Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Reakce MPSV na dnešní článek v Týdnu („Druhý pilíř? Past na důchodce“)

Na rozdíl od státních důchodů, kde se důchod stanoví podle v zákoně stanoveného vzorce, se důchody z druhého pilíře vypočtou z naspořené částky, kdy se mj. zohlední i způsob a výše budoucího zvyšování. Příjemce důchodu z II. pilíře bude mít zaručenou valorizaci každý rok o procento stanovené vyhláškou MPSV, kde však platí, že čím vyšší bude stanovené procento, tím nižší bude počáteční výše důchodu a naopak. Neplatí tedy teze, že stanovené procento zvyšování důchodů z II. pilíře znevýhodňuje důchody z II. pilíře oproti státním důchodům.

Článek v Týdnu zcela opomněl, resp. se nezmiňuje o pravidle POVINNÉ valorizace v závislosti na výsledku investování z technických rezerv (peněžních prostředků, které slouží ke krytí výplaty penzí z II. pilíře).

Článek nezmiňuje, že účastníci II. pilíře mají dále podle § 22 zákona 426/2011 NÁROK na podíly na výnosech a přebytcích pojistného – zde citujeme ze zákona:

"(1) Pojišťovna je povinna nejméně 90 % výnosů z investování aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy vytvořené k závazkům z pojištění důchodu, každoročně použít k navýšení vyplácených důchodů nad rámec zvyšování důchodu podle § 18 odst. 2." (tzn. nad rámec MINIMÁLNÍ valorizace podle vyhlášky MPSV)

Příklad: Pokud tedy pojišťovna počítala při přiznání penze s tím, že pojistné rezervy zhodnotí třeba o 2 % (tzv. pojistně technická úroková míra, maximální hodnota je stanovena ČNB nyní na 2,5 % a nemůže být vyšší) a zhodnocení technických rezerv dosáhne například 3,5 %, musí pojišťovny 90 % z "nadvýnosu", tzn. 90 % x (3,5 % - 2,5 %) = 1,35 % promítnout do vyplácených penzí formou jejich další valorizace.

Co se týká valorizací samotných, podle zákona 426/2011 Sb., o důchodovém spoření bude probíhat valorizace penzí následujícím způsobem: Každá penze z II. pilíře bude povinně každoročně valorizována, tzn. zvyšována každoročně k 1. dubnu kalendářního roku. Procento MINIMÁLNÍ valorizace určí ministerstvo práce a sociálních věcí podle zákona vyhláškou s přihlédnutím k inflačnímu cíli ČNB; inflační cíl ČNB je nastaven na 2 %, lze očekávat, že minimální každoroční zvyšování penze z druhého pilíře bude přibližně o 2 %. Vazby na inflační cíl je v zákoně zvolena proto, aby každý rok MINIMÁLNÍ valorizace pokrývala nárůst životních nákladů. Tyto informace článek v Týdnu reflektuje.

Článek dále zcela opomíjí, že při účasti v II. pilíři je velkou výhodou dědictví úspor, což I. pilíř neobsahuje.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.5.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.12. 2018 000 11:24.