Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

Obsah předpisuProfil předpisuZměny a doplňky předpisu

ZÁKON č. 262/2006 Sb.

ze dne 21. dubna 2006

zákoník práce

Stránky předpisu: < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 >

Aktuální stránka: 3 z 14

ČÁST TŘETÍ

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

§ 74

Obecné ustanovení

(1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

(2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

§ 75

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

§ 76

Dohoda o pracovní činnosti

(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin

(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

(4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

§ 77

Společné ustanovení

(1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o

a) převedení na jinou práci a přeložení,

b) dočasné přidělení,

c) odstupné,

d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,

e) překážky v práci na straně zaměstnance,

f) dovolenou,

g) skončení pracovního poměru,

h) odměňování (dále jen "odměna z dohody"), s výjimkou minimální mzdy, a

i) cestovní náhrady.

(3) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206.

(4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Stránky předpisu: < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 >

Aktuální stránka: 3 z 14

Profil předpisu:

Titul původního předpisu:

Zákon zákoník práce

Citace původního předpisu:

262/2006 Sb.

Částka:

84/2006 Sb.

Datum přijetí:

21. dubna 2006

Rozeslána dne:

7. června 2006

Datum účinnosti:

1. ledna 2007

Stránky předpisu: < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 >

Aktuální stránka: 3 z 14

Změny a doplňky předpisu:

zákonem 585/2006 Sb. s účinností dnem 31. prosince 2006

zákonem 181/2007 Sb. s účinností dnem 1. srpna 2007

zákonem 296/2007 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2008

zákonem 261/2007 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2008

zákonem 362/2007 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2008

nálezem ÚS 116/2008 Sb. s účinností dnem 14. dubna 2008

zákonem 121/2008 Sb. s účinností dnem 1. července 2008

zákonem 126/2008 Sb. s účinností dnem 1. července 2008

zákonem 294/2008 Sb. s účinností dnem 1. října 2008

zákonem 305/2008 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2009

zákonem 320/2009 Sb. s účinností dnem 14. září 2009

zákonem 326/2009 Sb. s účinností dnem 24. září 2009

zákonem 286/2009 Sb. s účinností dnem 1. listopadu 2009

zákonem 306/2008 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2010

zákonem 347/2010 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2011

zákonem 427/2010 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2011

zákonem 73/2011 Sb. s účinností dnem 1. dubna 2011

zákonem 180/2011 Sb. s účinností dnem 1. července 2011

zákonem 185/2011 Sb. s účinností dnem 8. července 2011

zákonem 341/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012

zákonem 364/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012

zákonem 365/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012

zákonem 367/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012

zákonem 375/2011 Sb. s účinností dnem 1. dubna 2012

zákonem 167/2012 Sb. s účinností dnem 1. července 2012

zákonem 385/2012 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2013

zákonem 396/2012 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2013

zákonem 399/2012 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2013

zákonem 155/2013 Sb. s účinností dnem 1. srpna 2013

zákonem 303/2013 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2014

zákonem 101/2014 Sb. s účinností dnem 24. června 2014

zákonem 182/2014 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2015

zákonem 250/2014 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2015

zákonem 205/2015 Sb. s účinností dnem 1. října 2015

zákonem 298/2015 Sb. s účinností dnem 25. listopadu 2015

zákonem 47/2016 Sb. s účinností dnem 1. července 2016

zákonem 298/2016 Sb. s účinností dnem 19. září 2016

zákonem 377/2016 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2017

zákonem 460/2016 Sb. s účinností dnem 28. února 2017

zákonem 93/2017 Sb. s účinností dnem 1. dubna 2017

Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2017 000 13:46.