Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV posiluje v boji s prací na černo - i tzv. mobilními kancelářemi

„Síť inspektorátů dnes nepokrývá ani všechna bývalá okresní města, výkon kontroly je tedy mnohdy komplikovaný a časově náročný. V rámci čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů jsme připravili projekt, který mj. zajistí nákup a vybavení 180 automobilů, které budou disponovat techniku potřebnou k výkonu efektivní a rychlé kontroly,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Pro výkon kontrol budou mít mobilní kanceláře k dispozici laptop, tiskárnu, skener, dálkové připojení k internetu a GPS. „Projekt počítá s možností on-line vstupu inspektorů do databáze Úřadu práce ČR, tedy do evidence nezaměstnaných a k vydaným povolením k zaměstnání cizinců. O přihlášení k pojištění zase budou inspektoři získávat informace z databáze ČSSZ,“ říká ministr a dodává: „Kontroloři tedy budou mít k dispozici na místě veškerá potřebná data nutná k výkonu kontroly. To je s dnešním stavem, kdy jsou inspektoři odkázáni na vybavení svých kamenných kanceláří, naprosto nesrovnatelné.“ Změna v systému kontrol bude pohodlnější i pro kontrolované subjekty – tedy zaměstnavatele. Výkon kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů a v oblasti zaměstnanosti bude prováděn pouze jedním kontrolním orgánem, a to Státní inspekcí úřadu práce.

Projekt si klade mimo jiné za cíl:

  • zefektivnit kontrolní činnost
  • provádět ročně minimálně 200 000 kontrol
  • sjednotit přístupy a postupy při provádění kontrol
  • snížit administrativní zátěž podnikatelů
  • eliminace nerovného postavení zaměstnavatelů a zaměstnanců na trhu práce ve vazbě na nelegální zaměstnávání
  • aktivně do projektu zapojit sociální partnery
  • snížit ekonomické ztráty státu způsobené nelegální prací a tím i zvýšit příjmy státního rozpočtu

Zvýšené kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání se MPSV zaměřilo i v uplynulých dvanácti měsících. Jen během letošních prázdninových měsíců bylo nad rámec běžných kontrol provedeno víc než 5000 kontrol tzv. koordinovaných, které se zaměřily právě na tento nešvar. Kontrolní akce byla zaměřena zejména na pohostinství a ubytovací zařízení. Během kontrol bylo zjištěno 5 170 porušení právních předpisů a v 714 případech byl zjištěn výkon nelegální práce (576 občané ČR/EU a 138 cizinců). Bylo podáno 371 podnětů živnostenským úřadům a 3 podněty orgánům činným v trestném řízení. Z evidence ÚP ČR bylo vyřazeno pro výkon nelegální práce 406 uchazečů o zaměstnání. Do konce roku stanoven vedením MPSV provést dalších cca 4 500 společných koordinovaných kontrol v různých oblastech trhu práce, opět nad rámec běžné kontrolní činnosti.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.10.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:58.