Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální služby:

Počet lidí s demencí roste. Pomůže Plán Alzheimer

V EU žije 7,3 milionu lidí s demencí

Hlavním impulzem pro přípravu návrhu koncepce, která by pomohla řešit problematiku Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice, se stalo doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Vláda ho přijala na svém zasedání začátkem letošního října. V doporučení se mj. uvádí, že zatímco v 19. století byla největší hrozbou infekční onemocnění, ve 20. století onemocnění onkologická a kardiovaskulární, 21. století se stane stoletím degenerativních onemocnění, zejména neurodegenerace. Výskyt těchto onemocnění, včetně demence, bude významně a rychle narůstat se stárnutím populace. V současné době se odhaduje, že ve 27 členských zemích Evropské unie žije asi 7,3 milionu lidí s demencí. Tento počet se do roku 2040 zdvojnásobí.

Plán Alzheimer do června 2011

Vláda zadala příslušným resortům zpracovat návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice (tzv. Plán Alzheimer). Koncepce, na níž se vedle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství ČR bude podílet také Ministerstvo spravedlnosti ČR, by měla být dokončena v červnu 2011. Plán Alzheimer by měl zejména analyzovat současnou situaci lidí s demencí a jejich rodinných příslušníků, potřeby a jejich zajištění, včetně dostupnosti a kvality zdravotnických a sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. Plán bude obsahovat opatření v oblasti poskytování zdravotní péče (podpora zdravotních služeb a zdravotnických profesionálů poskytujících tyto služby, určení včasných diagnostických a léčebných postupů), sociálních služeb, vzdělávání (profesionálů, veřejnosti, seniorů, pečujících osob) a výzkumu (jak základního výzkumu možných mechanismů onemocnění, tak aplikovaného výzkumu zdravotnického, sociálního, etického atd. a také translačního výzkumu implementace změn v péči, službách a organizačních opatřeních).

Důležitá je dostupnost služeb

Připravovaná koncepce by měla řešit i faktickou dostupnost služeb pro tyto klienty. Jak říká Mgr. Monika Válková, poradkyně ministra práce a sociálních věcí pro sociální služby: „Řešení by mohlo spočívat v rozšíření ambulantních a terénních služeb na úrovni statutárních měst a obcí s rozšířenou působností v rámci komunitních center, kam patří respitní péče, denní a týdenní stacionáře, osobní asistence či pečovatelská služba.“

Ústavní péče by měla být přizpůsobena potřebám lidí s demencí z hlediska technického a personálního vybavení i zaškolení personálu v aplikaci moderních metod a přístupů. V této věci bude nutné provést analýzu současného stavu poskytování ústavní péče, zejména počtu kvalifikovaného zdravotnického personálu a ostatních pracovníků v přímé péči.

Na pomoc rodinným příslušníkům

Součástí plánu by měla být i opatření směřující k systematické podpoře rodinných pečujících a péče v domácím prostředí. Většina péče o klienty se odehrává právě v rodinném prostředí, je proto důležité finančně i jinak (službami) podporovat pečující rodinné příslušníky. „Péče o lidi s demencí má často za důsledek depresi. Podle evropské studie až 78 % pečujících životních partnerů a 47 % pečujících dospělých dětí trpí nebo trpělo depresí,“ říká Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Právě rozšíření respitní péče formou terénní nebo ambulantní péče by měla rodinným pečujícím výrazně ulehčit a dát jim možnost odpočinku nebo návratu na trh práce.

Systém orientovaný na člověka

„Lidé s demencí potřebují pomoc a služby v domácím prostředí či v zařízeních tak, aby byly respektovány jejich potřeby. Aby se péče zaměřila na člověka a člověk se v systému služeb neztrácel, což se dosud stává nikoli v důsledku demence, ale nesystémového poskytování služeb. Dále považujeme za důležité podpořit výzkum, vždyť ani nevíme, kolik lidí s demencí u nás žije, jaké mají potřeby oni i jejich blízcí, jaké by bylo optimální zajištění služeb. To vše čerpáme a odhadujeme jen ze zahraničních pramenů. Česká pracoviště mají také duševní kapacitu na to, aby se podílela na mezinárodním výzkumu. Pro to vše je však zapotřebí zajistit podporu výzkumu v oblasti Alzheimerovy choroby a jiných demencí. Dosud byla podpora výzkumu v této oblasti naprosto mizivá a věřím, že také díky Plánu Alzheimer se tuto situaci podaří změnit,“ říká Doc. MUDr. Iva Holmerová, předsedkyně České alzheimerovské společnosti a místopředsedkyně Alzheimer Europe.

Co je Alzheimerova nemoc?
Choroba mozku, nejčastější příčina demence. Příčina nemoci není známá. V klinickém obrazu je přítomna porucha paměti, kognitivní poruchy, poruchy výkonných funkcí, orientace, citů, motivace. Dochází k výraznému narušení fungování postižené osoby v zaměstnání, sociální sféře, k výraznému postižení osobnosti i v estetické a etické sféře s egocentrismem. Postupně dochází k rozvratu osobnosti, inkontinenci, upoutání na lůžku a úmrtí.

Zdroj: M. Vokurka, J. Hugo a kolektiv: Velký lékařský slovník, 5. vydání, Maxdorf 2005

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.6. 2019 000 16:07.