Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Únor:

Současný systém penzí je dlouhodobě neudržitelný (Právo)

Považujete konsenzus politických stran za základní předpoklad zdařilé důchodové reformy? Lze ho dosáhnout?

Cílem reformních kroků, které ministr Jaromír Drábek předkládá, je zabezpečit důstojné penze budoucím generacím. Tak jak ji navrhuje, je rozpočtově odpovědná a současně sociálně citlivá. A jsem přesvědčen, že i demokratická opozice má za cíl budoucí prosperitu. Ale mohu se mýlit. Uvidíme.

O nutnosti důchodové reformy se politikům podařilo přesvědčit většinu občanů. Tato "nutnost" je podávána jako apriorní fakt. Neměla by být veřejnosti předložena zpřesněná analýza, která by se opírala o nejnovější vývoj a poznatky?

V současné době připadá na jednoho důchodce 1,8 plátce pojistného na sociální pojištění a tento poměr se nadále zhoršuje. V roce 2050 bude tento ukazatel 1,2 plátce, nedojde-li ke změnám parametrů systému. Při zachování úrovně náhradového poměru vytváří tato skutečnost tlak na dlouhodobou finanční udržitelnost základního důchodového pojištění.

Státní systém důchodového zabezpečení v dnešních parametrech je dlouhodobě neudržitelný. Sliby budoucím generacím důchodců nejsou z části kryty zdroji ani příjmy. To mj. vyplývá i ze závěrečné zprávy poradního expertního sboru ministrů financí a práce a sociálních věcí. Na rozdíl od některých "sociálních inženýrů" nemám odvahu zpochybňovat závěry odborníků.

Asi se shodneme, že strany by měly především definovat rizika svého řešení reformy a prosazovanou koncepci doplnit jasnou představou, jak je eliminovat. Jaká rizika spatřujete ve vašem přístupu?

Je potřebné zdůraznit, že ministr Drábek předkládá návrh, ve kterém základ důchodového systému by měl i do budoucna tvořit současný solidární průběžný systém placený z daní aktuálně pracující generace, jehož prioritní úlohou je zajistit ochranu pojištěnců před chudobou a přiměřenou úroveň důchodů především pro pojištěnce s nízkými a středními příjmy. Tento systém bude doplněn o možnost odvádět malou část povinných odvodů na sociální pojištění na soukromé účty plátců tohoto sociálního pojištění. Takže tyto prostředky nebudou okamžitě "spotřebovány", ale budou se zhodnocovat ve prospěch občanů, kteří vytvářejí svou prací hodnoty, platí daně a sociální pojištění a ve prospěch jejich budoucích penzí. Za hlavní riziko považuji nepochopení výše uvedeného, demagogické lži o "privatizaci" důchodového systému a snahu o politické zneužití neznalosti podstaty předkládaných návrhů.

Jakým způsobem je ve vašem přístupu k reformě zohledněn vyšší přínos lidí s vysokými odvody a jakým způsobem přínos lidí, kteří vychovávají nové plátce?

Na přílišnou nespravedlnost mezi odvody a výší penzí u občanů s vysokými příjmy upozornil Ústavní soud a ministr Drábek předkládá vládě řešení tohoto problému. Taktéž v návrhu ministra Drábka je možnost zavedení bonusu od dětí ve výši 2 % vyměřovacího základu pro pojistné. Pojištěncům tak bude umožněno zvýšit příjmy svých rodičů, a to o 2 % svého vyměřovacího základu. Podmínkou bude, že rodič je poživatelem starobního důchodu.

Co je cílem nového systému, obohaceného o fondový pilíř?

Primárním cílem není nalézt úspory ve výdajích průběžného důchodového systému, ale nastavení více pilířové důchodové soustavy spojující přednosti a vyvažující rizika průběžně a fondově financovaných důchodových pilířů a umožňujících zajistit účelnou kombinaci solidárních a ekvivalentních prvků.

Situace, kdy 94 procent příjmů dnešních důchodců pochází od státu, není v zájmu ani občanů, ani státu samotného. Prioritním cílem spořícího důchodového pilíře je zvýšit zásluhovost důchodového systému a přispět k jeho diverzifikaci.

Průběžný systém je velmi solidární, fondový systém je plně zásluhový (úměrný vloženým prostředkům). Znamená to, že posílení fondového systému snižuje solidaritu a zvyšuje zásluhovost v penzích?

Nikoli, opět se jedná o nepochopení. Zavedení částečné možnosti odvádět část daní na svůj vlastní důchod nijak nesnižuje solidaritu v rámci generace. Všichni budou odvádět dál stejné daně. Jestli myslíte mezigenerační solidaritu, tak tu také nesnižuje, neboť potenciální snížení příjmů ze sociálního pojištění ve prospěch důchodového účtu bude nahrazeno jiným zdrojem daňových příjmů ve prospěch důchodového účtu.

Stav důchodového účtu na jeho příjmové straně ovlivnily i takové kroky, jako byl například tzv. Topolánkův reformní batoh, který byl přijat již v roce 2007. Máte nějaký rozbor dopadu těchto opatření na stav veřejných financí?

Myslím, že dramaticky se zvyšující zadlužení ČR a s tím související zvyšující se náklady na obsluhu státního dluhu nenechávají nikoho na pochybách, že nezodpovědná rozpočtová politika, kdy výdaje dlouhodobě převyšují příjmy státního rozpočtu, a to i v době silného růstu HDP, tak jak jsme to viděli v nedávné minulosti v době nezodpovědné vlády rozdávajícího z cizího, je dlouhodobě neudržitelná.

Nechceme-li mít stejné problémy jako Řecko a další předlužené země EU, pak bychom měli přijmout celou řadu reforem vedoucích ke snížení mandatorních výdajů, na které nemáme zdroje. Je to jako s vaším rodinným rozpočtem. Budete-li utrácet více, než vyděláte, tak vám nejdříve nikdo nebude ochoten dále půjčovat. Pokud nezměníte své chování, tak zbankrotujete a přijdete o vše. A to už nebude jen problém váš, ale i problém vašich dětí. Myslím, že kdo se chová odpovědně, chápe, o čem mluvím.

Jaký je důvod pro vytváření nových penzijních fondů, když tu již penzijní fondy máme, umějí peníze vybírat i vyplácet? Nešlo by využít tyto fondy i pro druhý pilíř?

S využitím existujících penzijních fondů jako možných budoucích operátorů se počítá. Budou ovšem muset projít transformací, tj. oddělením majetku akcionářů od majetku klientů, a budou muset plnit i všechny ostatní regulatorní náležitosti.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:26.