Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální služby » Systémové projekty:

Obsah položky Individuální projekt MPSV - Inovace systému kvality sociálních služeb:

Klíčové aktivity (cíle)

Pokračující projekt Inovace

Klíčové aktivity

Individuální projekt MPSV - Inovace systému kvality sociálních služeb

loga ESF ČR, EU, OP LZZ a MPSV

Dne 23. září 2014 bylo ze strany řídícího orgánu schváleno prodloužení a rozšíření jednotlivých klíčových aktivit (dále jen KA) projektu Inovace systému kvality sociálních služeb, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/04.00007. Nový termín ukončení realizace projektu je stanoven na 31. října 2015.

Předmětem prodloužení projektu bude především dopracování parametrů a kritérií kvality pro poskytování sociálních služeb a návrhu jejich objektivního hodnocení v souvislosti s přípravou novely zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní výstupy projektu je nezbytné dopracovat s cílem měřitelnosti a objektivnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tak reaguje na požadavky aktérů sociálních služeb.

V rámci projektu se konkrétně jedná se o pokračování:

  • KA č. 1 - Revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností poskytovatele.
  • Dále o prodloužení KA č. 2 – Aktualizace pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů inspektorů
  • a následné dopracování legislativních návrhů podle nových upravených výstupů, tj. prodloužení KA č. 5 – Právní návrhy změny systému kvality a inspekcí.
  • Společně s tímto rozšířením a prodloužením je nutné prodloužit aktivity KA č. 6 Publicita a KA č. 7 Řízení a administrace projektu.

Dílčí výstupy budou zpracovávány expertními pracovními skupinami, výstupy budou testovány přímo v praxi poskytovaných sociálních služeb. Legislativní návrh zasáhne všechny aktéry sociálních služeb, a proto vyžaduje, aby byl s nimi veden konzultační proces, který je v rámci projektu naplánován.

V rámci rozšíření projektu vyhlašujeme:
Výzvu č. 1 pro experty na oblast kvality při poskytování sociální služeb
Výzvu č. 2 pro experty - konzultanty na oblast kvality při poskytování sociální služeb

V rámci vyhlášené Výzvy č. 1 a Výzvy č. 2 došlo k administrativní chybě v části „Finanční ohodnocení“. Finanční odměna expertů je stanovena na 450,- Kč včetně DPH za 1 hodinu expertní činnosti. Za nepřesnost se omlouváme.


Od září 2011 realizuje Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí individuální projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který je podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním záměrem projektu je revidovat systém kvality sociálních služeb a zefektivnit systém kontroly. Realizace bude zaměřena na zkvalitnění metodických, koncepčních a legislativních změn a jejich kontrolu v České republice. Projekt je rozčleněn do šesti základních klíčových aktivit:

  1. Revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností poskytovatele.
  2. Aktualizace pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů inspektorů (metodika inspekcí).
  3. Vstupní vzdělávací program pro inspektory - úředníky (zaměstnance krajských poboček Úřadu práce).
  4. Průběžné udržování jednotnosti systému inspekcí a kompetencí inspektorů (metodická a konzultační setkávání zaměstnanců krajských poboček Úřadu práce, kteří vykonávají agendu inspekce poskytování sociálních služeb, specializovaných odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb a zaměstnanců krajských úřadů), revize vedení Seznamu inspektorů, realizace kolokvií, hodnocení inspekčních zpráv, konference).
  5. Právní návrhy změny systému kvality a inspekcí.
  6. Publicita projektu.

Tyto klíčové aktivity budou realizovány postupně s důrazem na konzultační proces s relevantními aktéry (inspektoři - úředníci krajských poboček Úřadu práce s agendou kvalita sociálních služeb, zaměstnanci krajských úřadů – osoby zapojované do týmu inspekce poskytování sociálních služeb, specializovaní odborníci – inspektoři kvality sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a jejich střešní a profesní organizace) a diseminaci výstupů aktivit. Klíčové aktivity budou zajištěny jedním dodavatelem, který bude vybrán na základě veřejné zakázky.

Autor: Odbor 82
Poslední aktualizace: 7.11.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 29.8. 2016 v 19:59.