Ochrana práv dětí

Podpora rodiny – rodinná politika

Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Na druhou stranu se však týká oblasti vysoce soukromé, a musí tedy respektovat autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině atd. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze rodin, stejně jako na jejich potřeby v konkrétních situacích.

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. Tvoří tak předmět činnosti celé řady orgánů, právnických a fyzických osob, a to v závislosti na jejich působnosti. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinněprávní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také vyplývá okruh subjektů, které ji realizují. Z této skutečnosti je zřejmé, že právní úpravu ochrany dítěte nelze zahrnout do jediného právního předpisu. Deklarace práv dítěte, přijatá VS OSN 20. listopadu 1959 a Úmluva o právech dítěte přijatá v roce 1989, deklarují rodinu jako základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, která musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu.

Dítě tak ve smyslu těchto mezinárodních dokumentů potřebuje pro svou tělesnou a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm.

Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pravidelně každý rok dotační program „Rodina“ na podporu prorodinných aktivit nestátních neziskových organizací. V levé části stránky naleznete odkaz na „Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina“, kde jsou jednotlivé dotační roky a aktuální metodické dokumenty vztahující se k tomuto dotačnímu programu.

Obec přátelská rodině a seniorům

K soutěži „Obec přátelská rodině“, která vznikla před devíti lety jako nástroj sloužící k motivaci obcí k rozvoji prorodinných aktivit, nově v roce 2017 přibyla také soutěž zaměřující se na podporu seniorů v reakci na vzrůstající potřebu podpory seniorů na místní úrovni – „Obec přátelská seniorům“.
Obou soutěží se mohou zúčastnit a získat tak titul „Obec přátelská rodině“ a „Obec přátelská seniorům“ všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky. Své síly poměří v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel. V levé části stránky naleznete odkaz „Soutěž obec přátelská rodině a seniorům“, kde jsou jednotlivé dotační roky a aktuální metodické dokumenty vztahující se k těmto soutěžím.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor rodiny a ochrany práv dětí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
tel.: +420 221 921 111, www.mpsv.cz

Úřady práce
kontaktní místa státní sociální podpory
(podle místa trvalého bydliště žadatele)

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2017 000 13:43.