Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

ZÁKON č. 262/2006 Sb.

ze dne 21. dubna 2006

zákoník práce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

OBSAH:

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1 až § 29

Hlava I

Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

§ 1 až § 5

Hlava II

Účastníci pracovněprávních vztahů

§ 6 až § 12

Díl 1

Zaměstnanec

§ 6

Díl 2

 Zaměstnavatel

§ 7až § 11

Díl 3

 Zastoupení

§ 12

Hlava III

Základní zásady pracovněprávních vztahů

§ 13 až § 15

Hlava IV

Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů

§ 16 a § 17

Hlava V

Některá ustanovení o právním jednání

§ 18 až § 29

 

Další případy neplatnosti právního úkonu v pracovněprávních vztazích

§ 19 až § 21

 

Kolektivní smlouva

§ 22 až § 29

 

 

ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR § 30 až § 73

Hlava I

Postup před vznikem pracovního poměru

§ 30 až § 32

Hlava II

Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru

§ 33 až § 39

Hlava III

Změny pracovního poměru

§ 40 až § 47

 

Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce

§ 44 až § 47

Hlava IV

Skončení pracovního poměru

§ 48 až § 73

Díl 1

Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru

§ 48

Díl 2

Dohoda

§ 49

Díl 3

Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody

§ 50 až § 54

Oddíl 1

Výpověď

§ 50 a § 51

Oddíl 2

Výpověď daná zaměstnavatelem

§ 52

Oddíl 3

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

§ 53 a § 54

Díl 4

Okamžité zrušení pracovního poměru

§ 55 a § 56

Díl 5

Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru

§ 57 až § 61

Díl 6

Hromadné propuštění

§ 62 až § 64

Díl 7

Další případy skončení pracovního poměru

§ 65 a § 66

Díl 8

Odstupné

§ 67 a § 68

Díl 9

Neplatné rozvázání pracovního poměru

§ 69 až § 72

Díl 10

Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa

§ 73

     
ČÁST TŘETÍ DOHODY O PRACÍCH KONAN7CH MIMO PRACOVNÍ POMĚR § 74 až § 77
     
ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU § 78 až § 100

Hlava I

Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby

§ 78 až § 80

Hlava II

Rozvržení pracovní doby

§ 81 až § 87

Díl 1

Základní ustanovení

§ 81

Díl 2

Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava pracovní doby

§ 82 až § 84

Díl 3

Pružné rozvržení pracovní doby

§ 85

Díl 4

Konto pracovní doby

§ 86 a § 87

Hlava III

Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka

§ 88 a § 89

Hlava IV

Doba odpočinku

§ 90 až § 92

Díl 1

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

§ 90

Díl 2

Dny pracovního klidu

§ 91

Díl 3

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

§ 92

Hlava V

Práce přesčas

§ 93

Hlava VI

Noční práce

§ 94

Hlava VII

Pracovní pohotovost

§ 95

Hlava VIII

Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku

§ 96 až § 99

Hlava IX

Zmocňovací ustanovení

§ 100

 

ČÁST PÁTÁ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

§ 101 až § 108

Hlava I

Základní ustanovení

§ 101 a § 102

Hlava II

Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

§ 103 až § 106

Hlava III

Společná ustanovení

§ 107 a § 108

     
ČÁST ŠESTÁ ODMĚŇOVÁNÍ PŘI PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMU Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU § 109 až § 150

Hlava I

Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody

§ 109 až § 112

Hlava II

Mzda

§ 113 až § 121

 

Mzda při uplatnění konta pracovní doby

§ 120 a § 121

Hlava III

Plat

§ 122 až § 137

Hlava IV

Odměna z dohody

§ 138

Hlava V

Mzda nebo plat při výkonu jiné práce

§ 139

Hlava VI

Odměna za pracovní pohotovost

§ 140

Hlava VII

Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost

§ 141 až § 144

Hlava VIII

 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu

§ 145 až § 150

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 145 a § 146

Díl 2

Pořadí srážek ze mzdy

§ 147 až § 150

     
ČÁST SEDMÁ NÁHRADA VÝDAJŮ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE § 151 až § 190

Hlava I

Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

§ 151 až § 155

Hlava II

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3

§ 156 až § 172

Díl 1

Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště

§ 156 až § 164

Díl 2

Náhrady při přeložení

§ 165

Díl 3

Náhrady při zahraniční pracovní cestě

§ 166 až § 171

Díl 4

Náhrady při výkonu práce v zahraničí

§ 172

Hlava III

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3

§ 173 až § 181

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 173 a § 174

Díl 2

Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě

§ 175 a § 176

Díl 3

Náhrada při přijetí a přeložení

§ 177 a § 178

Díl 4

Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě

§ 179 a § 180

Díl 5

Náhrady při výkonu práce v zahraničí

§ 181

Hlava IV

Společná ustanovení o cestovních náhradách

§ 182 až § 189

Hlava V

Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

§ 190

 

ČÁST OSMÁ

PŘEKÁŽKY V PRÁCI

§ 191 až § 210

Hlava I

Překážky v práci na straně zaměstnance

§ 191 až § 205

Díl 1

Důležité osobní překážky v práci

§ 191 až § 199

 

Mateřská a rodičovská dovolená

§ 195 až § 198

 

Jiné důležité osobní překážky v práci

§ 199

Díl 2

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

§ 200 až § 205

Hlava II

Společná ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

§ 206

Hlava III

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

§ 207 až § 210

 

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

§ 208 až § 210

 

