Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Program švýcarsko-české spolupráce » Otázky a odpovědi:

Archiv otázek a odpovědí pro žadatele

Otázka č. 1:
Mohu předložit záměr projetu do Programu švýcarsko-české spolupráce, když mám sídlo v Praze?

Odpověď:
Ano, ale cílová skupina se musí nacházet v Moravskoslezském, Olomouckém nebo Zlínském kraji. Protože není jasné, za koho se ptáte, připomínáme, že žadatelé jsou přesně definovaní ve výzvě a mohou jimi být pouze kraje, organizace zřízené nebo založené krajem, obce, svazky obcí, organizace zřízené nebo založené obcí, nestátní neziskové organizace nebo dobrovolné nebo společenské organizace.

Otázka č. 2:
Bude pořádat MPSV nějaké semináře k Programu švýcarsko-české spolupráce? Pokud ano, kdy a kde?

Odpověď:
První seminář se uskuteční v pondělí 28. 6. 2010 od 10:00 hod. v Kongresovém sále Olomouckého kraje. Podrobnosti a termíny případných dalších seminářů naleznete v sekci „Akce a pozvánky“.

Otázka č. 3:
Ve výzvě jsem nenašla žádné datum, které stanovuje, kdy musí být nejpozději dokončena fyzická realizace projektu. Existuje nějaké takové datum?

Odpověď:
Minimální, ani maximální délka realizace projektu, není explicitně stanovena. Maximální délka realizace projektu je omezena datem ukončení proplácení výdajů, které je stanoveno v souladu s Rámcovou dohodou uzavřenou mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou a trvá do 13. 6. 2017.

Otázka č. 4:
Bude nedodání přílohy „územní rozhodnutí/souhlas“ (je to příloha k formuláři projektového záměru) znamenat vyřazení z hodnocení (územní rozhodnutí mají v řízení a nebudou jej mít k dispozici do 18. srpna)?

Odpověď:
Územní rozhodnutí nebo územním souhlas (tam kde je to relevantní) by mělo tvořit povinnou přílohu formuláře pro zpracování záměru projektu. Pokud bylo o územní rozhodnutí nebo územní souhlas požádáno a do okamžiku předložení záměru projektu nebyl vydán, pak přílohou formuláře pro zpracování záměru projektu musí být alespoň žádost o územní rozhodnutí nebo územní souhlas (minimálně však informace o datu a místu podání žádosti) a v textu musí být uvedeno, kdy se očekává, že územní rozhodnutí nebo územní souhlas bude vydán. Každopádně územní souhlas nebo územní rozhodnutí a také stavební povolení musí být přiloženo ke konečnému návrhu projektu.

Otázka č. 5:
Prosím o informaci, zda výzva s obdobným zaměřením bude vyhlášena i pro Ústecký kraj a pokud ano, v jakém časovém horizontu.

Odpověď:
Vyhlášení další výzvy se zatím nepředpokládá, stejně jako rozšíření územní koncentrace o Ústecký kraj.

Otázka č. 6:
Rádi bychom si upřesnili cílové skupiny, na které jsou projekty zaměřeny. Týkají se pouze seniorů nebo i jiných věkových kategorií viz text výzvy, bod III. Podporované typy projektů - zvýšení kvality a dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb a zajištění zázemí pro jejich poskytování?

Odpověď:
Tato výzva je určena pouze pro cílovou skupinu senioři. V bodě III. první odrážka výzvy jsou tím myšleny zejména pečovatelská služba, tísňová péče, osobní asistence, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, průvodcovské a předčitatelské služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP – ovšem převažující cílová skupina musí být vždy senioři.

Otázka č. 7:
Je možné podat projektový záměr s žádostí o grant na objekt domova pro seniory, který byl v minulých letech již rekonstruován či modernizován z finanční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Isprofin, či Norských fondů, aby se další modernizací dosáhlo ještě lepších podmínek bydlení pro klienty a zlepšení metod práce pro poskytování sociálních služeb?

Odpověď:
Ano, pokud se nejedná o dokončení již započaté rekonstrukce. Pokud se jedná o další, jasně definovanou etapu, pak může být takovýto projekt financován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Otázka č. 8:
Dle vyhlášené výzvy jsem pochopila, že se tento program v investiční oblasti může aplikovat pouze na modernizaci a rekonstrukci, nikoli výstavbu či přístavbu nových objektů? Je to pochopeno dobře?

Odpověď:
Z Programu švýcarsko-české spolupráce může být financována rekonstrukce nebo modernizace. Z hlediska stavebního zákona se jedná o stavební úpravy stávajících objektů, jejich nástavby nebo přístavby. Výstavbu zcela nových objektů není možné financovat.

Otázka č. 9:
Zvažujeme zřízení domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou nemocí, demencí a duševními poruchami. Z velké části se jedná o osoby v seniorském věku. Domov vznikne pro 25 klientů z Jablunkovska ze zrekonstruované základní školy. Prosím o upřesnění výzvy - cíl 3 se týká pouze seniorů? A do osob s Alzheimerovou nemocí jsou započítány i jiné demence nebo pouze tato jediná?

Odpověď:
Cílovou skupinou Programu švýcarsko-české spolupráce jsou obecně senioři. Sociální služby podporované v této výzvě se tedy musí týkat převážně seniorů. Pokud by došlo ke kombinaci např. s osobami s Alzheimerovou nemocí, musí být převažující cílovou skupinou senioři. Pokud se týká zaměření na Alzheimerovu chorobu, pak osoby se seniorskou demencí jsou variantní cílovou skupinou pro výzvu.

Otázka č. 10:
Po zřízení domova, by došlo k registraci této sociální služby. Na provoz této soc. služby by byly podávány žádosti o dotace na MPSV. Není toto překážkou?

Odpověď:
Program švýcarsko-české spolupráce není určen na financování provozu, ale pouze na vytvoření nové nebo zkvalitnění stávající sociální služby. Pokud tedy bude projekt řešit aktivity uvedené výzvě, tak dotace z MPSV není překážkou pro podání záměru individuálního projektu.

Otázka č. 11:
Jsme NNO a žádali bychom 100 % financování projektu. Pokud uspějeme, lze žádat o tzv. modifikované platby nákladů na rekonstrukci (tzn. úhrady nákladů splátkami) nebo v první řadě musí být projekt zaplacen z naší strany a v konečné fázi Vámi?

Odpověď:
MPSV bude platby proplácet postupně, vždy až na základě skutečně provedených aktivit a uhrazených výdajů. Aktivity musí být uvedeny v monitorovací zprávě a výdaje budou proplaceny na základě schválené žádosti o platbu.

Otázka č. 12:
Ve výzvě je uvedeno, že „podpora u uvedených typů projektů, týkajících se investiční oblasti, musí být směřována do modernizace a/nebo rekonstrukce objektů nebo jejich vybavení zaměřených na podporu seniorů…“ Lze v rámci projektu uvažovat o výstavbě zcela nového objektu, popř. o rekonstrukci objektu, který v současné době neslouží jako objekt k poskytování sociálních služeb? Nebo lze modernizovat/rekonstruovat pouze stávající objekty sloužící k poskytování sociálních služeb?

Odpověď:
Výstavba nového objektu není v této výzvě Programu švýcarsko-české spolupráce podporována. Dle výzvy se musí jednat pouze o rekonstrukci nebo modernizaci stávajícího objektu, tedy podle stavebního zákona o změnu stavby, její přístavbu nebo nástavbu. Není rozhodující, zda stávající objekt do té doby sloužil pro poskytování sociálních služeb.

Otázka č. 13:
Máme již několik let připravenou přestavbu nevyužitého objektu na dům s byty pro seniory (původně bylo uvažováno s pečovatelskými byty). V loňském roce jsme konečně po dořešení všech majetkoprávních záležitostí dosáhli i vydání stavebního povolení na rekonstrukci.

V současné době je tento projekt zahrnutý do zásobníku krajského plánu Zlínského kraje. Nejedná se klasicky o ústavní zařízení, ale jakousi kombinovanou formu, jak ponechat seniorům jejich přirozené prostředí a blízkost rodiny (objekt je téměř v centru města s výbornou dostupností zdravotní péče i dalších služeb), ale také jim dopřát dostatek příležitostí dosáhnout na vhodnou sociální službu dle jejich individuálních potřeb. Je tam plánováno i kompletní zázemí pro pečovatelskou službu přímo v areálu.

Rádi bychom touto cestou poprosili o radu, zda z pohledu podmínek Programu je vhodné se s tímto projektem ucházet o grant.

Odpověď:
Z předloženého projektu a z doplňujících informací nevyplývá, jak by mělo být cíle, tj. Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb a na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dosaženo. Investice by měla být pouze prostředkem pro zavádění nových metod a zlepšování kvality. Tak jak jsou informace podány, se lze domnívat, že zájemce by předložil investiční záměr na výstavbu tzv. „bytů zvláštního určení“, což je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a dotace na výstavbu takových bytů je možné žádat pouze od kompetentního resortu. Z pohledu výzvy a cílů uvedených mj. v Národní zprávě o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 - 2010 (viz text „Zprávy“ Prioritní cíl 3, opatření k realizaci dílčího cíle 2.5.3, str. 27, celý text lze nalézt zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/5829/zprava_cj.pdf) takto koncipovaný projekt nesplňuje parametry výzvy. Zájemce ve svém záměru hovoří o seniorech, kteří zůstávají ve svých domovech a bytech a nechtějí do žádného institucionálního zařízení. Program je určen právě pro řešení takovéto situace, tj. investičními prostředky vybavit, případně zajistit aplikaci zvýšení kvality a dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb a zajištění zázemí pro jejich poskytování. Závěrem lze tedy konstatovat, že z předloženého záměru by programovému cíli odpovídalo zajištění zázemí pro poskytování pečovatelské služby v regionu nikoli výstavba objektu, v němž by byly městské byty zvláštního určení, kam by byla doručována pečovatelská služba z přízemí domu. Takto koncipovaný projekt by nesplňoval parametry výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce, v případě získání prostředků z MMR na výstavbu bytů, lze uvažovat o podpoře dílčí částí, případně vypracování samostatného projektu na zajištění zázemí pečovatelské služby pro obyvatele výše zmíněného regionu.

Otázka č. 14:
Je možné připravit projekt na odstranění bariérovosti i v rámci domu s pečovatelskou službou?

Odpověď:
Ne, v tomto případě by projekt nesplňoval charakter aktuální výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce. Tzv. domy s pečovatelskou službou, nejsou zařízení sociálních služeb, jedná se převážně o byty v majetku obce, resp. byty zvláštního určení, kam je pečovatelská služba doručována. Projekt by se mohl zaměřit na zajištění zázemí pro poskytování této terénní služby sociální péče.

Otázka č. 15:
Je možné financovat projekt, kde cílovou skupinou budou osoby s mentálním postižením?

Odpověď:
Ne, nejedná se o cílovou skupinu v souladu s výzvou. Cílovou skupinou jsou pouze osoby v seniorském věku.

Otázka č. 16:
Tato výzva je určena pouze pro cílovou skupinu senioři. V bodě III. první odrážka výzvy jsou tím myšleny zejména pečovatelská služba, tísňová péče, osobní asistence, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, průvodcovské a předčitatelské služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP – ovšem převažující cílová skupina musí být vždy senioři. Co znamená převažující cílová skupina? Existuje nějaké nepsané procento?

