Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Ministerstvo » Boj proti korupci:

Boj proti korupci

Vážení návštěvníci internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz),

dovolujeme si Vás informovat, že funkci koordinátora implementace Protikorupčního programu resortu Ministerstva práce a sociálních věcí plní oddělení kancelář státního tajemníka. V případě, že máte podezření na korupční a protiprávní jednání státních zaměstnanců nebo jiných zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí a jemu podřízených organizací1) můžete vaše oznámení učinit na:

e-mail: korupce@mpsv.cz

poštovní adresu hlavní budovy ministerstva - Ministerstvo práce a sociálních věcí, odd. kancelář státního tajemníka, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné. Pokud zanecháte na Vás kontakt, budeme ho pochopitelně považovat za přísně důvěrný údaj. Připomínáme jen, že v průběhu šetření musíme respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Zároveň Vás informujeme o opatřeních realizovaných v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing). Uvedené nařízení vlády v § 1 stanovuje, že: „Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.“.

Za účelem podání oznámení státním zaměstnancem byla zřízena schránka (označena „OZNÁMENÍ“), která je umístěna v přízemí hlavní budovy MPSV vpravo od recepce (z pohledu při vstupu do budovy) naproti zasedací místnosti č. 56 – klub, mimo dosah kamerového systému MPSV. Dále byla k uvedenému účelu zřízena elektronická adresa oznameni@mpsv.cz. Pověřenými státními zaměstnanci, kteří přijímají oznámení a prošetřují v nich uvedená písemná podezření, jsou JUDr. Diana Kantorová, tel. 221 922 881 a Ing. Tomáš Kroutil, tel. 221 922 504.

Poznámky pod čarou

1) Ministerstvu práce a sociálních věcí jsou podřízeny - Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Centrum sociálních služeb Tloskov, Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, Centrum Kociánka, Centrum sociálních služeb Hrabyně, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Technická inspekce České republiky, Fond dalšího vzdělávání.

Autor: Sekce 16
Poslední aktualizace: 7.8.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.1. 2017 v 17:27.