Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Zahraniční rozvojová spolupráce:

Obsah položky Změny v poskytování zahraniční rozvojové spolupráce od roku 2006:

Změny v poskytování zahraniční rozvojové spolupráce od roku 2006

Nový zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb., stejně jako požadavek transparentnosti a efektivity při nakládání s veřejnými prostředky vyžadují změnu dosavadního systému poskytování rozvojové spolupráce. Aby státní správa mohla vypsat výběrová řízení na projekty ZRS, musí stát definovat své teritoriální a sektorové priority. K tomuto slouží programy rozvojové spolupráce s prioritními zeměmi, jejichž uplatnění se předpokládá od 1. ledna 2006.

I po vstupu do EU zůstává podle nově schválených "Zásad" hlavním koordinátorem ZRS ČR Ministerstvo zahraničních věcí. Programy spolupráce (Country Strategy Papers - CSPs) s prioritními zeměmi budou nosnou částí ZRS ČR. Vládou schválené projekty v rámci těchto programů budou spravovány jednotlivými resorty. Na realizaci těchto projektů obdrží příslušné resorty finanční prostředky a budou zodpovědné za jejich efektivní vynakládání. Dvoustranné a mnohostranné rozvojové projekty v ostatních, tj. neprioritních zemích budou programovou spolupráci pouze doplňovat.

1. Pokračující projekty

Víceleté projekty ZRS schválené v roce 2004 nebo dříve s dobou realizace i po roce 2005 budou zařazeny do plánu ZRS přednostně, pokud nebudou konstatována zásadní pochybení při jejich realizaci. Alokované částky budou vycházet z údajů uvedených v plánu ZRS na rok 2005 (součást usnesení vlády č. 652 ze dne 23. června 2004 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2005).

2. Programová spolupráce

Na programech spolupráce s výše uvedenými osmi prioritními zeměmi se podíleli zástupci MZV, resortních ministerstev (vč. MPSV) a Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů (RS ÚMV), odborného pracoviště MZV v oblasti koordinace ZRS. Tématům spolupráce identifikovaným v rámci těchto programů budou přiřazeny finanční rámce na rok 2006 a v případě víceleté spolupráce i výhledy na léta 2007 a 2008. Tato témata budou v plánu ZRS na rok 2006 zařazena prioritně za pokračující projekty. Na realizaci spolupráce v rámci definovaných témat budou ve druhé polovině roku 2005 vypsána výběrová řízení.

3. Neprogramová spolupráce

Programovou spolupráci budou doplňovat rozvojové projekty v neprioritních zemích. I v případě těchto projektů je však s ohledem na zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. a požadavek transparentnosti a efektivity při nakládání s veřejnými prostředky potřeba opustit systém identifikace projektů realizátory. Vzhledem k principu partnerství, kterým se ZRS ČR řídí, bude určující poptávka na straně partnerského regionu, a nikoli nabídka poskytovatele.

Optimálními institucemi pro sbírání podnětů ze strany partnerů v rozvojových zemích (vlád i nevládních organizací) jsou zastupitelské úřady ČR. Relevantní návrhy na projekty ZRS zastupitelské úřady zašlou do určeného data na Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí (ORS MZV). ORS MZV a RS ÚMV poté zahájí jednání s resortními ministerstvy o možnosti převzetí gesce nad spoluprací v navržených oblastech a přiřazení finančních rámců. Jednání s resortními ministerstvy budou vedena i o možnosti převzetí gesce nad tématy spolupráce, která vzejdou z požadavků zastupitelských úřadů partnerských států v ČR.

Témata, nad nimiž resortní ministerstva budou ochotna převzít gesci, budou zařazena do seznamu témat pro neprogramovou spolupráci. Témata pro spolupráci s neprioritními zeměmi budou do plánu ZRS na rok 2006 zařazena pouze do výše celkových disponibilních zdrojů. Na realizaci spolupráce v oblastech zařazených do plánu ZRS na rok 2006 budou ve druhé polovině roku 2005 vypsána výběrová řízení.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 8.8.2005

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 19:10.