Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina » Dotační řízení pro rok 2005:

Obsah položky Námitkové řízení:

Námitkové řízení

Pokyn pro podání námitky, námitkové řízení v roce 2005, v oblasti podpory fungující rodiny

Tento pokyn je vydáván v souladu s článkem VI odst. 2 Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům v oblasti podpory fungující rodiny pro rok 2005.

Tento pokyn se vztahuje na námitky podané v následujících programech:

 • Program podpory zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o dítě do 6 let věku
 • Program podpory výchovy k harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství
 • Program podpory poradenství pro ženy a dívky v situaci tzv. nechtěného těhotenství
 1. Námitku lze podat pouze proti Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 20051).
 2. Podaná námitka musí být řádně odůvodněna.
 3. Námitky proti výši přidělené dotace pro rok 2005 lze podat pouze do 31. května 20052). Požadované navýšení dotace v námitce nesmí překročit výši požadované dotace na základě "Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2005".
 4. Námitky proti výši stanoveného procenta, tj. podílu přidělené dotace na rozpočtu projektu, lze podat pouze od 15. září 2005 do 31. října 20053). Pokud budou skutečné náklady (výdaje) na projekt v předepsaném členění nižší než rozpočtované (stanovené v Rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout 70% podíl dotace z celkového neinvestičního rozpočtu projektu.
 5. Na námitky podané mimo termíny uvedené v bodě 3 a v bodě 4 nebude brán zřetel.
 6. Námitku lze podat pouze na předepsaném formuláři pro podání námitky pro rok 2005. Jednotlivé části formuláře musí být vyplněny a první strana formuláře musí být podepsána.
 7. Námitky se podávají na adresu: Odbor rodinné politiky a sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.
 8. Námitky projednává Komise a schvaluje ministr práce a sociálních věcí. Komise pro vypořádání námitek MPSV zasedá podle potřeby, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení námitek.

Poznámky pod čarou

1)Veškerá další podání ze strany žadatelů o dotaci jsou projednány Námitkovou komisí.

2)Dodržením lhůty pro podání námitky se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání námitky na MPSV prezenčním razítkem podatelny MPSV.

3)Dodržením lhůty pro podání námitky se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání námitky na MPSV prezenčním razítkem podatelny MPSV.

Autor: Odbor 24
Poslední aktualizace: 8.8.2005

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.10. 2017 000 23:29.