Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Všechny nepojistné sociální dávky vyplácí Úřad práce ČR

Sjednocení nepojistných dávek sociální ochrany v rámci sociální reformy pod jednotné výplatní místo zajistí efektivnější proces jejich výplaty. Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se lidé na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v souvislosti se sociální reformou obracejí.

Míst výplaty dávek je více než dříve

Kontaktní pracoviště ÚP jsou ve 410 místech, tedy ve více místech, než kde byly dávky dosud vypláceny. Místa, kde se dosud vyplácela podpora v nezaměstnanosti a státní sociální podpora, zůstávají od 1. ledna 2012 stejná. V případě dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením jsou tyto dávky vypláceny v řadě případů také na stejném místě, neboť ÚP převzal pracovníky obce a bude platit obci nájem. V některých případech se pracovníci obcí stěhovali do prostor ÚP, vždy však zůstala zajištěna obsluha v daném městě. Jinými slovy, ve všech obcích, kde byly dávky dosud vypláceny, budou vypláceny i nadále, a to v prostorách obce (jako dosud) nebo v prostorách ÚP. V některých místech bylo zřízeno také výjezdní pracoviště, kde bude zajištěn provoz v určených úředních hodinách.

Z obcí přešlo na ÚP na 1 600 zaměstnanců

Úřad práce ČR převzal od obcí asi 1 600 zaměstnanců, kteří budou vykonávat totožný rozsah práce a s ohledem na zjednodušení dávkových systémů – zejména dávek pro osoby se zdravotním postižením – je po spojení výkonu všech dávkových agend, tj. včetně státní sociální podpory, počet pracovníků ÚP adekvátní. Dávkové systémy bude celkem vykonávat 3 700 osob. Obce budou v oblasti sociální práce i nadále vykonávat vlastní i přenesenou působnost. Proto jim určitý počet zaměstnanců zůstal a byl jim zachován i příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti v dané oblasti.

Výplata dávek je zajištěna, software je vyzkoušený

Přechod do nového jednotného systému správy a výplaty sociálních dávek byl včas připraven, a to včetně dlouhodobě plánovaného přechodu na novou IT podporu. MPSV má stále k dispozici dosavadní software. Všechny „staré“ dávky budou vypláceny obvyklým způsobem jako dosud. Pouze nové dávky se budou vyplácet novými aplikacemi. Software je připraven, dílčí aplikace k jednotlivým agendám byly od počátku prosince testovány a nehrozí, že by se něco nevyplatilo. Chybovost při výplatě bude shodná jako dosud – při statisících vyplácených dávek občas lidský faktor chybu způsobí.

Studijní materiály k přechodu na nový systém administrace a výplaty sociálních dávek měli zaměstnanci k dispozici již od listopadu, průběžně jim byly do sdíleného pracovního prostředí dodávány materiály, které se týkají výkonu jejich agendy. Od začátku prosince se pak zaměstnanci školili, a to třemi různými formami: videokonferencemi, e-learningovou formou a prezenčně. Například videokonferencí se účastnilo téměř 2 000 lidí z ÚP i přecházejících z obcí.

Reforma se připravovala déle než rok

Sociální reforma či konkrétně sjednocení výplaty nepojistných dávek bylo připravováno více než rok. S výsledným návrhem na převod agendy z obcí na ÚP souhlasil také Svaz měst a obcí, s nímž byla podepsána písemná dohoda na úrovni ministra.

Měsíční lhůta mezi okamžikem platnosti a účinnosti normy (tzv. legisvakance) je v daném případě dostatečná. Podoba zákonů je známá a na webu MPSV publikovaná již od konce října. Aplikace novelizačních ustanovení v podstatě začala již v prvním pololetí loňského roku od okamžiku, kdy vláda schválila návrh předmětných zákonů.

Kapacita pro výkon veřejné služby se bude vytvářet postupně

Veřejná služba bude v první fázi organizována pro dosavadní vykonavatele a postupně bude nabízena uchazečům evidovaným déle než rok. Takto bude možné postupně budovat kapacitu pro její výkon.

Od ledna 2012 je zajištěna realizace veřejné služby v 453 obcích. S dalšími 870 subjekty by měla být podepsána smlouva o výkonu veřejné služby v lednu. Zde se již nejedná výhradně o obce, ale také o další subjekty – jako je městská i státní policie, správa železnic, školy, neziskové organizace, nemocnice apod. Podle probíhajících jednání je zřejmé, že většina obcí má zájem o výkon veřejné služby. Celkem oslovil resort 2 259 potenciálních zájemců o výkon veřejné služby.

Uchazeč o zaměstnání je povinen (pokud chce být uchazečem a nadále pobírat podporu v nezaměstnanosti) přijmout nabídku veřejné služby, kterou od ÚP dostane. Není tedy povinen veřejnou službu vykonávat, pokud není k dispozici odpovídající činnost. ÚP bude nabízet veřejnou službu všem za stejných podmínek. Pokud někdo nedostane nabídku, neplynou pro něho z tohoto žádné sankce nebo negativní dopady.

Dbá se i na preventivní opatření

Při výplatě dávek hmotné nouze byla a stále zůstává běžnou praxí přítomnost městské nebo státní policie. V tomto ohledu MPSV nepřijímá žádná nestandardní opatření a nepředpokládá změnu dosavadní praxe. Představitelé ÚP v daném území jednali s městskými policiemi i s Policií ČR o způsobu zajištění situací, které by mohly nastat a které se stávaly i dříve. Na jednotlivých pracovištích ÚP se vytvořily antikonfliktní týmy z řad zaměstnanců ÚP, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty ÚP.

Další odpovědi na časté otázky lze nalézt na webu http://socialnireforma.mpsv.cz v sekci Časté dotazy.

ÚOHS dal zelenou kartě sociálních systémů

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal zelenou kartě sociálních systémů (sKarta), která zajistí moderní způsob vyplácení všech nepojistných dávek. První karty by měly být vydány na přelomu prvního a druhého čtvrtletí.

ÚOHS již v prosinci potvrdil správnost postupu MPSV při výběru dodavatele. Dal tak za pravdu výkladu MPSV, podle něhož není možné při výběru dodavatele postupovat podle zákona o veřejných zakázkách v případech, kdy neexistují nároky na výdaje ze státního rozpočtu. V případě sKarty jsou nároky na státní výdaje nulové, proto MPSV postupovalo při výběru dodavatele podle obchodního zákoníku. Správnost tohoto postupu ÚOHS svým rozhodnutím potvrdil.

Zrušeno bylo také související předběžné opatření, tedy zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s dodavatelem služby, který vzešel z obchodní veřejné soutěže. Tímto vítězem je Česká spořitelna, a. s.

Na převážné části stěžejních obchodních podmínek nalezlo MPSV s Českou spořitelnou shodu. Uzavření smlouvy se předpokládá v druhé polovině ledna po dořešení zbývajících podmínek kontraktu (po ujasnění některých procesních záležitostí a technických aspektů provozování systému).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.1.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:07.