Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2011 » Tiskové zprávy (duben):

MPSV poskytne prostředky k dofinancování sociálních služeb

MPSV proto připravilo systém, podle kterého bude rozdělovat prostředky určené k dofinancování sociálních služeb z prvního kola dotačního řízení, kde rozdělí mezi poskytovatele sociálních služeb s regionální působností 100 milionů korun. Dalších 58 milionů korun poskytne nadregionálním sociálním službám.

„Těchto 58 milionů korun ministerstvo čerpá z vlastní rezervy pro krizové situace. Dnešní stav bohužel za krizovou situaci považovat musím,“ říká ministr práce Jaromír Drábek.

Ministr upozorňuje, že některé kraje se vůči sociálním službám chovají zodpovědně, snaží se i se zkrácenou dotací vypořádat maximálně spravedlivě a hledají další zdroje financování. „Jsou ale i extrémní případy, kdy některá zařízení poukazují na to, že v porovnání s předchozím obdobím dostaly částku na dotacích sníženou v řádech desítek procent,“ vysvětluje ministr. „Typickým příkladem se stal Středočeský kraj, který v přidělování dotací evidentně diskriminuje neziskové organizace,“ uvedla poslankyně Helena Langšádlová, předsedkyně sněmovní Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Zatímco vlastní příspěvkové organizace kraje dostaly přidáno, neziskové organizace zajišťující služby pro sociálně potřebné spoluobčany obdržely asi o třetinu méně prostředků než v minulém roce. „Dotace pro některé z nich se snížily bezdůvodně o polovinu nebo dokonce až o dvě třetiny, což pro mnohé z nich znamená ukončení činnosti,“ dodala Helena Langšádlová. „Pokud se hejtman David Rath a vedení kraje rozhodli zlikvidovat neziskový sektor v oblasti sociálních služeb, daří se jim to velmi dobře,“ uvedla Věra Kovářová, středočeská zastupitelka za hnutí Starostové a nezávislí.

Ředitel obecně prospěšné společnosti Magdaléna, Petr Nevšímal poukazuje na skutečnost, že rozdělování dotací v roce 2011 neodpovídá dlouhodobé koncepci Středočeského kraje i dosavadnímu způsobu rozdělování dotací: „Bez varování či věcné diskuze došlo k meziročnímu ponížení přidělené dotace na základě návrhu sociálního odboru Středočeského kraje na 45% původního objemu. To fakticky znamená zastavení rezidenční péče v oblasti sociální prevence pro drogově závislé, kterou nyní pokrýváme v celé polovině středních Čech.“ S tím souhlasí i ředitel Diakonie ČCE David Šourek: „Pokles dotací pro naše střediska ve Vlašimi a Libici nad Cidlinou o 48 % a 35 % nám znemožňuje poskytovat služby odpovídající standardům sociální péče. V případě, že se nepodaří získat v dohledné době dodatečné finanční prostředky, bude muset Diakonie zvážit razantní omezení poskytovaných služeb.“

V rámci dofinancování sociálních služeb, které proběhne v měsíci květnu, bude rozděleno celkem 100 milionů korun mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Primárně budou podpořena ta zařízení, kterým v prvním kole byly dotace kráceny nejvýrazněji. Mezi nimi bude rozděleno sto milionů korun. Zbývajících 30 milionů bude rozděleno mezi nově vzniklé sociální služby či nové kapacity v rámci řádného druhého kola dotačního řízení,“ vysvětluje ministr práce. MPSV bude postupovat podle tohoto klíče:

  • primárně budou podpořeny sociální služby, u nichž je přidělená dotace pro rok 2011 neodůvodněně (např. není odůvodněno poklesem kapacity) klesla pod 70% dotace loňského roku;
  • bez dostatečného odůvodnění krajského úřadu nebudou podpořeny nově vzniklé sociální služby, vznik nových kapacit, pokud obdobné služby se stejnou cílovou skupinou v území již existují a pokud tyto nebyly z vážných důvodů (např. výsledky inspekce…) dostatečně podpořeny v 1. kole dotačního řízení;
  • primární podpora vysoce specifickým cílovým skupinám – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách (s ohledem na financování/možnost financování z individuálních projektů);
  • primární podpora terénních a ambulantních služeb (pobytové služby sociální péče budou dofinancovány jen ve výjimečných a odůvodněných případech);
  • primární podpora nestátních neziskových organizací; u příspěvkových organizací měst, obcí budou dodatečně podpořeny jen ty služby, u nichž bude zajištěno spolufinancování z územních rozpočtů s ohledem na velikost dané obce.

„Přivítala jsem, že pan ministr Jaromír Drábek se i v době všeobecného šetření rozhodl neziskové organizace podpořit, a pomoci jim tak v bezvýchodné situaci, kam je některé kraje dostaly svou asociální politikou,“ uvítala snahu ministerstva Helena Langšádlová.

Ministr práce a sociálních věcí se na základě letošní zkušenosti s rozdělováním dotací na sociální služby rozhodl pro odklad účinnosti zákona o sociálních službách (který počítal s převedením kompetence rozdělování dotačních prostředků zařízením na kraje od 1. 1. 2012) o dva roky, tedy na 1. ledna 2014. Do tohoto data by také měla být k dispozici metodika, která bude stanovovat jasné mantinely pro rozdělování dotačních prostředků i při přenesení kompetence ze státu na kraje.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.4.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:38.