Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Březen:

Kde hledat sociální službu na míru: průvodce nabídkou péče o seniory (LN)

Nabídka sociálních a zdravotních služeb je v Česku na první pohled velmi široká. Při bližším prozkoumání ale zjistíte, že najít ideální řešení právě pro vašeho seniora může být velmi obtížné – mnohdy je služba, kterou hledáte, ve vašem okolí jen špatně dostupná. Příkladem je pečovatelská služba, která na mnoha místech republiky, zejména v malých obcích, chybí zcela anebo se omezuje jen na rozvážení obědů a neposkytuje pomoc s osobní hygienou, možnost sociálního kontaktu s okolím a další nabídku, která je ve větších městech běžná. Proto je vždy velmi důležité zjistit si podrobnosti o rozsahu dané služby ještě předtím, než se rozhodnete ji využívat. Navíc ne vždy je vámi vybraná služba okamžitě dosažitelná, takže budete muset hledat náhradní řešení. Například u domovů pro seniory je běžná čekací lhůta několik měsíců, ale může být i výrazně delší. A počítejte s dvojnásobkem u seniora trpícího Alzheimerovou nemocí.

Kde se dozvíte základní informace o nabídce péče Při hledání konkrétních zdravotních a sociálních služeb vám pomohou na sociálním odboru městského úřadu nebo městské části, v případě malých obcí na obecním úřadě. Přehled všech poskytovatelů sociálních služeb působících na území kraje mají také sociální, v případě léčeben dlouhodobě nemocných a hospiců zdravotní odbory krajských úřadů. Poradit by vám měli i na úřadech práce, pod které spadá řešení žádosti o příspěvek na péči. Ten je určen osobám, které se neobejdou bez pomoci druhých, tedy i mnoha seniorům, a slouží k pokrytí nákladů spojených se sociálními službami, jež příjemce čerpá.

Dobrým zdrojem informací je ovšem také praktický lékař, který se stará o vašeho seniora. Měl by mít přehled mimo jiné o agenturách domácí péče, pečovatelských a ošetřovatelských službách. Informace by měla poskytnout také nemocnice nebo léčebna dlouhodobě nemocných, ve které je váš senior případně hospitalizován. V nich se zpravidla můžete setkat se sociálními pracovnicemi schopnými řešit tyto situace. Pokud budete uvažovat nejen o "státních" nebo neziskovkami zřizovaných zařízeních, ale i o soukromých službách, zjistíte, že automaticky neplatí, že by nutně měly vyšší ceny. Stejně tak se nedá paušalizovat ani ohledně kvality jejich služeb.

Chybu neuděláte, když se obrátíte na některý z domovů pro seniory v dostupném okolí, přestože zatím neuvažujete o tom, že byste se svého blízkého chystali svěřit do jejich péče. Jednak v domovech mívají dobrý přehled o místních sociálních službách, jednak je často také sami poskytují.

Dalším zdrojem informací o nabídce pečovatelské a dalších služeb ve vašem regionu je registr poskytovatelů sociálních služeb, který spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Povinně v něm musí být uvedeni všichni poskytovatelé, tedy nejen domovy pro seniory, ale i různé odlehčovací, pečovatelské a ošetřovatelské služby. Najdete jej na http://iregistr.mpsv.cz.

V registru ovšem chybí mnohé soukromé domovy pro seniory, na které se pravidla daná zákonem nevztahují, protože působí pod jiným statusem, například jako ubytovny. Nenajdete v nich domy s pečovatelskou službou provozované městy a stejně tak ani provozovatele volnočasových aktivit pro seniory, protože obvykle nejde o sociální službu, pokud je přímo nezajišťují třeba domovy pro seniory nebo stacionáře. Pokud hledáte léčebnu dlouhodobě nemocných, případně nemocnici následné péče, jejich seznam je součástí registru zdravotnických zařízení ministerstva zdravotnictví, najdete jej na https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm.

Dobrým zdrojem informací je také Charita Česká republika, která poskytuje různé druhy péče o seniory ve většině regionů Česka a má z neziskových organizací nejrozsáhlejší síť zařízení. Přehled jejích služeb najdete na www.charita.cz/cinnost-v-cr/sluzby/. Stejně tak se na seniory zaměřuje Diakonie Českobratrské církve evangelické, která nabízí terénní, ambulantní i pobytové služby. Více o jejich službách na www.diakonie.cz/nase-sluzby/seniori/. Na několika místech Česka působí také Naděje, více na www.nadeje.cz/index.php?q=node/130.

