Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce » Německo:

Společné prohlášení o spolupráci mezi MPSV a SMPSV

Společné prohlášení

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a
Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí Spolkové republiky Německo

o spolupráci v oblasti politiky práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a
Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí Spolkové republiky Německo

 • sledujíce cíl prohlubování vztahů a spolupráce mezi oběma stranami v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí,
 • se zřetelem na politický zájem podporovat hospodářský a sociální pokrok v obou státech,
 • vyjadřujíce přání významně přispět spoluprací v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálních věcí k rozvoji vztahů mezi oběma státy, zvláště z hlediska předpokládaného rozšíření Evropské unie,

prohlašují:

 1. Obě strany potvrzují svůj zájem rozvíjet a prohlubovat spolupráci v oblasti politiky práce a sociálních věcí.
 2. Spolupráce se zaměří zejména na následující prioritní oblasti:
  1. Politika trhu práce: realizace evropské strategie zaměstnanosti; zaměstnávání zahraničních pracovníků; zaměstnanost; boj proti nelegálnímu zaměstnávání; podpora pomocí Evropského sociálního fondu; bezpečnost práce, zvláště v souvislosti s pracovním prostředím; pracovněprávní vztahy a sociální dialog;
  2. Sociální zabezpečení: aplikace a realizace systémů sociálního zabezpečení, zvláště důchodového pojištění; nemoci z povolání; sociální pomoc;
  3. Rovné příležitosti: právní a politické využívání nástrojů, popř. možností Evropské unie v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy a podpora spolupráce v rámci komunitárních akčních programů Evropské unie, pokud se budou týkat oblastí kompetence Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí;
  4. Bezpečnost práce: legislativní rámec a zajišťování aplikace směrnic Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, postavení orgánů dozoru nad bezpečností práce, účast zaměstnanců a zaměstnavatelů při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 3. Spolupráce se bude realizovat především formou:
  1. výměny písemných informací a dokumentů,
  2. konzultací expertů,
  3. účastí expertů na konferencích, seminářích a jiných mezinárodních akcích organizovaných na území obou států,
  4. stáží v institucích druhého státu,
  5. školení personálu státní správy a samosprávy.
 4. Obě strany pokládají za užitečné realizovat setkání podle potřeby, popř. podle aktuální situace střídavě v jednom z obou států. Před schůzkou se jednotlivá témata k realizaci projednají. Tematické okruhy v bodě 2 lze po dohodě obou stran rozšířit.

Organizace schůzek a s ní související náklady je věcí přijímajícího státu; cestovní a pobytové náklady hradí každý stát za sebe.

Dáno v Praze dne 10. března 2000 ve dvou originálech, každý v jazyce českém a německém.

Za Ministerstvo práce a sociálních péče České republiky
Vladimír Špidla, v.r.

Za Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí Spolkové republiky Německo
Walter Riester, v.r.

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 13:27.