ČÁST DEVÁTÁ

DOVOLENÁ

§ 211 až § 223

Hlava I

Základní ustanovení

§ 211

Hlava II

Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny

§ 212 až § 214

Díl 1

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část

§ 212 a § 213

Díl 2

Dovolená za odpracované dny

§ 214

Hlava III

Dodatková dovolená

§ 215

Hlava IV

Společná ustanovení o dovolené

§ 216 až § 223

Díl 1

Obecné ustanovení

§ 216

Díl 2

Čerpání dovolené

§ 217 až § 219

Díl 3

Hromadné čerpání dovolené

§ 220

Díl 4

Změna zaměstnání

§ 221

Díl 5

Náhrada za dovolenou

§ 222

Díl 6

Krácení dovolené

§ 223

 
ČÁST DESÁTÁ PÉČE O ZAMĚSTNANCE § 224 až § 247

Hlava I

Pracovní podmínky zaměstnanců

§ 224 až § 226

Hlava II

Odborný rozvoj zaměstnanců

§ 227 až § 235

 

Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda

§ 231 až § 235

Hlava III

Stravování zaměstnanců

§ 236

Hlava IV

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

§ 237 až § 247

Díl 1

Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

§ 237

Díl 2

Pracovní podmínky zaměstnankyň

§ 238

Díl 3

Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby

§ 239 až § 241

Díl 4

Přestávky ke kojení

§ 242

Díl 5

Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

§ 243 až § 247

 

ČÁST JEDENÁCTÁ

NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY

§ 248 až § 275

Hlava I

Prevence

§ 248 a § 249

Hlava II

Povinnosti zaměstnance k náhradě škody

§ 250 až § 264

Díl 1

Obecná povinnost nahradit škodu

§ 250

Díl 2

Nesplnění povinnosti k odvrácení škody

§ 251

Díl 3

Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí

§ 252 až § 256

Oddíl 1

Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

§ 252 až § 254

Oddíl 2

Ztráta svěřených věcí

§ 255 a § 256

Díl 4

Rozsah a způsob náhrady škody

§ 257 až § 260

Díl 5

Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu

§ 261 až § 264

Hlava III

Povnnosti zaměstnavatele k náhradě škody

§ 265 až § 271

Díl 1

Obecná povinnost nahradit škodu

§ 265

Díl 2

Odvrácení škody

§ 266

Díl 3

Odložené věci

§ 267

Díl 4

Rozsah a způsob náhrady škody

§ 268

Díl 5

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

§ 269 až § 271u

Hlava IV

Společná ustanovení

§ 272 až § 274

Hlava V

Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání

§ 275

 

ČÁST DVANÁCTÁ

INFORMOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ V PRACOVNĚPRÁVNÍM VZTHAHU A OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

§ 276 až § 299

Hlava I

Základní ustanovení

§ 276 a § 277

Hlava II

Informování a projednání

§ 278 až § 280

Hlava III

Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 281 až § 285

Hlava IV

Působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích v jednání za zaměstnance a informování a projednání

§ 286 a § 287

Hlava V

Přístup k nadnárodním informacím

§ 288 až § 299

 

Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona

§ 296 a § 297

 

Závěrečná ustanovení o evropské radě zaměstnanců

§ 298 a § 299

 

ČÁST TŘINÁCTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 300 až § 363

Hlava I

Množství práce a pracovní tempo

§ 300

Hlava II

Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti, režim dočasně práce neschopného pojištěnce

§ 301 až § 304

Hlava III

Vnitřní předpis

§ 305 a § 306

Hlava IV

Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích

§ 307

Hlava V

Agenturní zaměstnávání

§ 308 a § 309

Hlava VI

Konkurenční doložka

§ 310 a § 311

Hlava VII

Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek

§ 312 až § 315

Hlava VIII

Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

§ 316

Hlava IX

Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropského společenství

§ 317 až § 319

Hlava X

Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích

§ 320 až § 323

Hlava XI

Bezdůvodné obohacení

§ 324

Hlava XII

Smrt zaměstnance

§ 325 až § 328

Hlava XIII

Promlčení a zánik práva

§ 329 až § 333

Hlava XIV

Doručování

§ 334 až § 337

Hlava XV

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

§ 338 až § 345

Díl 1

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba

§ 338 až § 342

Díl 2

Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

§ 343 až § 345

Hlava XVI

Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

§ 346

Hlava XVII

Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů

§ 346a až § 350

Hlava XVIII

Průměrný výdělek

§ 351 až § 362

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 351 až § 353

Díl 2

Rozhodné období

§ 354

Díl 3

Pravděpodobný výdělek

§ 355

Díl 4

Formy průměrného výdělku

§ 356

Díl 5

Společná ustanovení o průměrném výdělku

§ 357 až § 362

Hlava XIX

Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie

§ 363

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 364 až § 396

Hlava I

Přechodná ustanovení

§ 364 až § 394

Díl 1

Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu

§ 365 až § 393

Díl 2

Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení

§ 393a

Díl 3

Použití prováděcích právních předpisů

§ 394

Hlava II

Závěrečná ustanovení

§ 395 a § 396

   

Příloha

Charakteristiky platových tříd

 

Profil předpisu:

Titul původního předpisu:

 

Zákon zákoník práce

 

Citace původního předpisu:

262/2006 Sb.

Částka:

84/2006 Sb.

Datum přijetí:

21. dubna 2006

Rozeslána dne:

7. června 2006

Datum účinnosti:

1. ledna 2007

Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2017 000 13:48.