Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Zdravotní postižení:

Obsah položky Dotace organizacím cvičícím asistenční psy:

 • (Soubor typu .pdf)PM-39_2016
  Soubor ke stažení: PM-39_2016.pdf, velikost: 374.9 KB, poslední změna: 24.11.2016
 • (Soubor typu .docx)Dotační titul na výcvik AP_žádost
  Soubor ke stažení: Dotacni_titul_na_vycvik_AP_zadost.docx, velikost: 28.0 KB, poslední změna: 24.11.2016
 • (Soubor typu .xlsx)Příloha žádosti_dot_tit_asistenční pes
  Soubor ke stažení: Priloha_zadosti_dot_tit_asistencni_pes.xlsx, velikost: 19.8 KB, poslední změna: 05.12.2016

Dotace organizacím cvičícím asistenční psy

Za účelem zlepšení vytváření podmínek pro sociální začleňování osob se zdravotním postižením a z důvodů zlepšení situace v oblasti finanční podpory organizací cvičících psy se speciálním výcvikem (asistenční psy) při zajištění pořízení, výcviku a přidělování těchto psů osobám se zdravotním postižením vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pro rok 2017 dotační řízení na poskytnutí dotace organizacím cvičící asistenční psy.

Pravidla pro toto dotační řízení vydalo, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, MPSV jako Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2017 (dále jen „Metodika“, ke stažení zde).

Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (z kapitoly 313 - MPSV), postup pro podání žádosti, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, požadavku na dotaci, stanovuje kompetence a role MPSV, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace.

Asistenčním psem je pro účely tohoto dotačního titulu pes, který je v každodenním styku s osobou se zdravotním postižením bez zásahu třetí osoby a je dle individuálních podmínek vycvičen na poskytování pomoci při jejích každodenních činnostech, zejména při samostatném pohybu, bezpečném zvládnutí překážek v prostoru, podávání nebo přinesení určitých předmětů, převlékání, polohování, otvírání a zavírání dveří, rozlišování různých zvukových signálů (např. signalizace u dveří, telefon, fax, pláč dítěte, lidské hlasy, budík, volání jména neslyšící osoby) či přivolání nezbytné pomoci v případech nebezpečí. Z tohoto dotačního programu nelze poskytnout dotaci na pořízení, výcvik a výchovu či předání vodicího psa určeného pro osobu s těžkým zrakovým postižením.

O poskytnutí dotace se může ucházet pouze taková organizace zajišťující výcvik asistenčních psů, která:

 • má podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právní formu spolek, ústav nebo obecně prospěšná společnost, a
 • má jako předmět činnosti výcvik asistenčních psů.

Dotaci lze poskytnout na základě podání řádně vyplněné, předepsané písemné žádosti o dotaci. Formulář žádosti o dotaci je zde, příloha zde. Žádost, vč. všech požadovaných příloh (i v elektronickém formátu) musí být doručena na adresu MPSV, a to nejpozději do 31. prosince 2016.

Uvedená lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a při osobním předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V rámci MPSV administruje dotační program Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, JUDr. Štefan Čulík

e-mail: stefan.culik@mpsv.cz,tel.: 22192 2693.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.11.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.3. 2017 v 09:14.