Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Rodina:

Dětská skupina – nová služba v péči o děti

Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině zpracovaný MPSV prošel na konci dubna letošního roku vnějším připomínkovým řízením, nyní je materiál připravován k předložení vládě. Termín nabytí účinnosti zákona závisí nejen na souhlasném stanovisku kabinetu, ale i na celkovém dalším legislativním procesu. V optimálním případě by zákon mohl začít platit již v průběhu příštího roku.

Co má služba poskytovat?

Návrh věcného záměru zákona upravuje nový typ služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, a to mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. „Naším záměrem je umožnit vytvoření takových zařízení, která budou vycházet vstříc jak rodičům, tak i subjektům, které je zřídí a budou provozovat. Ať už se jedná o firmy nebo třeba obce, nestátní neziskové organizace či jiné poskytovatele.

Minimální standard podmínek

Návrh věcného záměru zákona nastavuje minimální standard podmínek tak, aby byla zajištěna kvalitní, řádná a bezpečná výchovná péče,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Předpokládá se tedy stanovení nejnižšího počtu pečujících osob a nejvyššího možného počtu dětí v jedné dětské skupině, hygienické, provozní a prostorové požadavky poskytování služby a další související podmínky. „Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině bude poskytována na nekomerčním základě, jejím účelem tedy nebude generování zisku pro poskytovatele služby,“ vysvětluje Jaromír Drábek. Za poskytování služby proto bude moci být požadována úhrada maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí služby.

Daňová uznatelnost nákladů

Návrh věcného záměru zákona dále obsahuje návrh novely zákona o daních z příjmů, v rámci které bude zavedena daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele vynaložených na zajištění péče o děti svých zaměstnanců. Daňově uznatelnými náklady budou výdaje na zřízení a provozování vlastního firemního zařízení zaměstnavatele, nebo na nepeněžní příspěvky zaměstnavatele poskytované rodičům-zaměstnancům na službu zajišťovanou jiným subjektem. Zároveň bude zavedena sleva na dani z příjmů pro rodiče, kteří jsou zapojeni do pracovního procesu a z tohoto důvodu financují službu péče o své dítě.

Dětská skupina MPSV

Dnes lze zařízení typu dětské skupiny zřídit v režimu obecných právních předpisů. Také MPSV zřídilo takovéto vlastní zařízení, a to již 1. 7. 2011. V současné době do něj dochází celkem 14 dětí podle úvazku rodiče, tedy buď každodenně, na vybrané dny v týdnu, či jen na několik hodin týdně. Dětská skupina MPSV přitom může pojmout až osm dětí starších dvou let věku současně. Služba je určena k podpoře sladění práce a rodiny zaměstnanců MPSV.

Pokud se dnes poskytovatel péče o děti rozhodne neposkytovat péči v rámci vzdělávacích zařízení typu mateřských škol a zároveň jeho činnost nevykazuje znaky podnikání, může poskytovat služby péče o děti v režimu obecných právních předpisů. Tímto směrem také postupovalo MPSV. Poskytování péče musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména v oblasti hygieny a stravování, požární a stavební oblasti aj. Soulad s těmito předpisy může poskytovatel konzultovat s místním stavebním úřadem, osobami odborně způsobilými v požární ochraně a hygienickou stanicí. Vzhledem k absenci konkrétní právní úpravy jsou však úřady nuceny individuálně posuzovat každý případ bez opory v konkrétní legislativě, což brání rozvoji těchto služeb. Sjednocením, resp. přesným definováním podmínek v zákoně o dětské skupině by se situace značně zjednodušila.

Zřizovatelé a pečující osoby

Návrh věcného záměru zákona definuje tento typ služby jako pravidelnou péči o dítě ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo režim školských předpisů. Mezi možné poskytovatele této služby se řadí (stejně jako další podmínky se může i tato změnit v průběhu legislativního procesu) zaměstnavatelé (fyzické i právnické osoby i stát, tzn. organizační složky státu), obce, kraje, občanská sdružení, církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti.

Osoba, která bude moci pečovat o svěřené děti, bude muset splňovat základní kritéria stanovená zákonem. V první řadě jde o úplnou způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost k výkonu práce péče o dítě a bezúhonnost. Co se týká odborné způsobilosti, bude možné volit z následujících kvalifikací: vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, sociálního pracovníka, učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy apod.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.5.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.6. 2019 000 15:15.