Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska:

Obsah položky Informace:

Informace

Prostřednictvím Finančních mechanismů EHP a Norska přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce a kontaktů s patnácti evropskými státy1).

Projekty Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska jsou realizovány na základě Dohody o Finančních mechanismech uzavřené mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a EU na programovací období 2009 – 2014. Na základě této dohody, podepsané dne 28.7.2010, je projektům, které nelze spolufinancovat ze zdrojů EU, poskytována finanční podpora z EHP/Norska v podobě grantů na investiční a rozvojové projekty.

Mezi donorskými státy a státy přijímajícími pomoc byla uzavřena bilaterální Memoranda o porozumění, která stanoví prioritní oblasti a systém řízení včetně rámcových podmínek pro příjem grantových finančních prostředků.

Česká republika obdrží v období 2009 – 2014 od dárcovských států 131,8 mil. EUR. Podpora je určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí a děti a mládež. Oblastmi podpory jsou také rozvoj občanské společnosti, prosazování rovnosti žen a mužů, sociální začleňování a ochrana kulturního a přírodního dědictví. Návrhy všech projektů jsou schvalovány norskými donory. Projekty jsou spolufinancovány konečnými příjemci.

Prioritními oblastmi resortu práce jsou „Children and Youth at Risk“, a „Domestic and Gender-based Violence & Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“, v jejichž rámci bude MSPV realizovat dva programy. První z nich se zaměří na deinstitucionalizaci a transformaci pobytových zařízení pro děti a mladé lidi a na jeho realizaci obdrží MPSV cca 4,3 mil. EUR. V jeho rámci bude realizována jedna otevřená výzva, dále Malé grantové schéma a Předem definovaný projekt. Na realizaci programu „Domestic and Gender-based Violence & Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance“, zaměřeného na problematiku domácího násilí jako jednu z forem násilí založeného na pohlaví, a na podporu slaďování pracovního a rodinného života, v jehož rámci proběhne pouze Předem definovaný projekt, obdrží MPSV 840 tis. EUR.

Další informace o Finančních mechanismech jsou k dispozici na internetových stránkách MF:

Poznámky pod čarou

1)Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko

Autor: Odbor 32
Poslední aktualizace: 30.6.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.7. 2019 000 15:16.