověk bez vážných důvodů (změna zdravotního stavu, rodinné důvody, stěhování apod.) na rekvalifikaci nenastoupí nebo ji předčasně ukončí, bude muset kurzovné, případně veškeré výdaje zaplatit sám.

Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 27.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 08:15.