Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Co se od Nového roku změnilo?

Podpora v nezaměstnanosti

Pro podmínky nároku na pobírání podpory v nezaměstnanosti platí od 1. ledna 2011 některá nová pravidla.

Byl například zaveden tzv. překlenovací příspěvek. Získají ho lidé, kteří se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti. Úřad práce poskytne zájemcům na základě dohody příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Překlenovací příspěvek se vyplácí nejdéle po dobu pěti měsíců a jeho výše se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž byla uzavřena dohoda o poskytnutí překlenovacího příspěvku (např. průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 činila 22 896 Kč).

Dále se jedná vyloučení souběhu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání a pobírání podpory v nezaměstnanosti. Podpora se snížila na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu, a to těm uchazečům, kteří bez vážných důvodů, které vyjmenovává zákoník práce (třeba péče o dítě či závažné rodinné či zdravotní důvody), sami ukončí zaměstnání. Podpora se také nově neposkytuje uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné. Podpůrčí doba pro poskytování podpory se v těchto případech nekrátí, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné.

Valorizace důchodů

Od 1. ledna 2011 se zvýšily důchody včetně invalidních, vdovských i sirotčích. Průměrný starobní důchod se zvýšil o 371 korun na 10 494 korun. Základní výměra důchodu se zvýšila o 60 korun na 2 230 korun. Procentní výměra starobního, invalidního vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 vzrostla o 3,9 procenta.

Příklady důchodů po jejich zvýšení

Výše důchodu (v Kč/měsíc)
před zvýšením
Výše důchodu (v Kč/měsíc)
po zvýšení
6 0006 210
7 0007 249
8 0008 288
9 0009 327
10 00010 366
11 00011 405
12 00012 444
13 00013 483
14 00014 522
15 00015 561
20 00020 756
30 00031 146

Zákoník práce

Od Nového roku 2011 se změnila i pracovněprávní legislativa. Nově je například povinná písemná forma dohody o provedení práce, pod sankcí neplatnosti smlouvy za porušení této povinnosti. Dále se prodlužuje doba hrazení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem na 21 kalendářních dnů a s ním související nemožnost zrušit pracovní poměr ve zkušební době po dobu prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel tak nemůže se zaměstnancem zrušit pracovní poměr v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

V souvislosti se snížením výdajů na odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru se mění ustanovení zákoníku práce, kterým se stanoví i okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Současně se zrušily parametry pro stanovení stupnic platových tarifů a tato možnost je ponechána vládě.

Rodičovský příspěvek

Sjednotila se částka vyplacená na rodičovském příspěvku ve dvouleté a čtyřleté variantě čerpání. Navržených variant změny bylo několik a nakonec byla zvolena varianta, kde se nemění částky měsíčních výší rodičovského příspěvku, ale úspory se dosáhne změnou délky pobírání základní a snížené výměry rodičovského příspěvku.

Změnou v čerpání rodičovského příspěvku, která platí od 1. ledna 2011, je pouze zkrácení termínu volby tříleté varianty čerpání z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc věku dítěte. Tím se zároveň u čtyřleté varianty zkrátí doba, po kterou se čerpá rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 korun. V praxi to znamená, že podmínky nároku na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře 11 400 korun měsíčně s dobou čerpání do dvou let věku nejmladšího dítěte se nemění. Pokud bude rodič splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, může si do konce 9. měsíce věku nejmladšího dítěte zvolit čerpání rodičovského příspěvku do tří let věku dítěte, a tedy i rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 korun měsíčně. U čtyřleté varianty nově náleží rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 korun měsíčně jen do 9 měsíců věku nejmladšího dítěte a od 10. měsíce věku dítěte se rodičovský příspěvek vyplácí v nižší výměře 3 800 korun měsíčně až do čtyř let věku dítěte.

Rodiče, kteří k 1. lednu 2011 neprovedli volbu a mají dítě starší 10 měsíců a mladší 23 měsíců věku, mohou volbu tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku provést do konce února 2011. Rodiče, jejichž dítě v lednu 2011 dosáhne věku 9 měsíců a kteří volbu tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku dosud neprovedli, mohou ji provést do konce ledna 2011. Rodiče, kteří si variantu čerpání rodičovského příspěvku již zvolili, nemohou ji změnit.

Výměra rodičovského příspěvku (RoP)

výměra RoPvýše RoP v Kč/měsícdvouletá varianta čerpání (po PPM)tříletá varianta čerpání (po PPM)čtyřletá varianta čerpání (bez PPM)
počet měsíců, po které je RoP pobíráncelková částka v Kčpočet měsíců, po které je RoP pobíráncelková částka v Kčpočet měsíců, po které je RoP pobíráncelková částka v Kč
zvýšená11 40019216 6000000
základní7 6000031235 600968 400
snížená3 800000039148 200
čerpání celkem19216 60031235 60048216 600

Porodné

Na porodné má nárok žena pouze při narození prvního živě narozeného dítěte. Pro nárok se dále posuzuje příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítávají i narozené děti. V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého porodné náleží, 10 752 korun, tedy 2,4×(2 880+1 600). U prvního dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 16 992 korun, tedy. 2,4×(2 880+2 600+1 600).

Příspěvek na péči

Od 1. ledna 2011 se snížil příspěvek na péči v prvním stupni závislosti dospělých osob z 2 000 na 800 korun. U mladistvých do 18 let zůstává ve výši 3 000 korun. Výše příspěvku 800 korun plně odpovídá intenzitě a náročnosti péče u tohoto nejnižšího typu závislosti. Příspěvek v této kategorii nemá charakter přímé pomoci, u vyšších stupňů závislosti zůstává příspěvek stejný. Například lidé, kteří potřebují nepřetržitou pomoc, jsou ve čtvrtém stupni závislosti a příspěvek na péči činí 12 000 korun měsíčně.

Sociální příplatek

Sociální příplatek od 1. 1. 2011 náleží rodinám se zdravotně postiženým členem. Tedy v případech, kdy rodič pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě či dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě. A také v případech, kdy alespoň jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné.

Příspěvek na bydlení

Od 1. ledna 2011 se změnila i jedna z podmínek nároku na příspěvek na bydlení, a to částky stanovené zákonem pro určení nároku a výpočet výše dávky. Nařízení vlády týkající se příspěvku na bydlení aktualizuje výši nákladů na bydlení rozhodnou pro stanovení příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory (viz tabulky). Stanoví výše nákladů srovnatelných nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních z nákladů na bydlení pro rok 2011. Předpokládané zvýšení nákladů na příspěvek na bydlení z důvodu přijetí nařízení vlády pro rok 2011 činí 671 milionů korun.

Měsíční výše nákladů srovnatelných s nájemným (v korunách)

Počet osob v rodiněod 1. ledna do 31. prosince 2010od 1. ledna do 31. prosince 2011
jedna1 2901 568
dvě1 7652 145
tři2 3092 805
čtyři a více2 7843 383

Měsíční výše částek, které se započítávají za pevná paliva (v korunách)

Počet osob v rodiněod 1. ledna do 31. prosince 2010od 1. ledna do 31. prosince 2011
jedna628637
dvě859872
tři1 1241 140
čtyři a více1 3881 409
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:51.