Volnočasové aktivity pro seniory

Různé vzdělávací, pohybové i kreativní kurzy, programy, setkání nebo přednášky pro seniory nabízí zejména celá řada neziskových organizací. Někdy jsou také součástí nabídky služeb domovů nebo center pro seniory zřizovaných obcemi. Své programy mají i kluby důchodců, případně farnosti. Jejich cílem je aktivizovat seniory, udržovat je v dobrém psychickém a fyzickém stavu a také dát jim možnost setkat se s vrstevníky a smysluplně trávit svůj čas.

Pokračování na straně 19 Dokončení ze strany 18

Tyto volnočasové aktivity jsou určené pro poměrně soběstačné seniory, kteří jsou schopni se sami nebo s pomocí svých blízkých dopravit na místo konání. Ceny za kurzy se pohybují v řádech stokorun.

Kde je hledat Nejlepší je zeptat se přátel vašeho seniora a zajímat se, jaké kurzy a programy navštěvují. S hledáním by vám měli pomoci na sociálním odboru města nebo městské části, případně v místním domově pro seniory, kde buď různé kurzy sami pořádají, nebo vědí, kdo je v okolí zajišťuje.

Ambulantní pečovatelská a ošetřovatelská péče

Jednoznačně nejčastěji využívané služby seniorům umožňují zůstat ve svém vlastním domově, a přitom lépe zvládat každodenní situace, které se pro ně stávají obtížnější. Pečovatelská péče spadá pod sociální služby a mohou ji zajišťovat pouze lidé, kteří prošli kvalifikačním kurzem. Pomáhají svým klientům s osobní hygienou, pohybem po domácnosti, zajištěním stravování i s drobnými nákupy.

Pečovatelé ale neprovádí zdravotnické úkony, jako je ošetřování proleženin nebo rehabilitace. To spadá do péče ošetřovatelské služby, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry, musí ji ale indikovat ošetřující lékař. Sestry pak zajišťují také aplikaci inzulinu, podávání léků, ošetřování ran nebo nácvik chůze s chodítkem či berlemi. Výhodou jejich kvalifikace je možnost poskytování intimní pomoci – cévkování, klyzmatu nebo odběru vzorků pro vyšetření. V místech s hustší sítí pečovatelských služeb potkáte jak specializované poskytovatele, tak i "univerzály". Může se pak stát, že za seniorem dochází jeden profesionální pečovatel, který se postará o všechno.

Na úhradu pečovatelských služeb je určen příspěvek na péči, zatímco ošetřovatelskou péči hradí zdravotní pojišťovny. Ceny služeb závisí na rozsahu domluvených úkonů a mohou být nejvýše 120 Kč na hodinu. V případě, že využijete služeb soukromé agentury, ale mohou být vyšší.

Kde je hledat Informace o nabídce těchto služeb v krajích najdete na webových stránkách krajských úřadů (viz rámeček s odkazy).

Denní centra a stacionáře

Tyto služby jsou určeny seniorům, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale zároveň už nejsou zcela soběstační a vyžadují dlouhodobější dohled. Také je mohou využívat senioři, kteří se cítí izolování a rádi by měli svůj program, i když už nejsou schopni navštěvovat různé volnočasové aktivity. Denní stacionáře tak využívají rodiny, které chtějí o svého blízkého pečovat doma, ale současně nejsou schopny zajistit 24hodinovou péči. Podle svých možností ráno přiváží seniora do stacionáře, případně si centrum zajišťuje odvoz klientů samo. Stacionáře je možné využívat denně i pouze několik dní v týdnu. O seniory se zde starají sociální pracovníci. Program se liší podle toho, pro koho je stacionář určen. Existují například stacionáře a centra zaměřené na péči o osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí. Obvyklou součástí programu jsou různá rehabilitační a kondiční cvičení, trénování paměti, hraní společenských her, rukodělné práce nebo četba.

