Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Pro příjemce dotací MPSV v oblasti podpory rodiny zrušena povinnost dokládat bezdlužnost

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová přijala dne 20. 12. 2012 dodatky k Dokumentaci pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím (NNO) v rámci dotačního programu – Rodina a ochrana práv dětí pro období 2012-2013, kterými se ruší povinnost příjemců dotace dokládat bezdlužnost (potvrzení o vyrovnání závazků vůči státu – tedy místně příslušnému FÚ, orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám). Zrušení povinnosti se vztahuje jak na příjemce dotace pro rok 2012, tak pro rok 2013.

Mezi podporované oblasti dotačního programu – Rodina a ochrana práv dětí patří:

1. Preventivní aktivity na podporu rodiny

Tato oblast je určena na podporu projektů zaměřených na poskytování služeb rodinám dle potřeb konkrétního kraje a potřeb cílové skupiny. Konkrétně se jedná o vzdělávací a tréninkové aktivity a poradenství v oblasti rodiny a rodičovství. Cílem je, aby se rodič či rodiče (s dětmi) daných aktivit za doprovodu odborného pracovníka aktivně účastnil/i.

Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být subjekty neziskového sektoru pracující s přímými uživateli/klienty služeb (rodiči, rodinami a dětmi) nebo spolupracující s poskytovateli těchto služeb.

2. Podpora rodin v agendě sociálně právní ochrany dětí (dále jen SPOD)

Cílem podpory v této oblasti je poskytnout komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, a předcházet jeho případnému prohlubování. Podporované aktivity jsou zaměřeny na oblast ochrany práv dětí – podpora odborné pomoci a poradenství. Aktivity mají preventivní a podpůrný charakter a jsou zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivým členům rodiny nebo rodině jako celku nacházející se v nepříznivé sociální situaci.

O dotaci mohou zažádat subjekty neziskového sektoru pracující s přímými uživateli/klienty služeb (rodiči, náhradními rodiči a dětmi) nebo spolupracující s poskytovateli těchto služeb. Jedná se o NNO spolupracující s orgány SPOD a poskytující služby pro rodiny a děti, které mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí.

3. Zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, jejich pilotní ověření

Cílem podpory v této oblasti je iniciovat zavádění nových, dosud nevyzkoušených nebo málo využívaných metod přímé práce s rodinami. V této dotační oblasti budou podporovány aktivity směřující k přenosu moderních metod práce s rodinami a dětmi do ČR. Jedná se o metody práce, které se osvědčily v zahraničí, pracovníci NNO mají o těchto metodách znalosti a chtějí je převést do českého prostředí a vyzkoušet v praxi.

Žadateli o dotaci mohou být opět subjekty neziskového sektoru pracující s přímými uživateli/klienty služeb (rodiči, náhradními rodiči a dětmi) nebo spolupracující s poskytovateli těchto služeb.

Podmínky oprávněnosti žadatele o dotaci

K předložení žádosti o dotaci jsou oprávněné nestátní neziskové organizace, které splňují níže uvedené podmínky oprávněnosti.

Jedná se o nestátní neziskové organizace:

  • občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů;
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů;
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí;
  • dotaci nemohou žádat nadace a nadační fondy vzniklé dle zákona č. 227/1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

Další podrobnosti včetně Metodiky a Rozhodnutí ve znění dodatku naleznete zde.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.12.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.12. 2018 000 11:32.