Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální služby:

Transformace sociálních služeb

Loga ESF ČR, EU, MPSV, OPLZZ a Podporujeme Vaši budoucnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v návaznosti na koncepční řešení kvality a dostupnosti sociálních služeb systematicky věnuje podpoře procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace služeb sociální péče.

Hlavní priority procesu transformace pobytových zařízení sociálních služeb jsou vyjádřeny v dokumentu „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, který byl přijat dne 21. února 2007 usnesením vlády České republiky č. 127.

Koncepce je vypracována v souladu se strategickými materiály z oblasti sociálních služeb v České republice, tj. Národním akčním plánem sociálního začleňování na léta 2006 – 2008 a na léta 2008 - 2010, Bílou knihou v sociálních službách a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je vytvořena v souladu s českým právním řádem, a to zejména s Listinou základních práv a svobod.

Všeobecným cílem procesu je podpořit proces zkvalitňování životních podmínek uživatelů stávajících pobytových zařízení sociální péče a podpořit naplňování lidských práv uživatelů sociálních služeb a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný s vrstevníky, žijícími v přirozeném prostředí.

Na podporu transformace sociálních služeb MPSV realizovalo projekt Podpora transformace sociálních služeb, který pilotně ověřoval proces deinstitucionalizace. Do projektu bylo zapojeno 32 zařízení z celé České republiky. Investiční složka transformace byla následně podpořena v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace.

V projektu byly vytvořeny podrobné analýzy regionu, možnosti uživatelů i reálné situace v poskytovaných službách. Zároveň byly zajištěny na úrovni regionálních týmů pracovní skupiny, jež stanovily podrobné transformační plány zařízení, které byly následně investičně podpořeny.

V rámci pilotního projektu vzniklo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, které celý proces zaštiťuje a realizuje. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.trass.cz.

Na pilotní projekt, jenž byl ukončen v roce 2013, plynule navázal projekt Transformace sociálních služeb, který skončil v prosinci roku 2015. Projektu se účastní 40 zařízení z celé České republiky. Ve vybraných zařízeních probíhají vzdělávací programy, konzultace, supervize. Podporována je též samotná propagace procesu, která má za cíl odborné i laické veřejnosti přiblížit proces deinstitucionalizace pobytové péče a je nezbytnou součástí daného procesu.

Oba dva projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 20.4.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.1. 2017 v 17:27.