Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Důležité odkazy (specializované registry):

FEAD (OP PMP)

Obsah:

I. FEAD - Fond evropské pomoci nejchudším osobám

 • Dominantně je na integraci vyloučených a chudých osob do společnosti zaměřen Evropský sociální fond (ESF);
 • Cílem fondu FEAD je uspokojit základní potřeby nejchudších osob tak, aby byly vůbec schopny využít nástroje ESF (soc. služby, aktivizační, zaměstnanostní a vzdělávací programy, sociální bydlení atd.);
 • Prostředkem dosažení cílů FEAD je distribuce potravinové a materiální pomoci.

II. OP PMP - Operační program potravinové a materiální pomoci

 • Implementace FEAD na národní úrovni ČR.
 • Řídícím orgánem je MPSV.
 • Oblasti intervence programu:
1) Specifický cíl I - potravinová deprivace dětí a její snižování prostřednictvím bezúplatného školního stravování (v základních a mateřských školách);
2) Specifický cíl II - potravinová deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi;
3) Specifický cíl III - materiální deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi.

III. Specifický cíl I. Potravinová deprivace dětí a její snižování prostřednictvím bezúplatného školního stravování

Hlavní cíl

Zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (a víceletých gymnáziích) a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.

Vedlejší cíle

1) zvýšit účast dětí ze socio-ekonomicky slabých rodin v předškolním vzdělávání a usnadnit jim tak vstup do hlavního vzdělávacího proudu;
2) vyrovnat jejich startovní pozici s pozicí ostatních dětí na prahu povinné školní docházky;
3) udržet tyto děti v hlavním vzdělávacím proudu a zvýšit tak jejich šance pokračovat ve vzdělávání i na středním stupni a uplatnit se na trhu práce;
4) zlepšit školní docházku dětí ze slabých rodin v základních školách;
5) zvýšit účast těchto dětí na odpoledních zájmových a volnočasových školních i mimoškolních aktivitách

Vymezení cílové skupiny

Způsobilým příjemcem pomoci jsou děti ve věku 3 – 15 let, které navštěvují mateřskou školu, základní školu nebo víceleté gymnázium a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících dávku pomoci v hmotné nouzi, přičemž platí, že:

 • Zákonný zástupce dítěte je v hmotné nouzi alespoň 3 měsíce;
 • žák by neměl mít v průběhu podpořeného období neomluvené absence; omluvené absence by neměly překročit 10% docházky (v případě potvrzení od lékaře toto omezení neplatí); v opačném případě nemusí být na základě individuálního posouzení situace dítě zařazeno do projektu následujícího školního roku;
 • strava musí být snědena dítětem v jídelně.

Shrnutí přínosů programu

1. Pro děti pravidelná kvalitní strava
předškolní příprava jako základ úspěšného začlenění dítěte do vzdělávacího systému
zapojení do hlavního vzdělávacího proudu
integrace mezi vrstevníky/spolužáky (nevydělování)

2. Pro školy
zlepšení školní docházky
účast dětí na odpoledních školních či zájmových aktivitách

3. Pro kraj a obce
rovnoměrná distribuce žáků ze sociálně a ekonomicky slabých rodin mezi školy
zmírnění sociálního vyloučení

4. Pro OSPOD
uspokojení základních životních potřeb dítěte
další nástroj práce s rodinou

5. Pro úřad práce
přerušení reprodukce vzorců chování vedoucích v důsledku do evidence ÚP v nadcházející generaci

6. pro neziskové organizace
nástroj práce s rodinou
podmínka a motivace k dalším integračním aktivitám

IV. Memorandum o spolupráci s Women for Women, o.p.s.

Cíl memoranda

 • Spolupráce MPSV a W4W umožní efektivně a účelně dosáhnout vytyčené priority a potřeby v oblasti sociálního začleňování (dostatečné kapacity a nabídky pomoci ve formě stravného pro děti z chudobou ohrožených rodin, souvisejících doprovodných aktivit jako je sociální poradenství, zajištění prevence hlubšího sociálního vyloučení u sociálně vyloučených a znevýhodněných osob apod.) na území celé České republiky.

V. Specifický cíl II potravinové deprivace osob a domácností bez domova a dalších osob ve vážné sociální nouzi a Specifický cíl III - a materiální deprivace osob a domácností bez domova a dalších osob ve vážné sociální nouzi

Hlavní cíl

Hlavním cílem je poskytnout osobám a domácnostem v nouzi vyváženou kvalitní stravu a zboží, související s uspokojením nejdůležitějších materiálních potřeb a se základní péčí o dítě. Z možných typů pomoci se v podmínkách ČR ukázaly jako optimální zejména hygienické potřeby, vybrané typy oděvů (spodní prádlo, zimní doplňky), základní potřeby pro péči o novorozence a kojence, základní sanitační prostředky, hygienické potřeby pro zajištění osobní hygieny, základní kuchyňské vybavení pro přípravu, zpracování a podávání potravin. Široká škála potravin se skládá zejména z trvanlivých potravin či konzerv, vždy ovšem s důrazem na kvalitu složení (vysoký podíl masa, potraviny bez náhražek a přidaných látek) a na odlišné potřeby cílových skupin (potraviny pro přímou konzumaci v podmínkách života na ulici, právě tak i potraviny pro další kuchyňskou úpravu, určené zejména rodinám, nebo potraviny přímo pro děti (kvalitní přesnídávky, piškoty atd.).

Vedlejší cíle

Podchytit osoby a domácnosti v nouzi sociálními a prorodinnými službami.
Zajistit osobám a domácnostem v nouzi dočasnou úlevu při opatřování základních potřeb a poskytnout jim tak čas a prostor pro řešení hlubších souvislostí problematické životní situace.

Dále také poskytnout osobám a domácnostem v nouzi:

 • základní sociální poradenství;
 • odborné sociální poradenství;
 • asistenci a doprovod;
 • terapeutické služby;
 • finanční a dluhové poradenství;
 • pracovní a kariérové poradenství;
 • podporu při přípravě dětí do školy;
 • podporu při zvyšování schopností a dovedností.

Vymezení cílové skupiny

osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, zejména:

 • materiálně deprivované rodiny s dětmi;
 • osoby bez domova;
 • osoby ohrožené ztrátou bydlení;
 • osoby či domácnosti žijící v nevyhovujícím bydlení, např. v provizorním bydlení či přelidněném bytě;
 • jiné osoby ve vážné sociální nouzi.

Charakter podpory

Distribuce potravin a materiální pomoci prostřednictvím zejména organizací, poskytujících v terénu sociální a prorodinné služby, či jiné integrační programy. Vedle přímé podpory (potraviny, zboží) je z projektu hrazeno částkou 5% z celkových výdajů poskytování doprovodných opatření, jmenovaných výše.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.8. 2017 000 13:42.