Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2011:

2011/4651/5056-415 Nová právní úprava zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Dotaz:

(ze dne 19.1.2011)

Vážení,
obracím se na Vás v právním zastoupení klienta, který je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 200 zaměstnanců s následující žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Dne 1. ledna 2011 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kterou byl, mimo jiné, novelizován i § 50 zákona týkající se výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Aktuálně platné znění § 50 odst. 3 zákona stanoví toto:

„(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň 1 bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.“

Dle § 5 písm. j) se za vážné důvody považují důvody spočívající v

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera.

U klienta v současné době probíhá restrukturalizační proces, v jehož rámci se očekává zrušení až 100 pracovních míst a ukončení pracovního poměru s dotčenými zaměstnanci z důvodu podle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce, tj. z důvodu nadbytečnosti zaměstnanců na základě rozhodnutí zaměstnavatele o snížení počtu zaměstnanců a souvisejících organizačních změnách.

Dotčeným zaměstnancům, jejichž pracovní poměr by byl jinak ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele, je nabízeno uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, a to zejména s ohledem na možnost stanovení dne skončení pracovního poměru dohodou stran dle potřeb projektu i potřeb zaměstnanců při hledání jiného zaměstnání.

V souvislosti s výše citovanou novelizaci zákona o zaměstnanosti nicméně panuje mezi zaměstnanci obava, že v případě, kdy budou souhlasit s uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru dohodou, budou považováni za uchazeče, který bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem a bude jim dle § 50 odst. 3 zákona mohla být krácena procentní sazba podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Na základě telefonického dotazu nám bylo úřady práce potvrzeno, že dle stanoviska MPSV se nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců nebo o jiných organizačních změnách bude považovat za „jiný vážný důvod“ a v případě ukončení pracovního poměru z tohoto důvodu formou dohody o rozvázání pracovního poměru nebude procentní sazba podpory v nezaměstnanosti krácena.

Vzhledem ke skutečnosti, že posouzení této otázky je v kompetenci MPSV a že toto posouzení představuje pro klienta i dotčené zaměstnance velice závažnou skutečnost, se na vás obracíme s touto žádostí a dovolujeme si požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí informace, resp. odpovědi, na následující dotaz:

Bude se dle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí ČR po 1.1.2011 nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců nebo o jiných organizačních změnách považovat za „jiný vážný důvod“ pro ukončení pracovního poměru? Bude v případě ukončení pracovního poměru z tohoto důvodu nadbytečnosti, jak je uveden v ust. § 52 písm. c) zákoníku práce, formou dohody o rozvázání pracovního poměru krácena procentní sazba podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku či nikoliv?

Děkujeme za rychlé vyřízení naší žádosti a zaslání odpovědi na níže uvedenou elektronickou adresu pro doručování.

S pozdravem

Odpověď ředitele odboru politiky zaměstnanosti:

Vážený pane magistře,
Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informace podle ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se nové právní úpravy zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), účinné od 1. ledna 2011.

Novou právní úpravou se redukuje od 1. ledna 2011 výše podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku v případě, kdy zaměstnanec bez vážného důvodu ukončil sám nebo na základě dohody se zaměstnavatelem zaměstnání.

Snížení podpory v nezaměstnanosti se týká pouze těch případů, kdy uchazeč o zaměstnání ukončí zaměstnání bez vážného důvodu. Vážné důvody, ke kterým je nutno přihlédnout při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti, jsou uvedeny v § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců nebo jiných organizačních změnách je vážným důvodem hodným zvláštního zřetele podle § 5 písm. c) bod 7 zákona o zaměstnanosti, neboť je to důvod zaměstnancem nezaviněný a na jeho vůli nezávislý. Pokud bude poslední pracovní poměr uchazeče o zaměstnání ukončen dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na základě organizačních změn u zaměstnavatele, nebude se na něj tato snížená sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku vztahovat.

S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:15.