Odpověď:
Žádné nepsané procento neexistuje. V takovém případě vždy konkrétní případ konzultujte. V této definici vycházíme analogicky z postupů v rámci registrace a dotačního řízení v rámci žádostí o dotace na sociální služby.

Otázka č. 17:
Může být partnerem soukromý subjekt?

Odpověď:
Ano, pokud dodrží všechny podmínky partnerství stanovené výzvou.

Otázka č. 18:
Jak v projektovém záměru popsat roli partnera/partnerů?

Odpověď:
V projektovém záměru musí být přesně vymezena role partnera a to u každé z aktivit projektu. Uvedeno tedy musí být, zda se na aktivitě podílí žadatel, partner, či oba (v tomto případě je potřeba specifikovat rozdělení rolí).

Otázka č. 19:
Je stanovena maximální výše grantu?

Odpověď:
Maximální výše grantu na individuální projekt není stanovena. Nicméně je omezena alokací pro výzvu, která činí 7.000.000,- CHF.

Otázka č. 20:
Jsou nějak limitovány výdaje, které v rámci projektu použít na rekonstrukci?

Odpověď:
V programu není stanovena maximální částka či procento z uznatelných výdajů, které lze spotřebovat na rekonstrukci.

Otázka č. 21:
Je stanoveno nejzazší datum pro ukončení realizace projektů?

Odpověď:
V programu je stanoveno pouze nejzazší datum pro proplácení výdajů (13. 6. 2017). Po tomto datu již nebudou Švýcarskem refundovány žádné výdaje. Proto doporučujeme, aby žadatelé stanovili datum ukončení projektu minimálně 12 měsíců před tímto datem, aby byla veškerá dokumentace k projektu schválena a závěrečná platba zrealizována do výše uvedeného termínu.

Otázka č 22:
Jak lze získat švýcarského partnera pro projekt?

Odpověď:
Švýcarského partnera pro projekt pomůže vyhledat Švýcarské velvyslanectví. Požadavek lze zadat prostřednictvím formuláře, který je na internetových stránkách: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fond_partnerstvi_55425.html.

Vyplněný formulář zašlete na emailovou adresu Švýcarského velvyslanectví v Praze – prag@sdc.net.

Otázka č. 23:
Může být projekt zaměřen na dvě služby?

Odpověď:
Ano, aktivity lze v rámci projektu kombinovat, zapadají-li do jednoho celku.

Otázka č. 24:
Lze projekt zaměřit na zřízení nové služby?

Odpověď:
Ano, projekt lze zaměřit na zřízení nové služby.

Otázka č. 25:
Lze z projektu financovat dostavbu rozestavěné stavby?

Odpověď:
Ne. Již probíhající (zahájenou aktivitu) nelze dofinancovat z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce.

Otázka č. 26:
Jak podrobně má být vypracován projektový záměr?

Odpověď:
Projektový záměr je nezbytné zpracovat jasně a přehledně tak, aby bylo posuzovatelům na všech úrovních hodnocení zřejmé co je cílem projektu a jakými aktivitami bude naplněn.

Otázka č. 27:
Jak podrobně má být zpracován rozpočet?

Odpověď:
Rozpočet je nutné zpracovat do položek, každá položka musí být konkretizovaná. (Např. není postačující uvést pouze „1 set vybavení“, je nutné blíže specifikovat).

Otázka č. 28:
Je možné předložit záměr, který je složený z několika menších dílčích projektů, pro dosažení minimální výše grantu 1 mil. CHF? (například spojení akcí podobného zaměření 4 domovů pro seniory)?

Odpověď:
Ano, takový záměr projektu je možno předložit.

Otázka č. 29:
Může být užito například 90 % částky na investiční náklady (modernizace instituce, zajištění soukromí), pokud bude prokázána následná aplikace např. nových metod sociální práce se seniory na základě předešlé investiční akce? Resp. je určeno/doporučeno, jaké % z cílové částky má být určeno na měkkou (neinvestiční) část projektu a jaké % na investiční část projektu?

Odpověď:
Poměr investiční a neinvestiční části projektového záměru není určen.

Otázka č. 30:
Je projekt nutno předfinancovat a náklady se budou proplácet zpětně na základě žádostí o platbu?

Odpověď:
Ano, skutečně vynaložené náklady se proplácí zpětně.

Otázka č. 31:
Jsou uznatelnými náklady projektu i úroky z úvěru na předfinancování projektu?

Odpověď:
Úroky z úvěru nejsou uznatelný náklad.

Otázka č. 32:
Je možné z dotace hradit i nákup, pozemků a budov?

Odpověď:
Nikoliv.

Otázka č. 33:
Rádi bychom věděli, jestli je možné předložit individuální projekty k udělení grantu z Programu švýcarsko - české spolupráce, i když nejsme registrováni jako poskytovatelé sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Odpověď:
Ne, výzva je určena pouze pro poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pokud subjekty poskytují sociální služby podle tohoto zákona, pak musí být registrovanými poskytovateli sociálních služeb.

Otázka č. 34:
Plánujeme vystavět dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) který by měl celkem 4 patra (byty zvláštního určení by však byly pouze ve 3 patrech). 4. NP by tedy nebyl DPS, ale byla by to vlastně taková "budova na budově", kde by byly poskytovány registrované sociální služby Odlehčovací služby dle § 44 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a případně také Domov pro seniory dle § 49 téhož zákona. 4. NP by tedy nemělo s DPS nic společného pouze vchod a výtah. Je možné z Programu švýcarsko - české spolupráce dotace na vystavění 4. NP žádat? Předpokladem bude, že finančně (např. projektový rozpočet, plány atp.) od sebe oddělíme investiční náklady na DPS a na 4. NP, kde by měly vzniknout služby pro seniory.

Odpověď:
Pokud bude již objekt zkolaudován, pak je možno nástavbu patra stávající budovy hradit z Programu švýcarsko-české spolupráce. Protože však hovoříte, že stavbu teprve plánujete, zdá se, že máte zájem stavby propojit a dokončit společně. V takovém případě není financování možné.

Otázka č. 35:
Lze dotace využít i na vnitřní vybavení nebo jen na investice?

Odpověď:
Ano, finanční prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce lze použít jak na vnitřní vybavení, tak i na investice. Je však nutno pamatovat, že to vždy musí být v souvislosti se zvýšením kvality a dostupnosti ambulantních a terénních služeb nebo dalšími aktivitami uvedenými v bodě III. výzvy.

Otázka č. 36:
Může být žadatelem o dotaci Arcidiecézní Charita Olomouc, která má svoji právní subjektivitu, s tím, že by partnery byly další Charity, které místně pod nadřízenou Arcidiacézní Charitu Olomouc patří a jsou na území Olomouckého kraje. Těchto menších Charit je cca 10 a také mají svoji právní subjektivitu. Arcidiecézní Charita Olomouc je k těmto menším Charitám nadřízeným orgánem, provádí metodické a koordinační vedení, atd. Sama Arcidiecézní Charita Olomouc sociální službu neposkytuje. Můj dotaz je tedy následující: Může být příjemcem dotace Arcidiecézní Charita Olomouc a partnery projektu dalších 10 Charit. Tyto menší podřízené Charity by zavedly v tzv. bílých místech tedy odlehlých regionech pečovatelskou službu a terénní osobní asistenci. Zřídily by se z projektu místa pro personál, nakoupilo by se další vybavení, pokud by to prošlo do vzdálených terénů automobily, termoporty a do začátku bychom z projektu požadovali i mzdu pro nové pečovatelky. Zároveň by došlo k proškolení personálu.

Odpověď:
Mzdy pro pečovatelky by byly uznatelnými náklady, jednalo-li by se o pracovníky, jež by zaváděli inovativní a kvalitativní metody práce, prosté osobní náklady pro běžnou činnost sociální služby by uznatelným výdajem být nemohly a náklady na vybavení by v tomto případě byly uznatelnými náklady. Nákup vozidel, pokud jsou nezbytná pro poskytování sociální služby, je možný.

Otázka č. 37:
Jedná se o záměr na přestavbu bývalé fary (chátrajícího objektu, který je momentálně nevyužitý) na dům poklidného stáří v obci Olomouckého kraje. Realizátorem by byla obec pod 500 obyvatel. Projekt za cca 30 000 000 Kč. Spadá tento projekt pod podporované aktivity? Je možno koncipovat tento projekt takto, nebo doporučujete zaměřit domov na určitou skupinu se zvláštním režimem?

Odpověď:
Projekt bude v souladu s podporovanými aktivitami v rámci Programu, budou-li v něm realizovány aktivity uvedené v bodě III, odrážce 4 výzvy (domovy se zvláštním režimem). Pak budou náklady na rekonstrukci uznatelným nákladem. Ostatní odrážky se týkají rekonstrukce a modernizace stávajících institucí, nebo humanizace stávajících pobytových služeb.

Otázka č. 38:
V rámci projektu uvažujeme kromě jiného o rekonstrukci budovy, v níž je provozován Domov pro seniory. Budovu vlastní Město Vsetín. Současná nájemní smlouva byla uzavřena 29. 6. 2007 na dobu 10 let, tedy do 30. 6. 2017. Je to možné? Předpokládáme, že by bylo možné získat příslib prodloužení nájemní smlouvy nebo v případě schválení záměru i smlouvu o budoucí smlouvě n převod do vlastnictví (toto zřejmě nebude možné doložit do termínu podání záměru).

Odpověď:
Ano, k záměru projektu postačí, když doložíte kopii nájemní smlouvy. Ostatní dokumenty by se předkládaly až jako součást konečného návrhu projektu. V rámci nájemní smlouvy je nutné počítat se zajištěním udržitelnosti projektu.

Otázka č. 39:
Patří mezi uznatelné náklady stavební práce, stavebně – technický dozor, BOZP, autorský dozor, náklady na organizaci výběrových řízení?

Odpověď:
Ano, výše uvedené položky patří mezi oprávněné výdaje projektu.

Otázka č. 40:
Kdy lze očekávat eventuální podpis Dohody, tedy zahájení realizace projektu?

Odpověď:
S ohledem na dvoukolový hodnotící proces lze předpokládat možnost začátku realizace projektu koncem roku 2011.

Otázka č. 41:
Lze doporučit vhodný poměr investičních/neinvestičních nákladů?

Odpověď:
V programu není vymezeno, v jakém poměru by měly být stanoveny investiční a neinvestiční náklady projektu. Záleží čistě na aktivitách projektu.

Otázka č. 42:
Je církevní právnická osoba oprávněný žadatel?

Odpověď:
Ano, oprávněným žadatelem jsou i nestátní neziskové organizace.

Otázka č. 43:
Dokládá se jako příloha technická dokumentace k územnímu rozhodnutí?

Odpověď:
Ne, ke kopii územního rozhodnutí není nutné přikládat technickou dokumentaci.

Otázka č. 44:
Je možné předpokládat při sestavování rozpočtu v případě neziskové organizace se 100 % financováním projektu z Programu?

