Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Obsah položky Fond evropské pomoci nejchudším osobám:

Fond evropské pomoci nejchudším osobám

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) navazuje na předchozí potravinový program (PEAD) a doplňuje stávající nástroje sociální soudržnosti, zejména Evropský sociální fond (ESF). Fond byl zřízen na období 2014-2020 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o FEAD (dále jen „nařízení o FEAD“). Finanční prostředky fondu mají přispět ke snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Smyslem je pomoci těm nejchudším osobám s řešením základních potřeb, což je předpokladem toho, aby byly schopny se ucházet o zaměstnání nebo navštěvovat kurzy odborné přípravy a jiné aktivity, které jsou financovány právě z Evropského sociálního fondu.

Nařízení o FEAD stanoví, aby byl v každém členském státě EU vytvořen samostatný operační program. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR proto na základě Usnesení vlády ČR ze dne 9. července 2014 č. 534 připravilo Operační program potravinové a materiální pomoci pro programové období 2014-2020. Na úrovni vlády ČR byl program schválen 10. září 2014, Evropská komise jej schválila 11. prosince 2014. Celková alokace programu činí zhruba 750 mil. korun.

Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče). Program tak doplňuje národní systém sociálního zabezpečení a existující finanční i nefinanční nástroje pomoci nejchudším.

Vzhledem k výši alokace je nezbytné zacílit poskytování pomoci na ty skutečně nejvíce potřebné jedince či domácnosti. Projekty se proto zaměřují především na sociálně slabé rodiny s dětmi, osoby bez domova, dále na osoby či rodiny žijící v nevyhovujícím bydlení (azylové domy, ubytovny) či v sociálně vyloučených lokalitách. Prostřednictvím nevládních neziskových organizací je potřebným poskytována nejen potravinová pomoc, ale také základní potřeby související s péčí o děti (např. dětské pleny), dále hygienické potřeby, základní ošacení a obuv.

Program současně přispívá nejchudším dětem na stravování v zařízeních školního stravování mateřských a základních škol a víceletých gymnázií, což by mělo přispět k řešení problému rostoucího počtu dětí, které se vlivem špatné sociálně-ekonomické situace v rodině v těchto zařízeních nestravují. Tento jev sebou přináší řadu negativních dopadů, spojených nejen se samotnou potravinovou deprivací dětí, která je nebezpečná pro jejich zdravý rozvoj, ale i s přidruženými dopady, jako je stigmatizace, vyloučení z kolektivu, absence předškolní přípravy a nepravidelná školní docházka.

Pro více informací kontaktujte:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor kancelář náměstka pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů
Kartouzská 4, 150 99 Praha 5
telefon: 221 923 932; 221 925 740
e-mail: oppmp@mpsv.cz
Autor: Odbor 80

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.5.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.1. 2017 v 16:06.