Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Důchody:

Postavení pěstounů v důchodovém pojištění

Do konce loňského roku byli důchodově pojištěni pěstouni, kteří vykonávali pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče (např. SOS dětské vesničky). Dále byli pojištěni také pěstouni, kteří v období od 1. 6. 2005 do 31. 12. 2012 vykonávali pěstounskou péči mimo zařízení pěstounské péče a kterým byla poskytována odměna náležející ve zvláštních případech, např. pečovali alespoň o tři děti, které měli svěřené do pěstounské péče, nebo o dítě handicapované. Od 1. ledna 2013 se změnil okruh osob, které jsou v souvislosti s výkonem pěstounské péče důchodově pojištěny. Ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou od počátku roku 2013 důchodově pojištěni všichni pěstouni (nově jde o osoby pečující o dítě a o osoby vedené v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu), pokud je jim vyplácena odměna pěstouna podle tohoto zákona.

Evidenční list důchodového pojištění

Doba důchodového pojištění u všech pěstounů, kteří spadají nebo spadali do okruhu důchodově pojištěných osob, se vykazuje na evidenčním listu důchodového pojištění (ELDP), který se zasílá České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Příslušným orgánem pro vyhotovení ELDP je od 1. 1. 2013 krajská pobočka Úřadu práce České republiky, která rovněž vyplácí odměnu pěstounům. V období do 31. 12. 2012 mohl ELDP vést také příslušný zřizovatel zařízení pro výkon pěstounské péče.

Na ELDP se vykazuje především doba důchodového pojištění, vyloučené doby a vyměřovací základ, což je u pěstounů úhrn odměn pěstouna za vykazované období (zpravidla za kalendářní rok). Jelikož je odměna pěstouna vyměřovacím základem, je z ní odváděno pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje i pojistné na důchodové pojištění a zároveň je tato odměna zhodnocena v budoucím výpočtu důchodu. Doby důchodového pojištění v evidenci ČSSZ si může každý občan ověřit na informativním osobním listu důchodového pojištění, o jehož vyhotovení může jednou ročně požádat ČSSZ.

Odměna pěstouna a starobní důchod

Nadále platí, že dítěti v pěstounské péči nevzniká v případě úmrtí pěstouna nárok na sirotčí důchod po pěstounovi. Pěstounovi, který je současně poživatelem předčasného starobního důchodu a je mu vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, se výplata předčasného starobního důchodu až do dosažení důchodového věku pozastavuje. Souběžné pobírání odměny pěstouna a „řádného“ starobního důchodu, event. pobírání odměny pěstouna a předčasného starobního důchodu poté, co poživatel dosáhl důchodového věku, je možné. Detailní informace k pěstounské péči najdete v publikaci Dávky pěstounské péče 2013. Vydalo ji MPSV a zdarma si ji můžete stáhnout z webových stránek ministerstva na www.mpsv.cz (Média a veřejnost – Publikace MPSV – Rok 2013).

Zdroj: ČSSZ (tr)

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.11. 2017 000 03:12.