Práce a právo

Pokud hledáte informace o pracovních nabídkách a další otázky spojené se zaměstnaností v ČR, naleznete je na Integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Zde také na stránkách EURES naleznete podrobné informace o o možnostech zaměstnání v zemích EHP a ve Švýcarsku (včetně aktuální nabídky volných míst v těchto zemích).

Základním právním předpisem na úseku pracovního práva je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje především právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při výkonu závislé práce nebo v souvislosti s ním. Stanoví tedy primárně soubor základních práv a povinností smluvních stran základních pracovněprávních vztahů, kterými jsou pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Právní úprava je v zákoníku práce členěna do těchto částí:

  • Všeobecná ustanovení
  • Pracovní poměr (vznik, změny a skončení, zánik)
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Pracovní doba a doba odpočinku
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmu ze základního pracovněprávního vztahu
  • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
  • Překážky v práci
  • Dovolená
  • Péče o zaměstnance
  • Náhrada škody
  • Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Společná ustanovení
  • Přechodná a závěrečná ustanovení

Zákoník práce byl ke dni 1. ledna 2012 podstatně novelizován, a to zákonem č. 365/2011 Sb. K nejvýznamnějším věcným změnám patří nová právní úprava

  • základních zásad pracovněprávních vztahů
  • neplatnosti právních úkonů
  • zkušební doby a pracovních poměrů na dobu určitou
  • dočasného přidělení
  • výpovědních důvodů a odstupného
  • pracovní doby a doby odpočinku
  • odměňování a cestovních náhrad
  • dovolené
  • konkurenční doložky.

Aktuální znění zákoníku práce je k dispozici na portálu veřejné správy. Konkrétní ustanovení zákoníku práce pro aplikaci v praxi obsahuje „Příručka pro personální a platovou agendu“ zpracovaná a aktualizovaná pro MPSV externě.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
Tel.: +420 221 921 111 

www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Úřady práce (podle místa trvalého bydliště)
portal.mpsv.cz/sz/local

Státní úřad inspekce práce
http://www.suip.cz

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.4. 2017 v 15:56.