Odpověď:
Ano, v případě, že žadatelem je nestátní nezisková organizace, pak výše grantu činí 100 % celkových oprávněných výdajů projektu (za podmínek dodržení všech pravidel programu). I v takovém případě však musí být jako povinná příloha záměru projektu přiloženo prohlášení o spolufinancování. Ve vzorovém formuláři se vyplní, že spolufinancování je 0 % a ostatní text prohlášení musí zůstat stejný se vzorem.

Otázka č. 45:
Lze jako potvrzení o předfinancování doložit příslib banky o úvěru?

Odpověď:
V rámci záměru projektu žadatel doloží přílohu Prohlášení o spolufinancování (vzorový formulář), kde kromě zajištění spolufinancování prohlašuje také, že zajistí průběžné financování realizace projektu. Úvěrový příslib/úvěrová smlouva se dokládá až následně po schválení konečného návrhu projektu, spolu s Potvrzením o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování.

Otázka č. 46:
Jedná se o záměr na přestavbu bývalé fary (chátrajícího objektu, který je momentálně nevyužitý) na dům poklidného stáří v obci Olomouckého kraje - domov se zvláštním režimem. Realizátorem by byla obec pod 500 obyvatel. Projekt za cca 30 000 000 Kč.

Obec v minulosti neúspěšně žádala na tento objekt o grant do Programu rozvoje venkova. Vzhledem k požadavkům výzvy jsme však tento záměr přetvořili – z obyčejného domova pro seniory na domov se zvláštním režimem. Je potřeba vyjednat si ze Státního zemědělského a intervenčního fondu vyjádření, že v Programu rozvoje venkova již nejsou na záměr finanční prostředky? Za a) PRV není strukturálním fondem, za b) záměr jsme přetvořili na domov se zvláštním režimem.

Odpověď:
Za předpokladu, že se jedná o zcela jiný projekt, který není a nebude duplicitně financován z jiných prostředků, není nutné dokládat žádné vyjádření. K záměru projektu přiložíte pouze standardně přikládané čestné prohlášení, že žádný oprávněný výdaj není a nebude financován duplicitně z jiného zdroje. Připomínáme, že cílovou skupinou pro domovy se zvláštním režimem jsou senioři s dg. Alzheimerova choroba. Variantní cílovou skupinou jsou osoby se seniorskou demencí.

Otázka č. 47:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by o grant z Programu švýcarsko-české spolupráce mohlo požádat v jedné žádosti více organizací, které mají různé IČ, ale vystupují pod stejnou značkou a mají stejné zaměření. Dotaz je spíše směřován na jeden projekt s několika podprojekty. Tedy zkvalitnění služeb ve více nezávislých zařízeních a jiným vlastníkem.

Odpověď:
V projektu musí vystupovat vždy jeden subjekt jako žadatel (v projektu může být sice zapojeno více organizací, přičemž projekt musí podat jedna organizace, která bude žadatelem a projekt povede a ostatní organizace by vystupovaly v projektu jako partneři). Žadatel je zároveň povinen doložit majetko-právní vztah k nemovitosti (doklad o vlastnictví či nájemní smlouva, v níž bude ošetřena povinnost udržitelnosti výsledků projektu), která bude v rámci projektu modernizována či rekonstruována a díky níž dojde k naplnění cíle výzvy.

Otázka č. 48:
Ráda bych se však zeptala, zda náš záměr spadá do podporovaných aktivit.

Jsme příspěvkovou organizací Olomouckého kraje a poskytujeme 3 druhy sociálních služeb pro seniory: a) chráněné bydlení, b) centrum denních služeb, c) pečovatelská služba. V rámci výše zmíněného programu bychom rádi podali společný projekt za všechny služby a to na tyto aktivity:

 1. chráněné bydlení - jedná se o službu, i budovu, která existuje od roku 1989 a v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb je nutné provést modernizaci, rekonstrukci vnitřních prostor tak, aby odpovídala potřebě uživatelů. Zdravotní stav uživatelů, kteří využívají naše služby, se neustále zhoršuje a to zejména po pohybové stránce a vnitřní prostory budovy tak neodpovídají jejich skutečným potřebám. Chráněné bydlení má celkovou kapacitu 80 uživatelů a to celkem v 76 bytových jednotkách.
  Jednalo by se o:
  - výměnu stávajících kuchyňských linek v obytných jednotkách, výměnu podlahových krytin v bytových jednotkách i společných prostorech a vybavení chodeb madly – k usnadnění pohybu uživatelů, vybavení bytových jednotek základním nábytkem pro seniory. Všechny tyto věci jsou v původním stavu, tzn. min. 20let staré. Madla na chodbách nejsou v tuto chvíli vůbec. Dále bychom nainstalovali nově komunikační systém uživatel x pracovník, pořídili tabletový systém k podávání stravy. Dále bychom rádi nově zřídili počítačovou místnost pro uživatele a to ve stávajících sklepních prostorech, tzn. součástí by byly jak stavební práce tak i vybavení místnosti.
 2. centrum denních služeb (CDS) - jedná se o službu, která zajišťuje denní pobyt pro seniory, kteří trpí převážně různou formou demence a hygienickou péči pro seniory, kteří z důvodů zhoršeného zdravotního stavu nezvládnou hygienickou péči ve svém přirozeném prostředí. Počet uživatelů ročně je kolem 180. CDS poskytuje své služby v panelové budově, která stará 21 let a je v původním stavu.

  V rámci zkvalitnění a modernizace služby by bylo třeba vyměnit všechny okna a dveře za nové. Problém starých oken je znatelný zejména v koupelnách, kde profukuje. Dalším problémem je klimatizace 1. patra budovy, kde je potřeba zajistit centrální klimatizaci prostor denního pobytu. Budova má plochou střechu, mnoho oken, je umístěna na sídlišti, díky čemuž se 1. patro stává v letních měsících skleníkem, což pro uživatele v průměrném věku 85let není příjemné. Další potřebná investice by byla do vybavení - společenské místnosti o kapacitě 60 osob vč. elektroniky, - 2 ergoterapeutických dílen, - 1 denní místnosti pro uživatele.
 3. pečovatelská služba (PS) - kapacita služby je 1250. Na tento počet uživatelů pracuje 5,5 sociálních pracovnic a dále pečovatelky. Sociální pracovnice sjednávají se zájemci služby v jejich přirozeném prostředí, kde nyní veškeré dokumenty sepisují ručně. V rámci zkvalitnění služeb a modernizace služeb bychom rádi pořídili nooteboky a tiskárny těmto pracovníkům. V rámci PS poskytujeme také půjčování kompenzačních pomůcek. Rádi bychom půjčovnu rozšířili o nové pomůcky.

A pak ještě jeden dotaz - zda by bylo reálné v rámci tohoto programu požádat i o osobní auto pro sociální pracovnice PS, které dojíždí do bytu uživatelů a zájemců o služby?

 1. rekonstrukce a modernizace provozního zázemí, které je společné pro všechny 3 sociální služby
  - rekonstrukce prádelny - zřízení čisté a špinavé zóny, pořízení prokládacích praček, nutné stavební úpravy s tím spojené
  - rekonstrukce kuchyně, jídelny a výdeje jídel

Odpověď:
Obecně je nutné si uvědomit, že cílem výzvy z Programu švýcarsko-české spolupráce není modernizace stávající objektů, ale zvyšování kvality a dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb, aplikování nových metod sociální práce se seniory, využívání nejnovějších poznatků v metodách sociální práce, humanizace stávajících pobytových služeb sociální péče a vznik domovů se zvláštním režimem. Modernizace nebo rekonstrukce jsou jenom prostředkem k dosažení těchto cílů, nikoliv cílem samotným. Pokud by byl projekt zaměřen pouze na modernizaci nebo rekonstrukci bez jasného prokázání inovace práce s cílovou skupinou a bez současného zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, pak by výdaje na tyto aktivity nebyly oprávněnými.

Pokud se jedná o část otázky týkající se chráněného bydlení, bude možné aktivitu zařadit do části III b) oprávněných typů projektů dle výzvy, ale pouze v případě, že se bude jednat o aplikaci nových metod sociální práce s cílovou skupinou seniorů s potřebou vyšší míry podpory.

Pokud se jedná o část otázky týkající se centra denních služeb a pečovatelské služby, bude možné aktivity zařadit do části III a) oprávněných typů projektů dle výzvy, a to zase pouze v případě, že dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb a k zajištění zázemí pro jejich poskytování. Rekonstrukce provozního zázemí pokud povede k zavedení nebo zlepšení sociální služby může být oprávněným výdajem. Osobní automobil, pokud jeho používání je nezbytné např. pro poskytování terénních sociálních služeb, by v řádně zdůvodněném případě mohl být oprávněným výdajem.

Otázka č. 49:
V jaké fázi se předkládá "Žádost o grant z Fondu na přípravu projektů"- časově? Vyplňuje se pouze do formuláře "Application for the PPF grant" a "Indicative budget" v anglické verzi? Je to tedy tak, že v 1. kole stačí vyplnit v rámci Formuláře pro zpracování záměru projektu v bodě 7.2 - stručnou informaci o požadavku na grant?

Odpověď:
Ano, v případě, že chcete požádat o grant z Fondu na přípravu projektů, musíte tuto skutečnost uvést nejprve v bodě 7.2 formuláře záměru individuálního projektu. Zde musíte specifikovat, na co a v jaké výši grant požadujete. V případě, že bude váš záměr individuálního projektu doporučen Hodnotící komisí a odsouhlasen Monitorovacím výborem, budete vyzváni Národní koordinační jednotkou k předložení záměru projektu a žádosti o grant z PPF v anglickém jazyce. Žádost o grant z PPF se předkládá pouze na formuláři pro grant z Fondu na přípravu projektů "Application for the PPF grant" a "Indicative budget".

Otázka č. 50:
Od kdy do kdy jsou vynaložené výdaje na přípravu projektu uznatelné?

Odpověď:
Počátkem oprávněnosti výdajů je datum uvedené v dopise Ministerstva financí - Národní koordinační jednotky, kterým je žadatel informován o schválení záměru projektu, včetně udělení grantu z Fondu na přípravu projektů (počátek oprávněnosti bude odpovídat datu vypracování tohoto dopisu). Doba oprávněnosti výdajů končí 2 měsíce po ukončení realizace sub-projektu financovaného z Fondu na přípravu projektů, nejpozději však 13. 2. 2012.

Otázka č. 51:
Mohu do oprávněných nákladů na přípravu projektu zahrnout: náklady na provedení realizace přeložky zařízení distribuční soustavy, náklady na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací, náklady spojené s technickou zprávou, celkovou projektovou dokumentací, náklady na překlad do anglického jazyka.

Odpověď:
Do oprávněných nákladů sub-projektu financovaného z Fondu na přípravu projektů nelze zahrnout náklady na provedení realizace přeložky zařízení distribuční soustavy. Náklady na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací, náklady spojené s technickou zprávou, celkovou projektovou dokumentací, náklady na překlad do anglického jazyka jsou oprávněné v případě, že se jedná o náklady nezbytné pro dopracování konečného návrhu individuálního projektu.

Otázka č. 52:
"Záměr projektu" - předkládá se pouze v českém jazyce, nikoli v anglickém jazyce?

