Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Zaměstnanost:

Kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti ?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

O podporu se písemně žádá

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Krajská pobočka Úřadu práce ČR rozhodne ve správním řízení o podpoře v nezaměstnanosti. Uchazeč o zaměstnání je povinen skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti doložit, a to například evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výši průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a změny těchto skutečností je povinen písemně oznámit krajské pobočce Úřadu práce ČR nejpozději do osmi kalendářních dnů.

Kdo nemá nárok na podporu?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání:
a) se kterým byl v době posledních šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,
b) se kterým byl v době v posledních šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a) zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem,
c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává tzv. nekolidující zaměstnání.

Tzv. nekolidující zaměstnání

Tzv. nekolidujícím zaměstnáním se rozumí:
a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
Zákon o zaměstnanosti ukládá uchazeči o zaměstnání povinnost krajské pobočce Úřadu práce ČR výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce ČR dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě, že vykonává více činností, se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Kdy se podpora neposkytuje?

Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje po dobu:
a) poskytování starobního důchodu,
b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činnosti na základě tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání,
c) vazby.
Po výše uvedenou dobu krajská pobočka Úřadu práce ČR poskytování podpory v nezaměstnanosti zastaví rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Uchazeči o zaměstnání se dále neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává některou z činností v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání, a po dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci. Krátkodobým zaměstnáním je zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním a je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce ČR nejdéle na dobu tří měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu.

Zánik nároku na podporu

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká:
a) uplynutím podpůrčí doby, přičemž se do podpůrčí doby nezapočítává doba, po kterou pobírá dávky nemocenského pojištění a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, doba, po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává některou z činností v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, doba poskytování podpory při rekvalifikaci a doba vazby,
b) ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo
c) vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání.

Čerpání jen části podpůrčí doby

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň tří měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než tři měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby, přičemž musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání v délce alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Opětovný nárok na podporu

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň šesti měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise (tzn. podle ustanovení § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, tj. z tzv. organizačních důvodů) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně i v těchto případech musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání v délce alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Vyřazení z evidence uchazečů

Zákon o zaměstnanosti stanoví, že krajská pobočka Úřadu práce ČR uchazeče o zaměstnání vyřadí rozhodnutím vydaným ve správním řízení z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže:
a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou skutečností zákonem stanovených, a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost, kterou mu zákon ukládá. Zákon o zaměstnanosti stanoví, že uchazeč o zaměstnání osvědčuje krajské pobočce Úřadu práce ČR skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do osmi kalendářních dnů. Dále je povinen ve stejné lhůtě osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném termínu nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce ČR nebo na kontaktní místo veřejné správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce ČR.
b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů:
1. nesplní svou oznamovací povinnost v souvislosti s výkonem tzv. nekolidujícího zaměstnání, nebo
2. ve lhůtě osmi kalendářních dnů neoznámí krajské pobočce Úřadu práce ČR osobně nebo písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce ČR nebo kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu,
c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zprostředkování zaměstnání,
d) uchazeč o zaměstnání zrušil souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo
e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR uchazeče o zaměstnání rozhodnutím vydaným ve správním řízení vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže bez vážného důvodu:
a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než pět měsíců, odmítne nabídku krajské pobočky Úřadu práce ČR na rekvalifikaci,
c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené, v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než dva měsíce,
d) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologickému vyšetření, anebo
e) maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR.

Kdy uchazeč maří součinnost?

Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, jestliže:
a) je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce ČR, a přesto je neplní,
b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce ČR,
c) se nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce ČR nebo kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu bez vážných důvodů,
d) neplní povinnosti stanovené zákonem v souvislosti se svou zdravotní způsobilostí, nebo
e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.
Zákon o zaměstnanosti stanoví, že vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá z výše uvedených skutečností a uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z některého z výše uvedených důvodů, může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve buď po uplynutí tří, nebo šesti měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Neprávem odepřená podpora

Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti byla uchazeči o zaměstnání neprávem odepřena nebo přiznána anebo poskytována v nižší částce, než v jaké náležela, anebo přiznána od pozdějšího dne, než od kterého náležela, dodatečně se přizná nebo zvýší a doplatí. Obdobně se postupuje, bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení pracovněprávního nebo jiného pracovního vztahu, které bylo důvodem pro to, že uchazeč o zaměstnání neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti, je neplatné.

Neprávem odepřené zařazení do evidence

Bylo-li uchazeči o zaměstnání neprávem odepřeno zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti mu náleží při splnění stanovených podmínek ode dne zařazení do evidence, nežádá-li o její přiznání k pozdějšímu datu. Krajská pobočka Úřadu práce ČR vydá ve správním řízení rozhodnutí o dodatečném přiznání nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo jejích jednotlivých splátek zaniká uplynutím pěti let ode dne, od kterého náležela, nebo měly být poskytnuty splátky.

Mgr. Olga Bičáková
Foto: © Vojtěch Vlk | Dreamstime.com

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.12.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 09:28.