Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Zaměstnanost:

Překlenovací příspěvek podporuje uchazeče o zaměstnání v začátcích jejich podnikání

Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. O překlenovací příspěvek na úhradu provozních nákladů lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a poskytnutí příspěvku. Příspěvek lze poskytnout nejdéle na dobu pěti měsíců.

Společensky účelné pracovní místo

Výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V daném případě to znamená, že výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa v roce 2011 představuje částku maximálně 93 296 Kč.

Výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V daném případě to znamená, že výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa v roce 2011 představuje částku maximálně 139 944 Kč.

 • Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu SVČ

O poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti musí uchazeč o zaměstnání požádat úřad práce.

Žádost o příspěvek musí obsahovat

 1. identifikační údaje fyzické osoby – žadatele, tj. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště osoby,
 2. místo a předmět podnikání,
 3. druh příspěvku, o který se žádá, tj. návratný příspěvek, příspěvek na úhradu úroků z úvěrů nebo jiný účelově určený příspěvek,
 4. předpokládané náklady na zřízení společensky účelného pracovního místa v Kč,
 5. další údaje potřebné k posouzení žádosti, zda žadatel je, nebo není plátcem DPH a zda je, nebo není příjemcem prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, strukturálních fondů EU, popř. z jiných programů a projektů EU.

K žádosti o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je nutné přiložit

 1. doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,
 2. potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně,
 3. doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.

Příspěvek na společensky účelné pracovní místo vytvořené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti se poskytuje do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.

Příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti se poskytují bezhotovostně převodem na účet příjemce vedený u peněžního ústavu.

 • O poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu SVČ uzavírá úřad práce s uchazečem o zaměstnání písemnou dohodu

Místně příslušným pro uzavření dohody o poskytování příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa je úřad práce, v jehož evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který zřizuje pracovní místo za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Dohoda o poskytnutí příspěvku musí obsahovat

 1. identifikační údaje účastníků dohody,
 2. účel poskytnutí příspěvku,
 3. podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,
 4. výši a termín poskytnutí příspěvku,
 5. způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
 6. podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,
 7. závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho zaviněním byl příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, a lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,
 8. ujednání o vypovězení dohody.

Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud osoba samostatně výdělečně činná přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo v případě jejího úmrtí.

V písemné dohodě o poskytnutí příspěvku lze sjednat i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem.

Překlenovací příspěvek

Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle po dobu 5 měsíců. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o překlenovacím příspěvku, a v roce 2011 představuje částku 5 831 Kč, a úřad práce tudíž může v roce 2011 poskytnout překlenovací příspěvek maximálně do výše 29 155 Kč.

Žádost o poskytnutí překlenovacího příspěvku a dohoda o poskytnutí překlenovacího příspěvku obsahuje náležitosti, které stanoví zákon o zaměstnanosti pro jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (viz výše). V žádosti o překlenovací příspěvek je třeba uvést období, na které má být příspěvek poskytnut, uvede se období odkdy a počet měsíců v rozmezí 1–5. K žádosti o překlenovací příspěvek je třeba přiložit rozbor předpokládaných provozních nákladů s uvedením druhů provozních nákladů, období poskytnutí příspěvku a předpokládané provozní náklady v období v Kč. O poskytnutí překlenovacího příspěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a poskytnutí příspěvku.

Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.

Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut.

 • Provozní náklady, na které lze překlenovací příspěvek poskytnout

Za provozní náklady, na které lze osobě samostatně výdělečně činné poskytnout překlenovací příspěvek, se považují

 1. nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,
 2. náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
 3. náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti.

Je-li součástí výše uvedených nákladů daň z přidané hodnoty a osoba samostatně výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad.

Důležité na závěr

Závěrem je třeba upozornit, že na poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa a na poskytnutí překlenovacího příspěvku není automaticky nárok. Záleží na zvážení úřadu práce, zda příspěvek žadateli poskytne, či nikoliv. A to navzdory tomu, že zákon o zaměstnanosti výslovně stanoví, že při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují, a řadí mezi tyto uchazeče o zaměstnání i fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, a současně deklaruje, že společensky účelná pracovní místa jsou zřizována pro uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Kde získáte více informací?

V případě potřeby bližších informací se můžete obrátit na příslušný úřad práce a informace a formuláře lze rovněž získat na Integrovaném portálu MPSV http://portal.mpsv.cz.

Právní předpisy:

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 347/2010 Sb.

Průměrná mzda:

Sdělení MPSV č. 390/2010 Sb., ze dne 8. prosince 2010 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti, kterým se sděluje, že průměrná mzda činí 23 324 Kč.

Mgr. Olga Bičáková

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 17:04.