Odpověď:
Formulář konečného návrhu projektu vychází z formuláře pro zpracování záměru projektu a má také stejnou strukturu, formuláře však nejsou totožné. Formulář pro zpracování konečného návrhu projektu žadatel obdrží nejpozději společně s oznámením o schválení záměru projektu švýcarskou stranou a žádostí o dopracování konečného návrhu projektu. Rozsah konečného návrhu projektu bude vycházet z délky popisu projektu v záměru projektu a požadavků švýcarské strany na doplnění a bližší specifikaci projektu, předpokládáme však, že ve většině případů bude odpovídat odhadu uvedeném v Rámcové dohodě, příloze č. 2, a to 5-10 stran, případně 10-20 stran u rozsáhlejších projektů.

Otázka č. 53:
Bod 5.4 formuláře pro zpracování záměru projektu. Jestliže dodám čestné prohlášení, že nemůžeme žádat o refundaci DPH, bude to pro uznatelnost DPH dostačující? Veškerá čestná prohlášení podepisuje hejtman kraje?

Odpověď:
V případě, že nemůžete uplatnit nárok na odpočet DPH, jelikož v souvislosti s jeho realizací nedojde k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně, nebo nejste plátci DPH, pak je DPH oprávněným výdajem projektu. Není nutné dokládat žádné čestné prohlášení, stačí, když toto uvedete v textu záměru projektu (bod 5.4). Obecně veškerá čestná prohlášení vyžadovaná záměrem projektu podepisuje statutární zástupce, či jím určený zástupce na základě plné moci, kterou je potřeba rovněž doložit.

Otázka č. 54:
Co se týče směnného kurzu, mohu tedy použít kurz uvedený pro otevřenou výzvu, a to 1 CHF = 17,691 CZK?

Odpověď:
Ano.

Otázka č. 55:
Co je myšleno "konečným návrhem projektu" a je nutné předložit u konečného návrhu také studii proveditelnosti?

Odpověď:
V případě, že bude váš záměr projektu schválen k realizaci, budete muset vypracovat konečný návrh projektu. U konečného návrhu projektu bude žadatel muset předložit zejména tyto přílohy:

 • Logframe
 • Podrobný rozpočet
 • Stavební povolení – pokud je relevantní
 • Technickou dokumentaci – pokud je relevantní
 • Dohodu o partnerství – pokud je relevantní
 • Studii proveditelnosti (u projektů menšího rozsahu stačí zjednodušená studie proveditelnosti)
 • Plnou moc osobě zastupující statutárního zástupce

Do konečného návrhu projektu musí být rovněž zapracovány všechny požadavky a připomínky švýcarské strany.

Otázka č. 56:
Je třeba mít již nyní - ve fázi podání záměru projektu - vyhotovenou plnou moc pro statutárního zástupce?

Odpověď:
Všechny dokumenty musí být podepsány statutárním orgánem nebo oprávněným zástupcem. Pokud oprávněný zástupce žadatele potřebuje k podpisu plnou moc, musí být plná moc přiložena již k záměru k projektu.

Otázka č. 57:
V předchozích letech jsme zrekonstruovali část objektu našeho sídla Oblastní unie neslyšících Olomouc, jež slouží jako zázemí pro sluchově postižené občany – poradenství, vzdělávání, výcvik, výuka znakové řeči apod. Chtěli bychom pokračovat, v rámci programu česko – švýcarské spolupráce, a zrekonstruovat druhou část našeho sídla a vytvořit v něm v rámci modernizace objektu několik bytů pro sluchově postižené seniory (rekonstrukci na chráněné bydlení se čtyřmi bytovými jednotkami). Objekt našeho sídla je v majetku města a my jsme zde v pronájmu. Je tento náš záměr možné z tohoto programu realizovat?

Odpověď:
Na základě Vámi zaslaných informací se domníváme, že Váš projektový záměr není možné zařadit pod žádný ze čtyř vymezených oprávněných typů projektů ve výzvě.

Otázka č. 58:
Existuje bodové zvýhodnění za zapojení českého partnera do projektu?

Odpověď:
Nikoliv. Zapojení partnera musí být logické, nikoliv účelové.

Otázka č. 59:
Zda jsou faktury hrazeny ze zálohy, kterou poskytuje MPSV nebo zda je nutné, aby konečný příjemce sám zajistit předfinancování vždy na doby mezi jednotlivými monitorovacími zprávami a žádostmi o platbu?

Odpověď:
Příjemce je povinen zajistit předfinancování. MPSV neposkytuje žádné zálohy, oprávněné výdaje budou propláceny zpětně.

Otázka č. 60:
Bude platit pevný, ve výzvě uvedený kurz i v případě realizace? Pokud ne, jak se zachází s rozdíly vzniklými změnou kurzu?

Odpověď:
Ve výzvě uvedený kurz bude platit i pro realizaci.

Otázka č. 61:
Kolik let je vhodné v případě investičních nákladů uvažovat v projektu udržitelnost? (kvůli prodloužení data stávající nájemní smlouvy na dotčený objekt) A co se v době udržitelnosti bude dokládat (co musíme udržet)?

Odpověď:
Udržitelnost projektu bude hodnocena individuálně. Předpokládá se, že sociální služby by měly být poskytovány v rekonstruovaných objektech ve stejné nebo vyšší kvalitě obvykle po dobu 10 let. Konkrétní doba udržitelnosti bude stanovena v Dohodě o projektu a následně rovněž v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Otázka č. 62:
Budeme po skončení projektu několik let monitorovat projekt nebo posledním výstupem bude závěrečná zpráva?

Odpověď:
Posledním výstupem bude skutečně závěrečná zpráva, ale udržitelnost projektu bude MPSV monitorováno i po skončení projektu. Podmínky budou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Otázka č. 63:
Nejsme plátci DPH. Je pro nás DPH uznatelným nákladem nebo budeme žádat o refundaci? Rozpočet v CZK s nebo bez DPH?

Odpověď:
Pokud nejste plátci DPH, je pro vás DPH oprávněný výdaj. V indikativním rozpočtu se uvádí jak částky bez DPH, tak i celkové náklady s DPH.

Otázka č. 64:
Je uznatelným nákladem subprojektu z Fondu na přípravu projektů také technická dokumentace ke stavebnímu povolení? Je uznatelným nákladem část nákladů na technickou dokumentaci k územnímu rozhodnutí?

Odpověď:
Dokumentace ke stavebnímu povolení je uznatelným výdajem. Výdaje na technickou dokumentaci k územnímu rozhodnutí nejsou uznatelnými vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí, či minimálně doklad o podání žádosti o územní rozhodnutí/souhlas je nutné předložit již jako přílohu záměru projektu a uznatelnost výdajů z Fondu na přípravu projektů začíná běžet datem uvedeným v dopise Ministerstva financí, kterým je žadatel informován o schválení záměru projektu, včetně udělení grantu z Fondu na přípravu projektů.

Otázka č. 65:
Uvažujeme o vybudování domova se zvláštním režimem pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V rámci tohoto projektu bychom rekonstruovali a přistavěli novou část k budově staré fary, tato budova není v našem vlastnictví a za symbolickou cenu bychom jí odkoupili od majitele (Už víme, že se nejedná o uznatelný náklad). Lze tedy v rámci projektu financovat rekonstrukci a přístavbu za účelem vybudování domova se zvláštním režimem? V rámci metodiky se píše o územní rozhodnutí, buď vydaném, nebo o žádosti. Pro projekt bychom museli zpracovat projektovou stavební dokumentaci, ale máme na ní málo času. Kdybychom později provedli v rámci stavební dokumentace změny, bude to nějaký problém?

Odpověď:
V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce lze vybudovat domov se zvláštním režimem. K záměru projektu je nezbytné doložit územní rozhodnutí/souhlas nebo doklad o podané žádosti o územní rozhodnutí/souhlas. Stavební projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení budete předkládat až jako součást konečného návrhu projektu, bude-li Váš záměr projektu schválen. Nicméně stavební projektová dokumentace, která bude předkládána jako příloha konečného návrhu projektu, by měla být finální a již neměnná.

Otázka č. 66:
Předmětem projektu je částečná rekonstrukce a přístavba domova pro seniory. Stavebními úpravami v rámci stávajícího objektu bude dosaženo zlepšení bezbariérového přístupu a splnění zdravotních a požárních předpisů. V rámci nového objektu budou vybudovány bezbariérové invalidní byty, invalidní výtah, zázemí pro poskytování lékařských a rehabilitačních služeb, prádelna, vlastní stravovací provoz a provozně technické zázemí objektu. Realizací projektu se zvýší kvalita ubytování seniorů v domově (nedojde k navýšení ubytovací kapacity), stravování a prádelnu bude využívat i pečovatelská služba (pečovatelská služba je samostatný subjekt, nachází se v areálu domova), rehabilitace bude určena seniorům v domově i mimo něj, vybudování společenské místnosti (zároveň jídelna) umožní realizaci volnočasových a zájmových aktivit (společenské akce, předčitatelské služby). V současné době domov sice většinu uvedených služeb poskytuje, ale ve velmi omezené míře a ne v odpovídající kvalitě (externí dodavatel pro stravování, společenská místnost zcela neodpovídá kapacitě, neexistují prostory pro rehabilitaci apod.). Je uvedený projekt vhodný pro aktuální výzvu? Lze všechny uvedené aktivity považovat za způsobilé? Může být žadatelem město jako zřizovatel domova?

Odpověď:
Při zpracování záměru projektu je potřeba si uvědomit, že modernizace nebo rekonstrukce jsou jenom prostředkem k dosažení cílů aktuální výzvy, nikoliv cílem samotným. Pokud dojde v rámci projektu k aplikaci nových metod sociální práce či ke zvýšení kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální práce, pak mohou být i vámi popisované práce oprávněným nákladem. Žadatelem může být město, jakožto zřizovatel domova.

Otázka č. 67:
Tabulka - indikativní rozpočet - stačí uvést náklady v takovémto členění (položka 1 soubor)? Má tam nějaký význam pojem tzv. "agregovaná položka"?

Odpověď:
Pojem agregovaná položka je ve vašem případě jednotka „soubor“ a vztahuje se k indikativnímu rozpočtu. Přílohou rozpočtu však musí být konkrétní rozpis každé agregované položky. Tento rozpis by měl být co nejpodrobnější, aby umožnil hodnotit přiměřenost rozpočtu. Pokud již máte zpracovaný detailní rozpočet na rekonstrukci, měl by být v příloze indikativního rozpočtu. Pokud ne, uveďte alespoň váš odhad po objektech, např. izolace, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, konstrukce truhlářské apod. V rámci těchto objektů by práce měly být dále specifikovány např. odhadem délky nebo plochy. Pokud není součástí projektu stavební dokumentace a projekt se týká modernizace nebo rekonstrukce je nutno přiložit alespoň náčrt nebo jednoduchý plánek uvažovaných změn aby bylo možno posoudit jejich rozsah.

Otázka č. 68:
Je možné zařadit dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a dokumentaci pro vydání stavebního povolení do rozpočtu? Náklady byly ale již vynaložené v roce 2009.

Odpověď:
Ne, výdaje vzniklé před schválení projektu jsou neoprávněné.

Otázka č. 69:
Spadáme do kategorie, kdy spolufinancování je zajištěno z veřejných zdrojů - tedy může obdržet max. 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Existuje nějaké bodové zvýhodnění při hodnocení projektu, pokud bychom žádali méně než 85 %.

