Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Zahraniční rozvojová spolupráce:

Obsah položky Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky:

Programy rozvojové spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

Česká republika (ČR) jako člen Evropské unie (EU) a mezinárodního společenství demokraticky a ekonomicky vyspělých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. Jedním z výrazů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS), která je integrální součástí české zahraniční politiky.

Mezi hlavní cíle české ZRS patří snížení chudoby, ekonomicko-průmyslový rozvoj, postupná integrace partnerských zemí do světové ekonomiky, rozvoj zemědělství, rozvoj a upevnění demokracie, lidských práv a řádné správy věcí veřejných, zavedení právních principů, řízení migrace, udržitelný rozvoj s důrazem na jeho environmentální a sociální složku a postkonfliktní obnova.

Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR na léta 2002 - 2007, kterou vzala vláda ČR na vědomí svým usnesením č. 91 ze dne 23. ledna 2002, uvedla jako rámcový cíl v oblasti zahraniční rozvojové pomoci přispět v souladu s úsilím mezinárodního společenství k omezení chudoby v méně vyspělých částech světa cestou ekonomicko - sociálního udržitelného rozvoje. ČR se ztotožňuje s vícerozměrným přístupem k omezování chudoby, kterou nelze chápat pouze v ekonomických termínech nízkého příjmu na obyvatele, ale i v dalších sociálních a environmentálních vazbách. ČR plně podporuje Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals - MDGs), které vyplynuly z mezinárodních konferencí OSN v 90. letech a byly potvrzeny Summitem tisíciletí OSN v roce 2000. Ústředním cílem je snížení počtu lidí žijících v absolutní chudobě o polovinu do roku 2015.

Rozvojová spolupráce se dělí na dvoustrannou a mnohostrannou. Převládající formou české ZRS je dvoustranná rozvojová spolupráce. Součástí této dvoustranné spolupráce jsou bilaterální rozvojové projekty, humanitární pomoc, pomoc uprchlíkům, poskytování vysokoškolských stipendií, odpouštění a restrukturalizace dluhů rozvojovým zemím. Mnohostrannou ZRS realizuje ČR prostřednictvím mezinárodních organizací ve formě obecných či účelově vázaných příspěvků a formou mnohostranných rozvojových projektů. Podmínkou pro poskytování této pomoci je soulad mezi zaměřením aktivit a prioritami jednotlivých organizací a zájmy ČR. Do mnohostranné rozvojové spolupráce se započítávají i příspěvky do OSN a dalších mezinárodních organizací a mezinárodních finančních institucí.

Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie (dále jen "Zásady"), schválené usnesením vlády č. 302 ze dne 31. března 2004, stanovily za nosnou součást ZRS ČR programy spolupráce s prioritními zeměmi s cílem přispět k uplatňování principů partnerství, efektivnosti a transparentnosti. V souladu s cíli uvedenými v Zásadách a zahraničně politickými zájmy ČR schválila vláda záměr dlouhodobě směřovat českou ZRS do následujících prioritních zemí: Angolské republiky, Zambijské republiky, Vietnamské socialistické republiky, Mongolska, Jemenské republiky, Moldavské republiky, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 8.8.2005

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 10:07.