Součástí stacionáře je také několik lůžek, kde si mohou senioři odpočinout. Ceny služeb se pohybují podle rozsahu péče, ne vždy je také zahrnuto stravování. Ceny za hodinu pobytu začínají okolo 100 Kč, případně se hradí paušál za celý pobyt. Na úhradu služeb stacionářů a denních center je určen příspěvek na péči. Kde je hledat Informace o nabídce těchto služeb v krajích najdete na webových stránkách krajských úřadů (viz rámeček s odkazy).

Odlehčovací služby

Jde o péči určenou dlouhodobě nemocným, lidem závislým na péči ostatních a také jejich blízkým. Může být poskytována jako pobytová, kdy je klient krátkodobě umístěn například v domově pro seniory, hospicu nebo jiném zařízení, které pečuje o klienta 24 hodin denně. Další možností je terénní odlehčovací služba, kdy pečovatelka přichází za klientem domů a tam se o něj stará. Odlehčovací služby umožňují rodině a dalším pečujícím seniora "odlehčit" v jejich namáhavé práci, nabrat síly, odpočinout si nebo vyřešit krátkodobé situace jako úpravu domova, dovolenou mimo domov nebo nemoc pečujícího. Stejně tak je mohou využít rodiny, které řeší náhlé zhoršení zdravotního stavu svého blízkého a potřebují čas na hledání dlouhodobější péče.

Pobytové odlehčovací služby nabízejí některé domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem a také hospice. Terénní odlehčovací služby bývají součástí nabídky agentur domácí péče, terénních služeb pečovatelské péče a domácích hospiců. Poskytují je zdravotní sestry, pečovatelky a ošetřovatelky, v případě domácích hospiců také lékaři. Kde je hledat Informace o nabídce těchto služeb v krajích najdete na webových stránkách krajských úřadů (viz rámeček s odkazy). Seznam hospiců najdete na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče www.asociacehospicu.cz.

Léčebny dlouhodobě nemocných

Často fungují ve spojení s nemocnicemi, ty také mohou mít vlastní oddělení následné péče nebo oddělení dlouhodobě nemocných. Právě z nemocnic se sem pacienti dostávají nejčastěji. Jde o zdravotnická zařízení, ve kterých pracují lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky i další personál a také sociální pracovníci. Poskytují lůžkovou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro chronicky nemocné pacienty, u kterých je nutný dlouhodobější pobyt a jsou špatně léčitelní. Například jde o pacienty po zlomenině krčku stehenní kosti nebo cévní mozkové příhodě. Tato péče je plně hrazená ze zdravotního pojištění, pacienti hradí pouze regulační poplatek ve výši 100 Kč na den. Starobní důchod jim zůstává v plné výši, pokud ale pobírají příspěvek na péči a hospitalizace trvá déle než měsíc, výplata tohoto příspěvku se pozastavuje.

Délka pobytu se obvykle pohybuje od několika týdnů po několik měsíců. Horní hranice pobytu není stanovena. Jakmile je zdravotní stav nemocného stabilizován, je propuštěn do domácí péče, případně předán do péče domova pro seniory nebo jiného sociálního zařízení. Kde je hledat Nahlédněte do Registru zdravotnických zařízení na webu ministerstva zdravotnictví https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm.

Pobytové služby pro seniory

V případě, že se rodina nechce nebo nemůže o svého seniora starat sama, přichází na řadu pobytové služby. I ty se od sebe navzájem liší rozsahem péče, zaměřením a také cenou. Zřizují je města, městské části, kraje i neziskové organizace. Domovy provozují také soukromé společnosti a fyzické osoby, jejich působení se ale jen obtížně kontroluje. Pokud takový domov není zařazen do Registru poskytovatelů sociálních služeb, není povinen dodržovat zákonem stanovené standardy služeb. To samozřejmě neznamená, že by většina z nich nenabízela kvalitní péči, také v nich působí pečovatelky a zdravotní sestry. Někdy tyto domovy používají status ubytovny, případně ubytování pro seniory. Nejsoběstačnějším seniorům jsou určeny domy s pečovatelskou službou, které mohou být označovány také jako domy s byty zvláštního určení. V nich žijí senioři ve svých bytech a podle dohody za nimi dochází pracovníci pečovatelské služby.