Odpověď:
Nikoliv, toto není hodnotícím kritériem.

Otázka č. 70:
Příloha 8 – Územní rozhodnutí / územní souhlas – kopie - stačí kopie prostá nebo je nutno doložit ověřenou kopii?

Odpověď:
Není nutno dokládat ověřenou kopii, postačí kopie prostá.

Otázka č. 71:
Mohu podávat průběžnou zprávu, resp. Žádost o platbu častěji než 2x ročně? Je doporučena nějaká lhůta pro její předkládání? Etapy předkládání Průběžných zpráv si stanovuje žadatel sám v Žádosti o dotaci? Spočívá omezení pouze v tom, že musí být minimálně dvě do roka (tzn. není stanovena minimální výše žádosti o platbu apod.)? Jak dlouho pak trvá zpracování Žádosti o platbu a po jaké době lze očekávat peníze?

Odpověď:
Monitorovací období je standardně šestiměsíční, není-li v Dohodě o projektu stanoveno jinak. Monitorovací zprávy musí být předloženy do 1 měsíce od skončení monitorovaného období. Tato povinnost bude stanovena také v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro kontrolu zpráv a plnění finančních závazků je stanovena lhůta 35 pracovních dnů. V případě, že předložená zpráva nebude v pořádku a bude třeba jí doplňovat či opravovat, se tato lhůta prodlužuje.

Otázka č. 72:
Chceme požádat o grant z Fondu na přípravu projektů na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení. Jsou tyto náklady součástí rozpočtu?

Odpověď:
Ne. V případě, že chcete požádat o grant z Fondu na přípravu projektů, musíte podrobně uvést v kapitole č. 7.2 formuláře záměru projektu v jaké výši a na co grant žádáte. Tyto náklady nejsou součástí rozpočtu projektu (nevyplňují se do rozpočtu projektu). Jedná se o samostatný sub-projekt.

Otázka č. 73:
Je možné zastavit budovu, ve které bude realizován projekt k získání úvěru na realizaci projektu (na rekonstrukci)?

Odpověď:
Toto nelze vyloučit, vždy však bude záležet na konkrétních podmínkách; bude posuzováno v celkovém kontextu projektu, případ od případu, s ohledem na celkové financování projektu. Otázka připadá v úvahu pro zpracování konečného návrhu projektu.

Otázka č. 74:
Chceme zřídit domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu pro seniory s Alzheimerovou nemocí, demencí a duševními poruchami. Patří tato cílová skupina k podporovaným v česko-švýcarských fondech? Této výzvě?

Odpověď:
Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou obecně senioři. V případě vzniku služby domovů se zvláštním režimem jsou cílovou skupinou senioři s diagnózou Alzheimerova choroba a variantní cílovou skupinou jsou osoby se seniorskou demencí.

Otázka č. 75:
Je u rekonstrukce/zřízení nové služby potřebný jasný popis práce s cílovou skupinou (viz prezentace)?

Odpověď:
U všech oprávněných typů projektů musí být jasně prokázána souvislost se zlepšením metod práce s uživateli sociálních služeb, musí být jasně prokázáno posílení kompetencí pracovníků a jejich rozvoj v oblasti zavádění nových poznatků týkajících se humanizace a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb.

Proto musí v záměru projektu být jasně popsána inovace práce s cílovou skupinou a současné zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Tyto „měkké“ aktivity projektu musí být kvantifikovatelné a měřitelné.

Rekonstrukce zařízení je pouze prostředkem k dosažení tohoto cíle, proto je nezbytné v záměru projektu jasně popsat, jak rekonstrukce či nová služba přispěje k naplnění cíle programu, kterým je zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Otázka č. 76:
Co znamená: zajištění veřejného výběrového řízení v souladu s platnou legislativou ČR a specifickými požadavky Programu švýcarsko-české spolupráce (viz prezentace Zpracování záměru projektu a jeho příloh, str. 4)?

Odpověď:
Veřejné výběrové řízení musí být provedeno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a podle specifik, které požaduje Švýcarsko. Podrobnosti o zadávání zakázek naleznete v Manuálu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, který naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR a kterým budou příjemci podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce povinni se řídit při realizaci výběrových řízení a zakázek.

Otázka č. 77:
Stačí územní rozhodnutí/souhlas s rekonstrukcí? Nebo je potřeba stavební povolení?

Odpověď:
Pro návrh projektu stačí územní rozhodnutí nebo územní souhlas – viz otázka č. 65. Stavební povolení bude nezbytné doložit ke konečnému návrhu projektu (bude-li projekt úspěšný v prvním kole hodnocení – hodnocení záměrů projektů).

Otázka č. 78:
Týká se spolufinancování NNO?

Odpověď:
V případě, že žadatelem je nestátní nezisková organizace, pak výše grantu činí 100 % celkových oprávněných výdajů projektu (za podmínek dodržení všech pravidel programu). I v takovém případě však musí být jako povinná příloha záměru projektu přiloženo prohlášení o spolufinancování. Ve vzorovém formuláři se vyplní, že spolufinancování je 0 % a ostatní text prohlášení musí zůstat stejný se vzorem.

Otázka č. 79:
Na realizaci projektu budeme čerpat prostředky z úvěru. Stačí od banky vyžádat příslib o poskytnutí úvěru?

Odpověď:
V rámci záměru projektu žadatel doloží přílohu Prohlášení o spolufinancování (vzorový formulář), kde kromě zajištění spolufinancování prohlašuje také, že zajistí průběžné financování realizace projektu. Úvěrový příslib/úvěrová smlouva se dokládá až následně po schválení konečného návrhu projektu, spolu s Potvrzením o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování.

Otázka č. 80:
Je potřeba k potřebnosti služby v daném regionu doložit m. jin. vyplněné dotazníky od cílové skupiny? Nebo stačí vyjádření např. zastupitelstva, lékařů, sociálních pracovníků?

Odpověď:
Na otázku nelze jednoznačně odpovědět. Je na Vás zvolit nejvhodnější způsob. Potřebu potřebnosti můžete doložit např. průzkumem trhu, průzkumem mezi odborníky (lékaři, sociální pracovníci, apod.), regionálními strategickými plány či vlastní analýzou.

Otázka č. 81:
Stačí doložit k žádosti ohledně udržitelnosti služby prohlášení o registraci a vlastních finančních prostředcích na provoz? Nebo je potřeba i vyjádření zastupitelstva obce, ve které bude realizován projekt?

Odpověď:
Obecně není nutné dokládat žádná prohlášení. Postačí, pokud do textu záměru projektu (část 3.6) uvedete, jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost projektu i po skončení realizace projektu u příjemců výsledků projektu včetně informace o tom, kdo a jak zajistí udržitelnost projektu. V případě, že chcete podložit údaje v textu dalšími dokumenty, je možné je dát jako nepovinnou přílohu záměru projektu.

Otázka č. 82:
Je oprávněným výdajem práce metodika?

Odpověď:
Ano, výdaje spojené s prací metodika, který zavádí do praxe nové metody sociální práce se seniory, jsou oprávněné.

Otázka č. 83:
Jsou oprávněné výdaje na zaměstnance konečného příjemce - investičního experta dohlížejícího na stavbu (nejedná se o stavební dozor)?

Odpověď:
Ne, není oprávněným výdajem. Jedná se o osobní výdaj na řízení projektu, který není pro individuální projekty uznatelným výdajem.

Otázka č. 84:
V rozpočtu je kapitola č. 4 – Řízení projektu. Je tím myšleno pouze externí řízení projektu?

Odpověď:
Ano, tato část rozpočtu se týká pouze externího řízení projektu.

Otázka č. 85:
Jsou oprávněnými výdaje na jednotlivé stupně projektové dokumentace?

Odpověď:
Výdaje na přípravu projektu (v tomto případě výdaje na projektovou dokumentaci) nejsou uznatelnými. Žadatel má však možnost požádat o grant z Fondu na přípravu projektů na přípravu dokumentace potřebné k vydání stavebního povolení.

Otázka č. 86:
Povinnou přílohou konečného návrhu projektu je také logframe. Jak bude vypadat?

Odpověď:
Pro zpracování logického rámce projektu tzv. logframu dostanou ti, kterým bude schválen záměr projektu, formulář.

Otázka č. 87:
Můžeme v rámci rekonstrukce budovy zažádat i o zateplení?

Odpověď:
Nikoliv. Program švýcarsko-české spolupráce je doplňkovým programem ke strukturálním a dalším fondům. V případě, že budete potřebovat provést zateplení, doporučujeme, abyste o zateplení žádali separátně ze zdrojů v gesci Ministerstva životního prostředí ČR.

Otázka č. 88:
Co je myšleno tím, že máme popsat, jak projekt přispěje ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU?

Odpověď:
V sekci 3.1 formuláře pro zpracování záměru projektu je potřeba stručně specifikovat, jak projekt přispěje k naplnění celkového cíle Programu švýcarsko-české spolupráce, kterým je snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU.

Otázka č. 89:
Jakým způsobem máme vyplnit do harmonogramu aktivit dobu realizace jednotlivých aktivit?

Odpověď:
Harmonogram aktivit projektu je předepsán v členění na jednotlivé měsíce trvání projektu. U jednotlivých aktivit doporučujeme používat označení projektových měsíců dle pořadí (např. projektový měsíc č. 1, projektový měsíc č. 2, atd.). Takto připravený harmonogram bude možno použít beze změny pro jakékoliv konkrétní datum začátku projektu.

Otázka č. 90:
Máme do organizační a řídící struktury pro implementaci projektu popisovat také pracovníky, kteří budou sice na projektu pracovat, ale nebudeme žádat o financování jejich mzdy?

Odpověď:
Ano. Pokud se jedná o pracovníky, kteří se budou v rámci projektu podílet na aktivitách, pak je uveďte i v případě, že nebudou z rozpočtu hrazeni.

Otázka č. 91:
Jsme Domov pro seniory, příspěvková organizace města. Jedná se mi o dotaz, zda-li stačí na čestném prohlášení o spolufinancování podpis statutárního zástupce Domova, nebo je nutné získat podpis starosty. Zasedání zastupitelstva je až 16. 9. 2010. To znamená, že bychom nemohli k projektovému záměru dodat prohlášení a mohli bychom být vyřazeni ze soutěže.

Odpověď:
Čestné prohlášení o spolufinancování podepisuje statutární zástupce žadatele (ve Vašem případě statutární zástupce Domova pro seniory). Doklad potvrzující zajištění spolufinancování tj. rozhodnutí statutárního orgánu města, které bude finanční prostředky do rozpočtu žadatele poskytovat, bude doloženo nejpozději do předložení konečného návrhu projektu švýcarské straně.

Otázka č. 92:
Jsou bankovní poplatky oprávněným výdajem projektu?

Odpověď:
S ohledem na skutečnost, že není vyžadováno zřízení zvláštního účtu pro projekt, nejsou poplatky za vedení bankovního účtu oprávněným výdajem projektu.

Otázka č. 93:
Jak dlouhá má být doba udržitelnosti projektu?

Odpověď:
Doporučujeme, aby udržitelnost výstupů projektu byla stanovena minimálně na 5 let (včetně dodávek zařízení), v případě stavebních prací minimálně 10 let.

