Rodina

Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Na druhou stranu se však týká oblasti vysoce soukromé, a musí tedy respektovat autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině atd. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze rodin, stejně jako na jejich potřeby v konkrétních situacích. V oblasti rodinné politiky byla v září roku 2017 vládou schválena Koncepce rodinné politiky (1.62MB), která ukazuje hlavní směry podpory rodin v České republice.

V případě rodiny, která očekává narození potomka, doporučujeme seznámit se s podporou v rámci nemocenského pojištění. V návaznosti na peněžitou pomoc v mateřství je dobré znát nastavení rodičovského příspěvku. V případě návratu na trh práce a otázek spojených se zaměstnáním doporučujeme navštívit záložku Práce a právo.

Pokud se Vaše rodina potýká s finančními problémy nebo hledá pomoc se zajištěním sociální služby, je vhodné seznámit se s podporou v hmotné nouzi a podporou ze strany sociálních pracovníků.

V rámci rodinné politiky podporuje MPSV sladění pracovního a rodinného života a služby péče o dítě v dětské skupině a mikrojeslích. Cenově i místně dostupné a kvalitní služby péče o děti jsou jedním z významných nástrojů při udržení kontaktu se zaměstnáním v době mateřské a rodičovské dovolené a vstupu rodičů na trh práce. Dle vládních cílů i doporučení Evropské komise jsou kvalitní a dostupné služby péče o děti pro Českou republiku klíčové. Z toho důvodu dne 29. listopadu 2014 vstoupil v platnost zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Přijetím zákona o dětské skupině došlo k nastavení základních parametrů služby péče o dítě na nekomerční bázi. Toto opatření umožňuje udržet kontakt rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a jeho postupný návrat nebo vstup na trh práce. Opatření rovněž přispívá ke snížení rizika ohrožení chudobou a nedostatku příjmů v případě, že rodič je delší dobu mimo trh práce. Služba je určena pro děti již od jednoho roku věku.

MPSV v lednu roku 2016 zahájilo mimo jiné projekt Podpora implementace dětských skupin, v rámci něhož je poskytováno komplexní poradenství a metodická podpora poskytovatelům dětských skupin k implementaci zákona o dětské skupině. Součástí projektu je vytvoření celorepublikové databáze dětských skupin a webové komunikační platformy poskytovatelů.

V roce 2016 MPSV odstartovalo pilotní ověření tzv. mikrojeslí, což je nejnovější typ péče o děti od šesti měsíců, v kolektivu maximálně 4 dětí. Tento model se osvědčil v Německu, Francii a Skandinávii. Po celé České republice se aktuálně pilotně ověřuje 98 mikrojeslí. Zájem o tuto službu opět předčil veškerá naše očekávání.

MPSV je od roku 2012 autorizujícím orgánem pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (dále pouze „PK chůva“). PK chůva patří do systému Národní soustavy kvalifikací a umožňuje zájemkyním a zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, která je opravňuje například k péči o děti v dětské skupině.

V lednu 2017 byl zahájen systémový projekt Krajská rodinná politika, který se prostřednictvím krajských koordinátorů, přenosu zkušeností a odborného poradenství pokusí přenést tuto problematiku jako politickou prioritu i na úroveň samosprávy, která má k občanům nejblíže.

Dále MPSV dlouhodobě usiluje o snižování rozdílu v odměňování. Z toho důvodu realizuje projekt Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů (zkráceně projekt 22 % K ROVNOSTI). Tento pětiletý projekt řeší problém rozdílů mezi platy a mzdami žen a mužů komplexně, a to za spolupráce s klíčovými aktéry, kterými jsou Státní úřad inspekce práce, Úřad práce, Kancelář veřejného ochránce práv, sociální a hospodářští partneři a konkrétní zaměstnavatelé. Hlavním cílem projektu je otevřít diskuzi a šířit osvětu o nerovném odměňování, eliminovat jeho příčiny a přispívat k jeho redukci také nabídkou konkrétních nástrojů jako např. švýcarského softwaru Logib, mzdové a platové kalkulačky, metodikami a vzděláváním.

Na podporu rodin MPSV vyčleňuje každoročně prostředky v rámci dotačních řízení pro samosprávu i neziskový sektor. Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina jsou každoročně vyhlašovány k 1. 9. Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů) a posilovat význam rodiny pro společnost.

Soutěž „Obec přátelská rodině“ je celostátní program podpory obcí/měst/městských částí pořádaný MPSV a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Celostátní soutěž Obec přátelská rodině usiluje o propagaci pro-rodinné atmosféry v českých obcích a podněcování jejího rozvoje.

V neposlední řadě MPSV realizuje mnoho osvětových akcí, mezi nimiž je nutné zdůraznit Fórum rodinné politiky, jehož cílem je pravidelně podporovat veřejnou debatu o směřování rodinné politiky v České republice.

 

Kontakt:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 922 107

www.mpsv.cz, e-mail: lenka.slepickova@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 18. 8. 2020