Klasické domovy pro seniory poskytují komplexní péči o seniory, kteří ztrácejí svou soběstačnost. Zajišťují také nepřetržitou pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, již poskytují profesionální pracovníci spolu s kvalifikovanými zdravotními sestrami. Pro seniory, kteří trpí demencí, Alzheimerovou chorobou nebo mají psychiatrické onemocnění ve stabilizovaném stadiu, jsou pak určeny domovy se zvláštním režimem, které poskytují kvalifikovanou péči zaměřenou na specifické potřeby takto nemocných. Na rozdíl od domovů pro seniory, ve kterých se mohou klienti zcela volně pohybovat, zde za předem a jasně definovaných okolností mohou pohyb klientů omezit tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.

Na úhradu péče je určený příspěvek na péči, případně si klienti hradí služby ze svého starobního důchodu. Ceny ve "státních" a neziskových domovech se odvíjí od sociální situace klienta, maximální cena za měsíční pobyt v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem je 10 800 Kč. U soukromých zařízení nejsou ceny regulovány a mohou být vyšší. Kde je hledat Informace o nabídce těchto služeb v krajích najdete na webových stránkách krajských úřadů (viz rámeček s odkazy).

Hospice a domácí hospice

V ČR působí celkem 15 "kamenných" hospiců, kde jsou pacienti trvale ubytovániamohou být doprovázeni i členy rodiny, a čtyři domácí neboli mobilní hospice, jejichž personál přijíždí kdykoliv během dne i noci za umírajícím do jeho domova a spolupracuje s jeho blízkými. Pro přijetí do hospice nehraje roli místo trvalého bydliště klienta. Hospice jsou určeny pro pacienty na konci života, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti léčby. Jde o zdravotnická zařízení, ve kterých pracují lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky a dobrovolníci, kteří poskytují paliativní péči a umožňují důstojné umírání. Hospice svým klientům zaručují, že nebudou trpět nesnesitelnými bolestmi, vždy bude respektována jejich důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou sami.

Hospice nabízejí nejen zdravotnickou péči, ale také psychologickou a duchovní útěchu. Náboženské vyznání ovšem při přijetí do hospice nehraje roli. Ceny služeb se odvíjejí od sociální situace pacienta a jeho rodiny, z ekonomických důvodů ale hospice své klienty neodmítají. Na úhradu je možné použít příspěvek na péči. Obdobné služby nabízejí také různé agentury domácí péče, jejich ceny ale mohu být vyšší a také stojí mimo odborné asociace hospicové péče.

Kde je hledat Informace o nabídce hospiců najdete na webu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, www.asociacehospicu.cz, Ecce homo – Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, www.hospice.cz a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP www.paliativnimedicina.cz.

Informace o sociálních službách v krajích nabízejí weby krajských úřadů

Praha: Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, http://socialni.praha.eu/jnp/, Středočeský kraj: Odbor sociálních věcí KÚ SČK, www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/seznam-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-ve-SK/ Jihočeský kraj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ JČK, www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par=34&par=CS Plzeňský kraj: Odbor sociálních věcí KÚ PlK, www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/socialni-sluzby?sekce=obcan Karlovarský kraj: Odbor sociálních věcí KÚ KVK, www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/socialni/seznam/poskytovatele_SS.htm Ústecký kraj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ÚK, www.kr-ustecky.cz/zdravotnictvi.asp Liberecký kraj: Odbor sociálních věcí KÚ LK, http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page2149 Královehradecký kraj: Odbor sociálních věcí KÚ KHK, http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Pardubický kraj: Odbor sociálních věcí KÚ PaK, www.pardubickykraj.cz/registr-poskytovatelu-socialni-sluzby Vysočina: Odbor sociálních věcí KÚ KV, www.kr-vysocina.cz/sluzby-socialni-pece/ds-300057/p1=1962 Moravskoslezský kraj: Odbor sociálních věcí KÚ MSK, http://verejna-sprava.kr-mor...c_prispevkove_organizace.html Olomoucký kraj: Odbor sociálních věcí KÚ OK, http://spext.kr-olomoucky.cz/organizace/default.aspx Zlínský kraj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ZK, www.kr-zlinsky.cz/katalog-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-cl-1221.html Jihomoravský kraj: Odbor sociálních věcí KÚ JMK, www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=201580&TypeID=7

Zdroj: Lidové noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.3.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.5. 2019 000 04:59.