Otázka č. 94:
Jsou překlady monitorovacích zpráv do angličtiny oprávněným výdajem?

Odpověď:
Překlady monitorovacích zpráv podávaných v anglickém jazyce je možné zahrnout do oprávněných výdajů projektu.

Otázka č. 95:
Dočetli jsme se, že budeme mít za povinnosti minimálně 1 x ročně organizovat zasedání Řídícího výboru projektu. Jsou oprávněnými výdaji projektu výdaje na občerstvení a na pronájem místnosti?

Odpověď:
Výdaje na zasedání Řídícího výboru projektu do plánovaného rozpočtu nezahrnujte, protože dle vyjádření Ministerstva financí ČR nebude povinností zřizovat Řídící výbory na úrovni individuálních projektů. V tomto smyslu bude tato povinnost upravena v revidované verzi Postupů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Otázka č. 96:
Jak podrobně je potřeba segmentovat cílovou skupinu?

Odpověď:
Cílovou skupinu je potřeba segmentovat v návaznosti na jednotlivé typy služeb, kterých se bude projekt týkat. Z popisu by mělo být zřejmé, pro jakou konkrétní cílovou skupinu bude jaká aktivita navržena (na jakou cílovou skupinu bude mít realizovaná aktivita dopad). Specifikace pomůže lépe zhodnotit význam projektu.

Otázka č. 97:
Jak podrobně má být zpracován harmonogram projektu? Lze do harmonogramu zahrnout rovněž etapu přípravy projektu a etapu udržitelnosti projektu?

Odpověď:
Harmonogram projektu je potřeba zpracovat po jednotlivých aktivitách s vymezením časové alokace (v měsících) pro každou aktivitu. Etapa přípravy projektu a etapa udržitelnosti nejsou součástí projektu a výdaje na jejich realizaci tudíž nejsou uznatelné, proto se do harmonogramu projektu nezahrnují. Udržitelnosti projektu je věnována část 3.6 formuláře pro zpracování záměru projektu. Etapě přípravy se věnuje část 7.1 formuláře, do které uvedete informace o připravenosti projektu k realizaci a specifikujete dílčí kroky, které musí být do zahájení realizace splněny.

Otázka č. 98:
Jsou uznatelnými výdaje na vzdělávání zaměstnanců?

Odpověď:
Nikoliv. Cílovou skupinou programu jsou senioři. Navíc, na vzdělávání zaměstnanců je možné žádat dotaci z Evropského sociálního fondu.

Otázka č. 99:
Co je myšleno bodem 3.5 formuláře záměru projektu?

Odpověď:
V části 3.5 formuláře pro zpracování záměru projektu je potřeba identifikovat možná rizika, která mohou negativně ovlivnit či ohrozit realizaci projektu a navrhnout opatření na jejich odstranění nebo minimalizaci. Zároveň je v tomto bodě potřeba popsat potenciál žadatele a další předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.

Otázka č. 100:
Je potřeba, aby byly statutárním zástupcem podepsány všechny přílohy k záměru projektu?

Odpověď:
Podpis statutárního zástupce (či jím zmocněného zástupce) je potřeba připojit pouze na přílohy, u nichž je podpis vyžadován (předtištěn).

Otázka č. 101:
Je na rozhodnutí žadatele, zda zvolí externí či interní způsob řízení projektu?

Odpověď:
Obecně ano, nicméně v případě, že se žadatel rozhodne pro externí způsob řízení projektu, musí své rozhodnutí řádně zdůvodnit v záměru projektu.

Otázka č. 102:
Mohou být do projektu zahrnuty aktivity, které lze financovat z ESF?

Odpověď:
Nikoliv. Z Programu švýcarsko-české spolupráce lze financovat pouze aktivity, které nelze financovat ze strukturálních fondů.

Otázka č. 103:
Kolik času budeme mít na zpracování konečného návrhu projektu?

Odpověď:
Konkrétní lhůta na zpracování konečného návrhu projektu bude stanovena v dopise Národní koordinační jednotky, kterým bude žadatel informován o schválení záměru projektu, včetně udělení grantu z Fondu na přípravu projektů. Lhůta pro dopracování konečného návrhu projektu bude však max. 6 měsíců. Vzhledem k této skutečnosti a k faktu, že součástí konečného návrhu projektu je také vydané stavební povolení, NKJ (Ministerstvo financí) doporučuje zpracovat dokumentaci potřebnou pro stavební povolení co nejdříve. A to i v případě, že tato dokumentace bude vypracována před počátkem oprávněnosti výdajů z Fondu na přípravu projektů a náklady na její zpracování bude hradit žadatel.

Otázka č. 104:
Co se stane, když zařadíme do rozpočtu náklady, které budou vyhodnocené jako neoprávněné a po jejich vyškrtnutí dojde ke snížení rozpočtu pod 1 mil. CHF?

Odpověď:
Ve výjimečných případech, kdy dojde, v důsledku vyřazení neoprávněných nákladů či z důvodu snížení navržených oprávněných nákladů, ke snížení celkové výše požadovaného grantu pod 1.000.000,- CHF, budou se tyto případy posuzovat individuálně s ohledem na celkový projekt, jeho přínosy a také s ohledem na charakter projektu po úpravách rozpočtu a aktivit projektu (vyřazení aktivit z důvodu jejich neoprávněnosti).

Otázka č. 105:
Máme vydáno stavební povolení na objekt, jehož realizace již byla zahájená. Stavebně je řešen jako přístavba sborového domu. Budova má 4 NP s podkrovím. Do 4. NP vede evakuační výtah. Objekt je vytápěn tepelnými čerpadly. Ve sklepních prostorech je situována jídelna, skladovací prostory a kotelna. V přízemí je vestibul a sociální zařízení pro potřeby Sboru. V prostorách 1. NP – 4. NP by mělo být vybudováno 11 bytových jednotek s příslušenstvím s 17 nově vytvořenými lůžky pro pobytové služby seniorů (trvalé bydlení) a 4 bytové jednotky s příslušenstvím s 6 nově vytvořenými lůžky pro přechodné bydlení seniorů. Podkroví by pak sloužilo jako ubytování (7 pokojů s 12 nově vybudovanými lůžky) pro rekondiční pobyty v přírodě. Objekt není doposud zkolaudován a ani v něm nebyly poskytovány služby seniorům. Mohly by být použity prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce na financování výše uvedeného záměru?

Odpověď:
Nikoliv, není možné žádat o financování již zahájené přístavby. Navíc, modernizace a rekonstrukce jsou uznatelné, pouze jsou-li realizovány ve stávajících pobytových službách pro seniory.

Otázka č. 106:
Naše Diakonie Církve bratrské se sídlem v MS kraji doposud registrované služby seniorům neposkytuje, jelikož nemá potřebnou registraci poskytovatele sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsme vlastníky objektu, ve kterém bychom služby pro seniory rádi poskytovali (objekt se v současné době dostavuje, je vydáno SP, ale není dosud zkolaudován). Diakonie Církve bratrské se sídlem v Praze, jejíž jsme pobočkou, však má potřebnou registrovanou službu – domovy pro seniory a tyto služby poskytuje. Může se o udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce ucházet Diakonie C. B. se sídlem v Praze, pokud by projekt byl zaměřen na cílovou skupinu v MS kraji. Poskytovatelem služeb by musela být pražská Diakonie C. B., ale prostřednictvím Diakonie v MS kraji, a to po celou dobu udržitelnosti projektu? Nebo by Diakonie C. B. z MS kraje musela být zapojena do projektu jako partner?

Odpověď:
1. Obecně by projekt mohla předložit Diakonie C. B. se sídlem v Praze, za předpokladu, že objekt v MS kraji vlastní, či jej má pronajatý na dobu realizace a nutné udržitelnosti projektu, a Diakonie v MS kraji v projektu působit jako partner. V záměru projektu byste museli jasně specifikovat, jaké aktivity bude partner zajišťovat. Upozorňujeme však, že projekty musejí být zaměřeny na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytovatelem těchto služeb může být pouze registrovaný poskytovatel. Diakonie MS kraji vzhledem k tomu, že není registrovaným poskytovatelem služeb dle výše uvedeného zákona, nemůže tyto služby poskytovat (ani v roli žadatele, ani v roli partnera projektu). Varianta, že žadatelem bude pražská Diakonie C. B. a bude poskytovat služby prostřednictvím Diakonie C. B. z MS, není možná.

2. Z Vašeho dotazu vyplývá, že by se jednalo o vznik nové pobytové služby. Tato aktivita je dle specifikace ve výzvě možná pouze ve formě domova se zvláštním režimem pro seniory s diagnózou Alzheimerova choroba.

Otázka č. 107:
Jsou nějak nastaveny podmínky předfinancování, např. u větších projektů? Existuje možnost poskytnout ze strany MF nějakou zálohu?

Odpověď:
Prostředky na předfinancování si musí zajistit žadatel sám, zálohy ze strany MPSV ani MF poskytovány nebudou. MPSV bude realizovat pouze ex-post platby, vždy až na základě skutečně provedených aktivit a uhrazených výdajů. Aktivity musí být uvedeny v monitorovací zprávě a výdaje budou proplaceny na základě schválené žádosti o platbu.

Otázka č. 108:
Co má být uvedeno v části 7.2 formuláře pro zpracování záměru projektu?

Odpověď:
Do části 7.2 týkající se žádosti o grant z Fondu na přípravu uveďte, že žádáte o grant z fondu na přípravu projektů a specifikujte konkrétně, na co a v jaké výši grant žádáte. Zároveň doporučujeme uvést obecnou formulaci, že případně na základě požadavku švýcarské strany bude dopracována a předložena spolu s konečným návrhem projektu další relevantní dokumentace, která by rovněž byla financována z Fondu na přípravu projektů.

Otázka č. 109:
V případě, že budeme mít švýcarského partnera, bude podepisovat prohlášení o partnerství v češtině nebo existuje anglická verze formuláře?

Odpověď:
Švýcarský partner bude podepisovat prohlášení o partnerství v angličtině. Formulář v anglické verzi je k dispozici zde.

Otázka č. 110:
Máme projektový záměr vybudovat v nevyužívané budově domov pro seniory se zvláštním režimem, kteří jsou převážně z řad bezdomovců a dalších skupin, kteří nejsou schopni žít v běžném domově důchodců. Dům je v našem vlastnictví, potřebuje rekonstrukci a přizpůsobení danému účelu. Žadatelem by byl městský obvod. Provoz by následně zajišťovala Armáda spásy. Výzva, která je v současnosti aktuální sice končí 18. 8. 2010, ale můj dotaz je: bude další podobná výzva a je náš záměr vhodný pro daný program?

Odpověď:
Ne, v současném nastavení podmínek výzvy není možné záměr realizovat. V rámci podporovaných aktivit je možné zřídit domov se zvláštním režimem, ale cílovou skupinou musí být senioři s diagnózou Alzheimerova choroba. Variantní cílovou skupinou jsou osoby se seniorskou demencí. Ostatní podporované aktivity jsou zaměřené na již existující sociální služby.

V současnosti se s obdobnou výzvou nepočítá, ale doporučujeme sledovat webové stránky www.swiss-contribution.cz a www.mpsv.cz/cs/8714.

