Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2011 » Tiskové zprávy (listopad):

TZ MPSV: Sociální reforma I

Jsou to mj. tyto:

  • Navrhované zavedení veřejné služby pro zachování pracovních návyků a jako motivace pro vlastní aktivitu, která zajistí jedinci příjem z dávkových systémů státu.
  • Stanovení limitu pro doplatek na bydlení, aby nedocházelo k jeho zneužívání a manipulaci se sociálně slabými.
  • Lepší přehled o výši a typu vyplácených dávek sjednocením místa administrace dávek na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

ZDE JSOU POPSÁNY ZÁKLADNÍ Z PŘEDKLÁDANÝCH ZMĚN OBSAŽENÝCH V SOCIÁLNÍ REFORMĚ I:

Sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných MPSV

Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok také přinese možnost efektivnějšího řízení a administrace dávek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. „Provoz státu bude v tomto směru jednoduše levnější. Zároveň budeme mít lepší přehled o vyplácených prostředcích státu, stejně jako možnost efektivnější kontroly oprávněnosti čerpání dávek,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Vládě předložený materiál Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR mj. konstatoval, že „sjednocení výplaty dávek přináší pozitivní změny jak pro klienty tak i správce systému.“ Dostupnost služeb od příštího roku bude zajištěna nad rámec dnešního stavu. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP, které také budou od 1. ledna agendu zajišťovat, bude možné vyřídit veškeré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. Úřady práce ČR v současné době působí ve 423 pracovištích, ale 94 z nich zajišťuje pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní sociální podpory a 148 obě agendy. Nepojistné sociální dávky (dávky hmotné nouze) jsou nyní vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů.

Rodičovský příspěvek dává rodičům více volnosti

„Umožníme rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. Určí si v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek. To považuji za stejně podstatně jako to, že se rodič nebude muset bát umístit dítě starší dvou let do předškolního zařízení, aby nepřišel o příspěvek,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude nově také stačit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden (tedy kterýkoli) z rodičů dítěte.

Rodiče si budou moci podle svých aktuálních potřeb změnit určenou výši rodičovského příspěvku a tím i délku jeho čerpání jednou za tři měsíce. Limitem pro výši rodičovského příspěvku je výše peněžité pomoci v mateřství, resp. částka 11 500 Kč měsíčně. Výplata příspěvku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku (220 000 Kč), nebo dovršením čtvrtého roku věku dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin/měsíc. Zrušen je tedy limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci.

Karta sociálních systémů

Sociální reforma počítá se zavedením Karty sociálních systémů, pomocí které se bude občan prokazovat při kontaktu se systémy spravovanými MPSV. Karta bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě. Zavedením karty dojde ke značným úsporám na straně výplaty dávek a zároveň z karty bude na úřadě možné vyčíst informace o dávkách již přiznaných, popřípadě informace rozhodné pro přiznání dávek nových. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na účet. Kartu bude vydávat Úřad práce ČR. Banka ji bude vyrábět v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty. Bude tedy obsahovat běžné ochranné prvky. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma. Neplatí se ani za vedení účtu.

Posuzování zdravotního stavu

Značně se zjednoduší a zefektivní celý proces posuzování zdravotního stavu pro příspěvek na péči. Posuzovat se bude deset základních životních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, spravedlivějšího posuzování a menší administrativní zátěže. Posudky budou využitelné i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu.

Veřejná služba

V rámci Sociální reformy I bude od 1. 1. 2012 institut veřejné služby převeden z obcí do kompetence Úřadu práce ČR. Aktuální zájem obcí o výkon veřejné služby v nových podmínkách od r. 2012 potvrdil i průzkum provedený v říjnu 2011 generálním ředitelstvím ÚP ČR. Úřad práce ČR má zájem zachovat veřejnou službu v obcích, které ji již organizují a uzavřít s obcemi dohody o jejím pokračování a rozšířit možnosti a nabídky výkonu veřejné služby i u dalších subjektů. „Příkladem dobré praxe je přístup k organizaci veřejné služby města Nový Jičín. Zde od jejího zavedení (květen 2009) prošlo veřejnou službou celkem 393 osob, přičemž 68 z nich poté získalo trvalé zaměstnání,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.

Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou službu v rozsahu až do 20 hodin týdně, bude z evidence vyřazen. Vedle zákonem stanovených podmínek Úřad práce ČR určí podrobná kritéria pro výběr uchazečů o zaměstnání, kterým bude veřejná služba nabídnuta. Metodika bude směřovat do veřejné služby zejména uchazeče o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce. Počítá se například i se zavedením tzv. koordinátorů veřejné služby, pojem vysvětluje náměstek ministra práce Karel Machotka: „Lidé z evidence úřadů práce s vyšším vzděláním nebo s potřebnými profesními zkušenostmi by měli plnit roli jakýchsi koordinátorů pracovníků veřejné služby.“

Větší volnost při výběru rekvalifikace

Návrh zákona o zaměstnanosti počítá s možností, že si uchazeč o zaměstnání sám vybere poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven maximální limit úhrady ceny. V případě, že cena rekvalifikačního kurzu přesáhne stanovený limit, bude rozdíl cen dorovnávat sám uchazeč.

Boj s nelegální prací

Kvůli nelegálnímu zaměstnání dochází každoročně k mnohamiliardovým únikům v oblasti pojistného i daní. Stát vyplácí dávky i těm, kteří na ně nemají nárok, protože mají nepřiznaný příjem a doplácí na to všichni daňoví poplatníci.

Změny v systému dávek pro osoby zdravotně postižené již přijaty

Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, taktéž předkládaný v rámci sociální reformy, již podepsal prezident České republiky. Cílem zákona je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním handicapem, snížení nákladů na administraci dávek a zvýšení komfortu klienta. Zákon nabývá účinnosti od 1. ledna 2012.

Ze současného nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy, resp. samosprávy tak od ledna příštího roku vzniknou pouze dvě dávky (systém administrace a samotná výplata těchto dávek bude zajištěna kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR):

Příspěvek na mobilitu
Jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto). Dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.11.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:14.