Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální práce a vzdělávání » Akreditace » Vyhlášky, rozhodnutí, rozklad a doporučené postupy:

Rozhodnutí o navyšování časové dotace Kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „ministerstvo“) rozhodlo s platností od 1. dubna 2012 umožnit navýšení časové dotace Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách dle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. nejvýše o 15 % rozsahu akreditovaného vzdělávacího programu, uvedeném na rozhodnutí o udělení akreditace. Předpokládaná výše maximálního navýšení kvalifikačního kurzu musí být stanovena již v žádosti o akreditaci a posouzena Akreditační komisí MPSV. Nebude-li o možnost navýšení požádáno a o této možnosti rozhodnuto, jak je uvedeno výše, nesmí být časová dotace kurzu navýšena.

Rozsah časové dotace vzdělávacího programu pro celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, vedoucích pracovníků zaměstnanců sociálních služeb a fyzických osob pečujících o příjemce příspěvku na péči uvedený v rozhodnutí ministerstva o akreditaci vzdělávacího programu dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanoven jako neměnný.

K tomuto rozhodnutí přistoupilo ministerstvo na základě zjištění neúměrného (až několikanásobného) navyšování rozsahu akreditovaných vzdělávacích programů v praxi.

Od 1. dubna 2012 zavádí MPSV povinnost akreditované vzdělávací instituce uvádět na osvědčení o absolvování vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání časovou dotaci vzdělávacího programu, ve které byl vzdělávací program akreditován. Akreditovaný vzdělávací program celoživotního vzdělávání nemůže být realizován v rozsahu nižším ani vyšším, než je rozsah uvedený v rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího programu.

Na osvědčení o absolvování Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách bude uveden rozsah vzdělávacího programu, ve kterém byl skutečně realizován. Témata akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách nebudou tímto navýšením dotčena.

Toto rozhodnutí platí pro smluvní vztahy uzavřené po 1. dubnu 2012. Veřejné zakázky, které se začaly realizovat před datem 1. duben 2012, nebudou Rozhodnutím o navyšování časové dotace kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách ze dne 15. března 2012 dotčeny. V případě potřeby vyjde MPSV žadatelům vstříc možností zkráceného akreditačního řízení v přechodném období od 1. dubna 2012 do 31. května 2012.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 27.1.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.10. 2017 000 11:38.