Otázka č. 111:
Jsme připraveni k realizaci projektu. Věříme, že splníme veškeré předpoklady a požadavky pro jeho schválení. Schvalování projektu je proces, který prakticky neovlivníme. Můžete sdělit datum (měsíc), které lze za předpokladu, že se nevyskytnou problémy, uvést jako datum nejbližšího možného zahájení projektu a vzniku uznatelných nákladů?

Odpověď:
S ohledem na dvoukolový hodnotící proces lze předpokládat možnost začátku realizace projektu koncem roku 2011.

Otázka č. 112:
Náklady na jejichž úhradu je možné žádat Fond na přípravu projektu, jsou jinak náklady neuznatelnými. Znamená to tedy, že úhrada nákladů na externí služby potřebné pro zpracování Konečného návrhu projektu, náklady na zpracování projektové stavební dokumentace, studie proveditelnosti, EIA, finanční analýzy, analýzy potřeb a nákladů na překlady do anglického jazyka jsou podmíněny schválenou žádostí o PPF?

Odpověď:
Ano, nejprve vám musí být schválen grant z Fondu na přípravu projektů, v rámci něhož bude možné tyto výdaje financovat.

Otázka č. 113:
Osobní náklady vlastního manažerského týmu žadatele jsou vždy neuznatelným nákladem. Uznatelnými náklady na řízení a administraci projektu se stávají pouze v případě, že jde o externí službu najatou konečným příjemcem?

Odpověď:
Ano.

Otázka č. 114:
Osobní náklady na nové zaměstnance, kteří budou zavádět nové aktivity a metody sociální práce lze hradit jako uznatelný náklad a to maximálně na dobu…….. (x měsíců)?

Odpověď:
Ano, osobní náklady na zaměstnance, kteří budou zavádět nové aktivity a metody sociální práce, jsou uznatelným nákladem po dobu, kdy provádějí tito zaměstnanci aktivity projektu v rámci stanoveného období realizace projektu.

Otázka č. 115:
V bodě 7.2 formuláře uvedeme, na co žádáme z PPF (zpracování Konečného návrhu projektu, náklady na zpracování projektové stavební dokumentace, studie proveditelnosti, EIA, finanční analýzy, analýzy potřeb a nákladů na překlady do anglického jazyka) a ke každé položce napíšeme požadovanou finanční částku, nebo stačí uvést pouze souhrnnou cenu v Kč?

Odpověď:
Nestačí uvést souhrnnou cenu, je nutné uvést ke každé položce požadovanou finanční částku.

Otázka č. 116:
Žádost o PPF vyplníme teprve na základě výzvy MF. Při podávání záměru projektu žádost o PPF nezasílám, pouze vyplňuji v souvislosti s PPF pouze bod 7.2?

Odpověď:
Ano, v záměru projektu uvedete do bodu 7.2 na jaké aktivity a v jaké výši žádáte grant z Fondu na přípravu projektů. V případě, že bude váš záměr individuálního projektu doporučen Hodnotící komisí a odsouhlasen Monitorovacím výborem, budete vyzváni Národní koordinační jednotkou k předložení záměru projektu a žádosti o grant z PPF v anglickém jazyce. Žádost o grant z PPF se předkládá pouze na formuláři pro grant z Fondu na přípravu projektů "Application for the PPF grant" a "Indicative budget".

Otázka č. 117:
Jak má být podrobný rozpočet stavebních prací?

Odpověď:
Obecně lze odpovědět, že rozpočet má být položkový a co nejpodrobnější, respektive v indikativním rozpočtu se uvádí jen agregované položky, které však musí být v příloze dále rozvedeny. Takto připravený rozpočet by měl umožnit hodnotitelům posoudit adekvátní výši nákladů a hospodárnost projektu.

Otázka č. 118:
Mohou být dva projektové řídící týmy? Investiční a neinvestiční fáze?

Odpověď:
To, jak nastavíte organizační a řídící strukturu projektu, je čistě na vás. Je možné zřídit dva týmy, které se budou zabývat investiční a neinvestiční fází projektu. Vždy však musí být někdo, kdo práce na projektu bude koordinovat a zastřešovat.

Otázka č. 119:
Může být vedoucí projektového týmu zaměstnanec projektu? Zaměstnanec žadatele? Jeho mzdu nemáme uvádět v rozpočtu nebo ji máme uvést jako neuznatelný (ale vyčíslený) náklad?

Odpověď:
V tomto případě jsou náklady na mzdu neoprávněnými náklady a v rozpočtu nebudou uvedeny. V rámci kapitoly 4.1 však specifikujete zodpovědnosti takového pracovníka včetně stanovení jeho pracovního úvazku.

Otázka č. 120:
Popis aktivit je v bodě 3.1 i 3.3 formuláře. Znamená to, že máme aktivity v žádosti popsat dvakrát? Kde podrobněji? Je v tom záměr? Jak rozlišit popisy v jednotlivých kapitolách?

Odpověď:
Ano, v obou částech projektového záměru jsou popisované aktivity projektu a jejich výsledky. V rámci celkového popisu projektu (kap. 3.1) však popis jednotlivých aktivit shrnete stručněji a v části aktivity a harmonogram (kap. 3.3) rozepíšete aktivity projektu a jejich výsledky v návaznosti na dobu realizace.

Otázka č. 121:
Existuje nutnost historie partnera?

Odpověď:
Ne, ohledně doby existence organizace partnera není v podmínkách Programu švýcarsko-české spolupráce stanovena žádná omezující podmínka.

Otázka č. 122:
Dokládají i partneři doklad o právní subjektivitě? Pokud ano, co doloží švýcarský partner?

Odpověď:
Ne, partneři žádný doklad o právní subjektivitě dokládat nemusí. Pouze musí předložit podepsané prohlášení o partnerství.

Otázka č. 123:
Kdo tedy ze zaměstnanců žadatele a partnerů může být části úvazku zaměstnancem projektu, v jaké aktivitě vykázat, je nutno dělit mezi aktivity? Jak se osobní náklady dokládají? Čím?

Odpověď:
Náklady na zaměstnance žadatele a partnera jsou neoprávněnými náklady s výjimkou situace, kdy se zaměstnanci žadatele nebo partnera přímo podílí na zavádění nových sociálních služeb nebo nových metod dle znění výzvy.

Otázka č. 124:
Lze uvažovat o dvojí udržitelnosti? Udržitelnosti zavedených metod cca 5 let a využití vybavení a investice 10 let?

Odpověď:
Doporučujeme, aby udržitelnost výstupů projektu byla stanovena minimálně na 5 let (včetně dodávek zařízení), v případě stavebních prací minimálně 10 let.

Otázka č. 125:
Monitorovací zprávy a výroční zprávy a závěrečná zpráva se budou dávat anglicky? Náklady na překlad budou uznatelné?

Odpověď:
Ano, všechny monitorovací zprávy budou v angličtině a náklady na překlady jsou oprávněnými náklady.

Otázka č. 126:
Kdy a zda vůbec budeme dokládat, že máme finanční prostředky na zaplacení nákladů, které nám budou propláceny až po úhradě a vyúčtování?

Odpověď:
V rámci záměru projektu žadatel doloží přílohu Prohlášení o spolufinancování (vzorový formulář), kde kromě zajištění spolufinancování prohlašuje také, že zajistí průběžné financování realizace projektu. Doklad potvrzující zajištění spolufinancování např. úvěrový příslib/úvěrová smlouva, potvrzení statutární orgánu se dokládá až následně po schválení konečného návrhu projektu, spolu s Potvrzením o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování.

Otázka č. 127:
Investiční záměr řeší modernizaci, rekonstrukci a přístavbu stávajícího domova pro seniory. Základním cílem projektu je zrekonstruovat a zmodernizovat stávající nevhodné zařízení, zavést nové metody práce se seniory a vytvořit tak důstojné a příjemné podmínky pro pobyt uživatelů, podobající se domácímu prostředí, a zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. V rámci modernizace bude přistavěn pavilon pro přemístění provozních místností - kuchyně (přípravna jídel) s jídelnou, klubovny, další pokoje spojené s lokálními dispozičními úpravami. Toto řešení nabízí snížení počtu lůžek v jednotlivých pokojích se současným zachováním původní provozní kapacity objektu. Podkroví bude možné dispozičně upravit tak, aby sloužilo k provozování tzv. „odlehčovacích služeb“ s celkovou kapacitou 2 – 3 osob. Rekonstrukce z technického hlediska mimo jiné zahrnuje - výměnu oken; rekonstrukci a zateplení střešního pláště pro užívané prostory v podkroví; modernizaci a rekonstrukci pokojů – přestavba dělících příček a úprava velikosti – 1 osoba až max. 2 osoby/pokoj; rekonstrukce podlah, dveří, omítek, střešní krytiny, zdravotechnických rozvodů, elektroinstalace s ohledem na dílčí změny dispozice aj. vyvolané stavební práce; vybudování nových pokojů se sociálním zázemím ve III.NP místo kuchyně s jídelnou a sesterny. Chci se zeptat, zda takto strukturovaný projekt splňuje podmínky výzvy.

Odpověď:
Znovu zdůrazňujeme, že při zpracování záměru projektu je potřeba si uvědomit, že modernizace nebo rekonstrukce jsou jenom prostředkem k dosažení cílů aktuální výzvy, nikoliv cílem samotným. V záměru musí být jasně prokázána souvislost se zlepšením metod práce s uživateli sociálních služeb, musí být jasně prokázáno posílení kompetencí pracovníků, jejich rozvoj v oblasti zaváděních nových poznatků týkajících se humanizace a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Také musí být jasně popsána inovace práce s cílovou skupinou a současné zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Při dodržení těchto podmínek výzvy a při jasném a logickém zdůvodnění aktivit mohou být vámi popisované práce oprávněným nákladem.

Otázka č. 128:
Projekt má 6 etap, počínaje přípravnou (1 etapa), rekonstrukční (4 etapy) a finální zaváděcí etapou (1 etapa). Potřebujeme zkonzultovat, jestli všechny etapy naplňují cíl výzvy a jestli můžeme už v přípravné fázi přijmout odborné pracovníky (sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog) na práci s uživateli a jejich přípravu na nové podmínky?

Odpověď:
Odborné pracovníky můžete přijmout již v přípravné fázi, nicméně hradit jejich mzdy můžete pouze po dobu, kdy budou v projektu provádět realizovat dané projektové aktivity.

Otázka č. 129:
V současné době máme v HPP projektového manažera, který má v pracovní náplni zabezpečování finančních prostředků z různých grantů, náklady na jeho mzdu nemůžeme nárokovat? Nebo jí můžeme zahrnout do fondu na přípravu projektu?

Odpověď:
Ne, tyto výdaje nemůžete nárokovat ani v rámci projektu, ani v rámci grantu z Fondu na přípravu projektu.

Otázka č. 130:
Stačí do záměru projektu dodat Vyjádření dle územně plánovací dokumentace, v němž se píše, že záměr je v souladu s Územním plánem města a s výše uvedeným záměrem souhlasí?

