Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Obsah položky Projekty EU:

  • (Soubor typu .xlsx)Projekty EU v tabulce
    Soubor ke stažení: Projekty_EU__4_.xlsx, velikost: 190.0 KB, poslední změna: 01.03.2017

Projekty EU

ilustrační foto

Aktuálně realizované projekty z EU fondů na MPSV

Operační program Zaměstnanost

Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby
Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858
Cílem projektu je pilotní ověření nové veřejné služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích s cílem rozšířit nabídku zařízení péče o děti včetně sladění pracovního a soukromého života rodiny.

Podpora implementace dětských skupin
Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266
V listopadu 2014 nabyl účinnosti zákon o dětské skupině (č. 247/2014 Sb.). Projekt má za cíl podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o dětských skupinách a nastavit systém hodnocení jejich kvality.

Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 1 – Myšky
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000745
Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 2 – Kočičky
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000746
Zajištění provozu Dětské skupiny MPSV 3 - Kartouzská (Veverky)
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000747

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Dále zajištění provozu Dětských skupin formou kvalitní a bezpečné služby péče o děti ve věku 1 rok až do zahájení povinné školní docházky. Více na: http://ds.mpsv.cz/

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687
Záměrem projektu je zlepšení situace ohrožených rodin a dětí. Cílem projektu je navržení a odzkoušení procesů a postupů souvisejících s výkonem státní správy ve zvolených oblastech sociálně-právní ochrany dětí.

Rozvoj systému sociálních služeb
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739
Cílem projektu je podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí pro jejich poskytování.

Systémová podpora sociální práce v obcích
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003527
Cílem projektu je identifikace, koordinace a ověření metodické role MPSV v praxi v rámci výkonu sociální práce ve státní správě v přenesené působnosti obcemi.

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751
Cílem projektu je zvyšování kompetencí sociálních pracovníků a podpora pozitivního mediálního obrazu profese sociální práce. Projekt reaguje na aktuální sociální témata a šíří příklady dobré praxe v oboru.

Život jako každý jiný
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0002766
Cílem projektu je podpořit nabídku kvalitních, dostupných a udržitelných sociálních služeb komunitního charakteru pro osoby se zdravotním postižením, zejména prostřednictvím transformace systému ústavních sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.

Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539
Cílem projektu je podpořit zavádění a rozvoj systému sociálního bydlení v ČR a za tímto účelem poskytovat patřičnou metodickou podporu.

Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání
Reg. č.: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732
Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje projekt s cílem podpořit využívání a rozvoj odpovědného veřejného zadávání.

Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098
Cílem projektu je poskytování poradenských služeb v segmentu sociálního podnikání včetně zprostředkování stáží, realizace mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního podnikání, mainstreamingové aktivity v oblasti sociálního podnikání.

Predikce trhu práce - KOMPAS
Reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097
Projektem dojde k vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň.

Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů
Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702
Cílem projektu je snížení rozdílu v odměňování žen a mužů, vyrovnání postavení žen a mužů na pracovním trhu a celkové zlepšení v oblasti prosazování základních lidských práv, mezi které rovnost žen a mužů patří.

Rozvoj projektové kanceláře MPSV 2
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002727
V rámci projektu budou upevněny principy projektového řízení projektů MPSV spolufinancovaných z fondů EU. Bude posílena pozice odboru řízení projektů jako jednotného metodického místa pro přípravu a realizaci projektů MPSV spolufinancovaných z fondů EU v programovém období 2014 - 2020. Hlavní projektová kancelář MPSV zastřeší vytvoření a koordinaci jednání platformy projektových kanceláří ÚOSS.

Operační program potravinové a materiální pomoci

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám
Reg. č.: CZ.30.X.X/0.0/0.0/15_001/0000001
Cílem projektu je zlepšení situace nejchudších osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti základních hygienických prostředků. Dalším cílem projektu je i vhodné a citlivé nasměrování osob z cílové skupiny k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí.

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II
Reg. č.: CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008
Cílem projektu je zlepšení situace nejchudších osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků. Dalším cílem projektu je i vhodné a citlivé nasměrování osob z cílové skupiny k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.3.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.4. 2017 v 07:20.