Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

2011/18768-31 Analýza případného zrušení stupnic platových tarifů ve zdravotnictví

Dotaz:

(ze dne 2.3.2011)

a) Máte nějaké analýzy toho, jaké budou důsledky rušení tarifních platových tabulek, a to nejen z pohledu Vašeho ministerstva, ale i zda jste si vyžádali podklady z ostatních ministerstev, a jaké další materiály k této věci Vaše ministerstvo má či si vyžádalo od orgánů samospráv, příspěvkových organizací, mezinárodních organizací apod., včetně veškerých oponentních analýz zejména z akademické sféry a nezávislých organizací.

b) Máte nějakou analýzu či jakoukoliv jinou formu relevantní informace o tom, jaké jsou poměry v jednotlivých státech EU, USA, Kanadě a Japonsku co do poměru výše tarifních složek platu k výši nadtarifních příplatků, a to nejen souhrnně, ale i v jednotlivých skupinách zaměstnanců podle rezortů, a jak na tuto problematiku pohlížejí v uvedených jednotlivých státech jejich jednotlivá ministerstva, reprezentanti samospráv, reprezentanti zaměstnavatelů i reprezentanti zaměstnanců, akademické kruhy, nezávislé organizace a mezinárodní organizace.

c) Máte nějakou analýzu toho, jaké byly dopady případných změn ve výše uvedeném poměru tarifů a nadtarifů v uvedených státech, zejména když se v zahraničí nadtarify zaváděly nebo naopak rušily nebo redukovaly.

A to opět z pohledu tamnějších jednotlivých ministerstev, reprezentantů samospráv, reprezentantů zaměstnavatelů i reprezentantů zaměstnanců, akademických kruhů, nezávislých organizací a mezinárodních organizací.

d) Žádám o kopie výše uvedeného, a to v jedné z těchto forem: buďto v papírové formě či v elektronické formě (lze i skenované z papírové do elektronické formy).

Odpověď ředitele odboru personálního:

k Vašemu podání ze dne 2. března 2011, ve kterém požadujete tuzemské i zahraniční analýzy z důvodu případného zrušení stupnic platových tarifů ve zdravotnictví, Vám sděluji následující stanovisko:

V rámci rozdělení kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí je k vyřízení Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, příslušný odbor personální.

Úkol předložit vládě návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zruší tarifní platy ve zdravotnictví k 1. lednu 2013, byl uložen ministru práce a sociálních věcí na základě bodu II/1c usnesení vlády ze dne 23. února 2011 č. 149. Podklady, na jejichž základě vláda přijala toto usnesení nemá Ministerstvo práce a sociálních věcí k dispozici. Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá tudíž v této chvíli k dispozici ani Vámi požadované analýzy možného dopadu zrušení stupnic platových tarifů u zdravotnických pracovníků v nepodnikatelské sféře z ostatních ústředních orgánů státní správy, orgánů územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, členských států Evropské unie, USA a Kanady.

V současné době jsou zdravotničtí pracovníci v nepodnikatelské sféře v České republice odměňováni podle části šesté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle kritérií stanovených v § 5 citovaného nařízení vlády přísluší vymezeným okruhům zdravotnických pracovníků za poskytování zdravotní péče platový tarif stanovený podle stupnic platových tarifů uvedených v přílohách č. 1, 3 nebo 4 k tomuto nařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí pouze realizuje úkoly vyplývající z citovaného usnesení vlády. Ke splnění tohoto úkolu, který představuje zásadní změnu způsobu odměňování zdravotnických pracovníků, je nutné mj. novelizovat dotčená ustanovení zákoníku práce (např. v § 109 změnit okruh zaměstnanců odměňovaných platem).

S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:17.