Odpověď:
V případě, že je pro váš projekt relevantní doložit územní rozhodnutí nebo územní souhlas (tzn. že pro projekt je nutné vydat územní rozhodnutí nebo územní souhlas), pak tyto dokumenty tvoří povinnou přílohu formuláře pro zpracování záměru projektu. Pokud bylo o územní rozhodnutí nebo územní souhlas požádáno a do okamžiku předložení záměru projektu nebyl vydán, pak přílohou formuláře pro zpracování záměru projektu musí být alespoň žádost o územní rozhodnutí nebo územní souhlas (minimálně však informace o datu a místu podání žádosti) a v textu musí být uvedeno, kdy se očekává, že územní rozhodnutí nebo územní souhlas bude vydán. Každopádně územní souhlas nebo územní rozhodnutí a také stavební povolení musí být přiloženo ke konečnému návrhu projektu. Požadované dokumenty nelze nahradit vyjádřením, že záměr je v souladu s územním plánem města. V případě, že není nutné vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, potom není nutné přikládat žádné další vyjádření.

Otázka č. 131:
Musí být žadatel registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách? A pokud ano, stačí v době podání žádosti čestné prohlášení, že v rámci realizace dotovaného projektu se žadatel tímto poskytovatelem stane? Jedná se o žadatele, kterým je obec.

Odpověď:
Ano, výzva je určena pouze pro poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pokud subjekty poskytují sociální služby podle tohoto zákona, pak musí být registrovanými poskytovateli sociálních služeb. V případě, že byste v projektu zaváděli vznik nové služby domova se zvláštním režimem (cílová skupina – senioři se dg. Alzheimerova choroba), pak je nutné připojit čestné prohlášení, že v případě realizace projektu bude požádáno o registraci a současně bych doporučoval přiložit vyjádření příslušného krajského úřadu, že tato služba je potřebná a kraj ji zahrnuje do plánu rozvoje sociálních služeb a pro futuro s ní počítá s podporou v rámci dotačního řízení.

Otázka č. 132:
Obec hodlá vybudovat sociální bydlení pro seniory rekonstrukcí nyní nevyužívané budovy. Lze dle aktuální výzvy dotovat takovou rekonstrukci, jestliže cílovou skupinou budou senioři, nepostižení Alzheimerovou chorobou?

Odpověď:
Ne, v současném nastavení podmínek výzvy není možné záměr realizovat. V rámci podporovaných aktivit je možné zřídit domov se zvláštním režimem, ale převažující cílovou skupinou musí být senioři s diagnózou Alzheimerova choroba. Variantní cílovou skupinou jsou osoby se seniorskou demencí. Ostatní podporované aktivity jsou zaměřené na již existující sociální služby.

Otázka č. 133:
Je nutné doložit potvrzení, že projekt není financovatelný z jiných finančních zdrojů jiného programu, jako to bylo u jiných výzev z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Odpověď:
Program švýcarsko-české spolupráce je doplňkovým programem ke strukturálním a dalším fondům a obecným pravidlem je, že jeho prostředky nelze využít na aktivity, které lze financovat ze strukturálních a dalších fondů. Přílohou záměru projektu dokládáte pouze prohlášení, že žádný oprávněný výdaj není a nebude financován z jiného zdroje. Další potvrzení dokládat není nutné.

Otázka č. 134:
Město je vlastníkem budovy Domu s pečovatelskou službou. Terénní služby zde poskytuje Oblastní charita Uherské Hradiště. V roce 2004 byl zpracován situační návrh na novostavbu nového domu. Nyní je zájem pro stavbu Domova pro seniory. Je možné využití výše uvedené výzvy?

Odpověď:
Ne, v současném nastavení podmínek výzvy není možné záměr realizovat. Stavba nové budovy není oprávněnou aktivitou a nelze na ni čerpat prostředky v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci modernizace a rekonstrukce stávajících budov můžete realizovat nástavbu či přístavbu.

Otázka č. 135:
Povinnou přílohou konečného návrhu projektu je studie proveditelnosti. Jaký by měl být rozsah/typ studie proveditelnosti?

Odpověď:
V případě projektů, obsahujících stavební práce bude vyžadována zjednodušená studie proveditelnosti bez ohledu na velikost projektu. V případě tzv. čistě měkkých projektů (včetně projektů obsahujících pouze čistou dodávku vybavení) bude postačující analýza proveditelnosti. Metodická pomůcka pro zpracování zjednodušené studie proveditelnosti bude zveřejněn na webových stránkách www.mpsv.cz/cs/8714 v sekci „dokumenty ke stažení“.

V případě, že by švýcarská strana vyžadovala dopracování dalších dokumentů, které žadatel v žádosti o grant z Fondu na přípravu projektů neuvedl, bude mu i na tuto dodatečně vyžádanou dokumentaci poskytnut grant.

Otázka č. 136:
Cílem projektu je aplikování nových metod sociální práce se seniory, využití nejnovějších poznatků v metodách sociální práce a v důsledku zavedení těchto nových metod, zařízení rekonstruovat tak, aby bylo dosaženo vymezeného cíle projektu. Realizací projektu vznikne terapeutická místnost s vhodným technickým vybavením. Technické vybavení místnosti spočívá v rekonstrukci stávajících prostor, tzn. stavební úpravy včetně vybudování sociálního zázemí, elektroinstalace, osvětlení a zakoupení pomůcek a přístrojů k provozování audiovizuálních projektů. Dále musí být místnost vybavena vhodným sedacím nábytkem. Terapeutická místnost bude využívána zejména k promítání fotografií, diapozitivů, obrázků, filmů, k poslechu hudby a k výtvarným činnostem. Místnost bude určena jak k zábavě, poučení, tak k využívání technik a metod sociální práce a to validační terapie, reminiscenční terapie a preterapie. V souladu s novými metodami bude provedena i rekonstrukce stávajících bytových jednotek seniorů a pořízení vybavení. Díky rekonstrukci dojde k úspoře času, který bude využit pro práci s klienty. Terapeutická místnost bude přístupná všem, i klientům, kteří jsou upoutáni na lůžko (vyšší stupeň závislosti). Budou provedeny bezbariérové úpravy vstupu do pokojů a sociálních zařízení v bytové jednotce. Zajímá mě, zda jsou všechny popsané aktivity uznatelné?

Odpověď:
Z Vaší otázky se zdá, že všechny popisované aktivity by mohly splňovat cíle výzvy.

Otázka č. 137:
Žadatelem je příspěvková organizace zřízená krajem, jaké doklady máme doložit v rámci přílohy č. 1 Doklad o právní subjektivitě. Stačí Zřizovací listina? Je nutné doložit jmenování ředitele, který je statutárním orgánem? Podepisuje pak ředitel všechny ostatní přílohy Záměru projektu?

Odpověď:
Dokladem o právní subjektivitě může být v tomto případě zřizovací listina. Pokud je ředitel statutárním orgánem, který je oprávněný za organizaci podepisovat, může všechny dokumenty záměru projektu podepsat.

Otázka č. 138:
Co mám uvést v tabulce 1 Základní informace u bodu 1.2 Prioritní oblast? Jedná se o podporovanou aktivitu, která je relevantní pro náš projekt, tj. humanizace stávajících pobytových služeb?

Odpověď:
K bodu 1.2 napište „1.1 Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech“

Otázka č. 139:
Ve výzvě stojí, že musí být jasně prokázáno posílení kompetencí pracovníků a jejich rozvoj v oblasti zavádění nových poznatků týkajících se humanizace a zvyšování kvality poskytovaných služeb (str. 2).

Jak bychom mohli jasně prokázat právě toto, pokud nelze zahrnout do projektu vzdělávání, supervize, výcviky, stáže a další aktivity s měřitelnými výstupy?

Pokud nebudou uznatelné náklady na vzdělávání, jak bychom mohli v rámci tohoto projektu doložit výstupy ze vzdělávání, pokud by byly hrazeny z jiného zdroje? Pokud budou hrazeny z jiného zdroje, tomuto zdroji budeme vykazovat výstupy, jak je běžné. Bylo by snad tedy možné vykázat alespoň vzdělávání nad rámec zákonem dané povinnosti?

Odpověď:
Obecně vzdělávání zaměstnanců není oprávněným nákladem, pokud je lze financovat z ESF/ SR. Školení a stáže, pokud budou prokazatelně spojené se zaváděním nových (inovativních) metod sociální práce a zároveň pokud nebudou realizovatelné v rámci výzev z ESF (konkrétně se jedná o výzvu č. 66 a 67) nebo SR jsou oprávněným nákladem.

Současně může být popsáno posílení kompetencí a jejich rozvoj v rámci změn v metodách práce s uživateli, kterých bude dosaženo při změně materiálního a prostorového zajištění poskytování služeb, které nevyžaduje vzdělávání externím subjektem, ale změny práce pod vedením metodika služby, sociálního pracovníka, vedoucího služby apod. V této oblasti se také jedná o schopnost žadatele prokázat ucelenou koncepci v rozvoji dané sociální služby, vztaženo například k standardu č. 1 a 15 (blíže Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).

Tato odpověď je zároveň rozšířením odpovědi na otázku č. 98.

Otázka č. 140:
V rámci projektu budou vynaloženy náklady na:

 • Vzdělávání zaměstnanců domova pro seniory v oblasti poskytování nových metod sociální práce.
 • Vytvoření jednoho nového pracovního místa pro odborného pracovníka (v případě, že je náklad uznatelný, je to jen po dobu realizace projektu?)
 • Vybudování a zařízení terapeutické místnosti.
 • Rekonstrukce bytových buněk.
 • Vybavení bytových buněk (vestavěný interiér – kuch. linky, skříně) a technologie (myčky podložních mís).
 • Kontejnery pro tříděny odpad, které budou součástí nově vybudovaných kuchyňských koutů.
 • Technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti práce při realizaci stavby.
 • Náklady projektové dokumentace – studie stavební části, projektová dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost pro stavební povolení, projektová dokumentace pro realizaci a výběr dodavatele, autorský dohled, stavebně statický průzkum, zpracování investičního záměru.
 • Výběrová řízení na dodavatele stavby, VŘ na dodavatele interiéru, VŘ na zpracovatele projektové dokumentace.
 • Zpracování žádosti o dotaci (překlady, studie proveditelnosti a další aktivity související se zpracování konečného návrhu).

Zajímá mě, jestli jsou všechny náklady uznatelnými, a které náklady mám přiřadit do grantu z Fondu na přípravu projektu? Tj., které náklady mám popsat v části 7.2 Záměru a neuvádět do Indikovaného rozpočtu.

Odpověď:
Z Fondu na přípravu projektu lze hradit náklady na vypracování projektové dokumentace, překlady vztahující se k vypracování konečného návrhu projektu a studii proveditelnosti. Tyto činnosti a náklady na ně uvedete v části 7.2 Záměru projektu. Ostatní náklady by mohly být uznatelnými náklady, vždy však bude záležet na tom, zda jejich vynaložení dostatečně a logicky zdůvodníte. Osobní náklady na zaměstnance, kteří budou zavádět nové aktivity a metody sociální práce, jsou uznatelným nákladem po dobu, kdy provádějí tito zaměstnanci aktivity projektu v rámci stanoveného období realizace projektu. U nákladů na vzdělávání zaměstnanců však upozorňujeme, že pokud na toto vzdělávání lze žádat o dotaci z ESF (či ze státního rozpočtu), pak se jedná o náklady neoprávněné. Blíže viz otázka č. 139.

Autor: Odbor 13
Poslední aktualizace: 21.1.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:36.